#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápis detí do Materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti

Typ: ostatné
znak MŠVážení rodičia a priatelia,
riaditeľstvo Materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti oznamuje, že zápis dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude prebiehať v termíne:
od 30.04.2020 - 31.05.2020.
Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie bude prebiehať bez prítomnosti dieťaťa.

Žiadosť na prijatie dieťaťa a potvrdenie od lekára si môžete stiahnuť na stránke školy: www.msnrrimavienka.sk, alebo napísať v individuálnom formáte. (Žiadosť musí obsahovať dátum narodenia dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, adresu, miesto narodenia dieťaťa, národnosť, zdravotnú poisťovňu, meno a  priezvisko zákonného zástupcu a kontakt, určenie poldenného alebo celodenného pobytu, termín nástupu dieťaťa, podpis zákonného zástupcu)

Žiadosť môžete doručiť:

 1. Poštou, na adresu: Materská škola Nábrežie Rimavy 447, 981 01 Hnúšťa
 2. Vložiť do poštovej schránky na budove materskej školy - hospodárska budova, dvere od Rimavy (v obálke alebo euroobale)
 3. Elektronicky, na adresu: msnr@hnusta.sk (scenom)

 

Upozorňujeme zákonných zástupcov, že žiadosť musí byť podpísaná a vyplnené všetky údaje o dieťati.

 

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:

 1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára.
 2. Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

 

Zákonný zástupca dieťaťa predloží:

 1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách
 2. Vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (ak ide o dieťa so ŠVVP) najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách
 3. Rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľkou základnej školy

 

Riaditeľka materskej školy rozhodne do 15.7.2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí dieťaťa na adaptačný alebo diagnostický pobyt.

 

    Podmienky prijatia:

 • na predrimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty vek roku
 • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odloženým začiatkom školskej  dochádzky
 • MŠ prijíma spravidla deti od 3 rokov do 6 rokov, podľa záujmu rodičov aj deti od dvoch rokov
 • do tried zaraďujeme spravidla deti rovnakého veku
 • v MŠ vieme vytvoriť podmienky aj pre deti so ŠVVP - s ľahším zdravotným alebo telesným postihom

 

 MŠ ponúka:

 • 6 pekných tried vybavených novým detským nábytkom a lehátkami, triedy sú vybavené digitálnou technikou - PC, internet, tlačiareň, CD, 3 triedy majú interaktívnu tabuľu
 • zmodernizované sociálne zariadenia pri každej triede
 • rozprávková školská záhrada plná preliezačiek, hojdačiek, pieskovísk, dvoch bazénov, detský amfiteáter na vystúpenia detí
 • detská telocvičňa
 • kvalitný výchovno - vzdelávací proces realizovaný kvalifikovanými učiteľkami, obohatený o vlastné zameranie - environmentálnu a regionálnu výchovu
 • popoludňajšiu krúžkovú činnosť - športový krúžok, krúžok ľudových hier a tancov, krúžok moderných a scénických tancov, externe - výtvarná výchova v ZUŠ
 • interné projekty zamerané na rozvíjanie digitálnych zručností detí, ochranu prírody a zachovávanie zvykov a tradícií
 • uverejňovanie zrealizovaných edukačných aktivít v rámci jedného týždňa na webovej stránke školy - fotky detí - čo sa učili, spievali, kreslili, cvičili, práce detí, vzácne návštevy v triedach, spolupráce s ďalšími inštitúciami a subjektmi a pod.
 • divadlá, výlety, exkurzie, turistické vychádzky
 • zážitkové učenie - pečieme, varíme, vyrábame oblátky, štrúdle, šaláty, trubičky, koláče, čítame so starými rodičmi, návštevy hasičov, zdravotníkov, remeselníkov, sokoliarov, včelárov, spolupráca s mestskou políciou
 • kvalitná príprava na zvládnutie kľúčových kompetencií 5 - 6 ročných detí pre úspešný vstup do ZŠ
 • zapájanie sa do národných projektov - k dispozícii máme pedagogických asistentov a odborných zamestnancov

Vytvorené: 30. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2020 11:37
Autor: Správca Webu