#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Ako vybaviť


Postupy MsU: Ako vybaviť (všeobecný popis)

 

Archív - platné do r. 2009

Postupy MsÚ – Ako vybaviť
Oddelenie organizačné, vnútornej správy a regionálnej politiky

Hlásenie pobytu obyvateľov

Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt
Trvalý pobyt – je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov rodný list dieťaťa / resp. cestovný doklad /
doklad o vlastníctve domu alebo bytu nie staršie ako 3 mesiace
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov a nájomcu ak je budova alebo jej časť v nájme. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú
vlastník alebo spoluvlastník budovy podpíše súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne
Za členov rodiny môže trvalý pobyt hlásiť jeden z tejto rodiny. Za občana mladšieho ako 15 rokov a občana pozbaveného na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca.

Prechodný pobyt – postup a doklady pri hlásení prechodného pobytu sú rovnaké ako pri hlásení trvalého pobytu. Predpokladaná doba prechodného pobyt môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znovu. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby na ktorú bol hlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Skončenie trvalého pobytu – Občan, ktorý trvalo odchádza žiť do zahraničia je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR na mestskom úrade. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň aj dňom skončenia trvalého pobytu. Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Zrušenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky hlási evidencii obyvateľstva mesto alebo obec nového trvalého pobytu na odhlasovacom lístku
Zrušenie trvalého pobytu môže byť aj z ďalších dôvodov – úmrtie, ak zanikla budova ale aj na návrh občana resp. vlastníka alebo spoluvlastníka, pričom musia byť splnené predpoklady. Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu sa predkladá na tlačive Návrh na zrušenie trvalého pobytu.

Zákon 253/1998 Z.z. - o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registry obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov – úplné znenie vyhlásené v Zbierke zákonov č. 500/2004 Z.z.

Tlačivá -evidencia obyvateľov

Tlačivá sú k dispozícii na Mestskom úrade kancelária č. 4 na poschodí.
Návrh na zrušenie trvalého pobytu – tu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu

Navrhovateľ
(uveďte údaje o navrhovateľovi zrušenia trvalého pobytu)
Meno, priezvisko: ........................................................................................................................
Dátum narodenia: ........................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ..............................................................................................................
a
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte údaje o mene, priezvisku, dátume narodenia a adrese trvalého pobytu za všetkých navrhovateľov).

podáva (podávajú) návrh na zrušenie trvalého pobytu
podľa § 7 ods. 1 písm. ................... zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
(uveďte príslušné písmeno § 7 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z., na základe ktorého žiadate o zrušenie trvalého pobytu)
občanovi
(uveďte údaje o občanovi, voči ktorému podávate návrh na zrušenie trvalého pobytu)
Meno, priezvisko: ....................................................................................................................................
Dátum narodenia: ....................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ..........................................................................................................................
a
(ak je občanov, voči ktorým podávate návrh na zrušenie trvalého pobytu viac, uveďte údaje o ich mene, priezvisku, dátume narodenia a adrese trvalého pobytu)
a žiada (žiadajú) ohlasovňu pobytu o zrušenie jeho (ich) trvalého pobytu.
Odôvodnenie návrhu na zrušenie trvalého pobytu
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Navrhovateľ (navrhovatelia) na podporu zdôvodnenia návrhu na zrušenie predložil (predložili) tieto dokumenty:
Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
List vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace
Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
Právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
Doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
Právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
Skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
Dohodu o ukončení nájmu
Iné (uveďte aké)
(Uveďte iba tie dokumenty, ktoré skutočne predkladáte).

Číslovanie budov

Súpisné číslo – sa určuje každej budove
Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici.
Súpisné číslo sa určuje budove na základe žiadosti stavebníka :
Žiadosť obsahuje:
meno ,priezvisko a trvalý pobyt stavebníka ak je fyzickou osobou alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie ak je právnickou osobou
predmet žiadosti
označenie budovy a termín jej dokončenia
prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku a kolaudačné rozhodnutie
Mesto vydá o určení súpisného čísla rozhodnutie.
Tabuľky so súpisným číslo obstaráva mesto na vlastné náklady. Tabuľky s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľky so súpisným aj orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Tlačivá:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení,zmene alebo zrušení súpisného čísla
čestné prehlásenie k stavbe postavenej do roku 1976

Meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa

Mestský úrad
odd. všeob. vnút. správy Francisciho 74
981 01 Hnúšťa

Hnúšťa, dňa ..........................

