#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE

Typ: ostatné
Materská škola Nábrežie Rimavy Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na Obsadenie pracovnej pozície učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie.

 Pracovná zmluva na  dobu určitú: v termíne od 07. januára 2019 do 30.júna 2019,

s možnosťou trvalého pracovného pomeru od 1. septembra 2019

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi posielajte do 17.12.2018

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.12.2018

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 1. Spôsobilosť na právne úkony
 2. Vek nad 18 rokov
 3. Bezúhonnosť
 4. Zdravotná spôsobilosť
 5. Ovládanie štátneho jazyka
 6. Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:

Kvalifikačné predpoklady

A. Úplné stredné odborné vzdelanie

 1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
 2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania
 3. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 4. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole
 5. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené skúškou spôsobilosti
 6. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky

 

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
 1. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore  tvorivá dramatika
 

C. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
 2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
 3. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika – psychológia alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

 

Zoznam dokladov, ktoré záujemca predkladá:

 1. Prihláška do výberového konania
 2. Profesijný životopis
 3. Overené kópie dokladov o vzdelaní, vysvedčenie
 4. Doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 5. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prihlášky zasielajte je na adresu :

 • Materská škola Nábrežie Rimavy 447, 981 01 Hnúšťa, tel. kontakt: 047 542 33 07
 • osobne do riaditeľne  MŠ NR
 • e-mailom: msnr@hnusta.sk.  

Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

V žiadosti uveďte telefonický alebo e-mailový kontakt, ktorým Vám bude presne oznámené miesto a hodina konania.


Vytvorené: 3. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2018 14:50
Autor: Správca Webu