V e c : Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení,
zmene alebo zrušení súpisného čísla

Žiadam o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla
na budovu /druh budovy/ …...............................................................................................
postavenú na parcele číslo .............................................................................. nachádzajúcu
sa na ulici ................................................................ /uvádzajte názov lokality, ak nie je zrejmá ulica/.
Budova bola ukončená v roku ............... a má pridelené orientačné číslo ...........................
súpisné číslo ............................
Stavebníkom budovy bol - uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka :
/pri právnických osobách názov, sídlo a IČO/:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Vlastníkom budovy je - uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt vlastníka :
/pri právnických osobách názov, sídlo a IČO/:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

K žiadosti prikladám /postačujú fotokópie dokladov/
kolaudačné rozhodnutie / stavebné povolenie/
čestné prehlásenie o vlastníctve stavby */
list vlastníctva
geometrický plán alebo kópia z katast. mapy

.....................................
podpis žiadateľa

*/ v prípade, že nie sú k dispozícii LV a iné doklady

Č E S T N É P R E H L Á S E N I E

Dolupodpísaný/á/ - Meno a priezvisko: ...................................................................

Dátum narodenia : ................................ Rodné číslo : .........................................

Adresa : ........................................................ 981 01 H N Ú Š T A, okres R. Sobota

Číslo OP: .............................. Vydaný : .....................................................................

v súlade s ustanovením § 39 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní ( správny poriadok )

č e s t n e p r e h l a s u j e m,

že som vlastníkom stavby .......................................... so súp. číslom ......... umiestnenej na parc. č. ........... v k. území Hnúšťa, o výmere ............... m2
Stavba bola uskutočnená v roku : .................. pred rokom 1976
Stavebné povolenie : ........................... Kolaudačné rozhodnutie : ...............................
Dedičské oprávnenie : ......................... Kúpna zmluva : ...............................................
Spoluvlastníkom stavby je (manžel/ka/) ......................................................................., rodená : ......................, rod. č.: .......................... bytom Hnúšťa, ulica ........................... č. ..............
Ďalší spoluvlastníci : ......................................................................................................
Ďalej prehlasujem : ........................................................................................................
........................................................................................................................................
Vo svojom prehlásení som si vedomý všetkých právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých a neúplných údajov.

V Hnúšti, dňa ........................

Overovacia pečiatka :
..................................................
vlastnoručný podpis

Matrika

Vydávanie matričných dokladov druhopisov – rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy - na počkanie resp. na požiadanie aj poštou pričom je potrebné zaplatiť 50.-Sk správny poplatok a preukázať sa platným občianskym preukazom.

Uzavretie manželstva
žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obidvaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný matričný úrad, kde má jeden z partnerov trvalý pobyt.
Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi. Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.
K žiadosti sú potrebné doklady: / viď poučenie pre snúbencov/

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí , vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb,
Pri úmtrí je potrebné na matričnom úrade preložiť:
2 x List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
občiansky preukaz zomrelého

Osvedčenie o štátnom občianstve vybavuje: Obvodný úrad Banská Bystrica

Zmenu mena a priezviska vybavuje: Obvodný úrad Rimavská Sobota

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovacou agendou sú v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. poverené obce, ktoré vyberajú správne poplatky v hotovosti v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 5 citovaného zákona úrad nevykonáva osvedčenie v týchto prípadoch:

a/ ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
b/ odpisov alebo kópií občianskych preukazov a obdobných preukazov
c/ ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geometrických informácií katastra nehnuteľností
d/ ak sa odpis listiny alebo kópia nezhoduje s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie /napr.mapy, geometrické plány, .../
f/ ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku /nevzťahuje sa na český jazyk/

-v zmysle § 4 citovaného zákona pri osvedčovaní podpisu na listine , úrad zodpovedá, za to, že podpis na listine urobila osoba alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že podpísala do osvedčovacej knihy,

fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť:
- občianskym preukazom
- cestovným dokladom
- povolením na pobyt cudzinca

Zápisy do osobitnej matriky

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine a to: narodenie , sobáš a úmrtie.
Tieto udalosti nahlási občan na matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.
Pre vystavenie žiadosti o zápis do osobitnej matriky sú potrebné doklady, ktoré sa predkladajú podľa jednotlivých dohovorov s príslušnými štátmi. Zápis do osobitnej matriky je potrebné konzultovať s matričným úradom. Medzi základné doklady patri, rodný, sobášny, úmrtný list, občiansky preukaz žiadateľa a rodný list žiadateľa. Doba vybavenie žiadosti v osobitnej matrike je do 3 mesiacov, po predložení všetkých požadovaných dokladov.

Podanie žiadosti o výpis resp. odpis z registra trestov

Žiadosť sa môže predložiť osobne priamo na Okresnej prokuratúre v Rimavskej Sobote alebo prostredníctvom matriky. Matrika overí totožnosť žiadateľa a správnosť údajov na žiadosti z predloženého občianskeho preukazu. Žiadosť o výpis resp. odpis z registra trestov môže podať len osobva, ktorej sa to týka. Tlačivo – žiadosť o výpis / odpis/ z registra trestov je k dispozícii na matrike. Na žiadosť sa dáva 100.-Sk kolok a na matrike sa plati 50.-Sk správny poplatok v hotovosti. / 50.-Sk správny poplatok sa neplatí ak si žiadosť podáte na Okresnej prokuratúre v R.Sobote/

Organizovanie občianskych obradov

Na základe žiadosti občanov matrika zabezpečí v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti občianske obrady – uvítanie detí do života, sobáš, jubilejné sobáše prípadne iné výročia a iné významné udalosti. S požiadavkou je potrebné sa obrátiť na matriku.


Tlačivá na stiahnutie:

Splnomocnenie
Čestné prehlásenie
Poučenie pre snúbencov
ostatné tlačivá sú k dispozícii na matrike kancelária na prízemí
S P L N O M O C N E N I E

Podpísaný /á/ ....................................................................... nar. ..........................................

v ............................................................. okres ....................................................................

rodné číslo .................................................... bytom ..........................................................

číslo OP ................................................................ vydaný ..................................................

týmto
s p l n o m o c ň u j e m

pána /pani/ .......................................................................... nar. ..........................................

rodné číslo .......................................................... bytom ......................................................

okres .........................................................

na ..........................................................................................................................................
/ uviesť na aký účel sa splnomocňuje/

V ............................................. dňa ....................................

.................................................
podpis

Č e s t n é p r e h l á s e n i e

Dolupodpísaný /á/ meno a priezvisko ................................................................................

narodený /á/ dňa .................................................. rodné číslo ..........................................

bytom ................................................................... okres ...................................................

číslo OP ................................................................ vydaný OP ..........................................

č e s t n e v y h l a s u j e m

že ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
Údaje, ktoré som uviedol /a/ sú pravdivé a som si vedomý /á/ právnych následkov.

V ............................................ dňa ..........................................

..................................................
vlastnoručný podpis

Poučenie pre snúbencov
1. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým pís­
mom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.
2. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzatvorení manželstva pred orgá­
nom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
K žiadosti treba pripojiť tieto doklady:*'
A. SLOBODNÍ:
vlastné rodné listy
platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trva­
lom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo, je potrebné
predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz predložia vojenský preukaz
(knižku).
B. OVDOVELÍ:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
C. ROZVEDENÍ:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoloč­ných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manžel­stva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.
D. CUDZINCI PREDLOŽIA:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C), a okrem toho ešte:
b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
c) ak majú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho
tlmočníka
d) vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva
(§28zák. č. 154/1994 Z. z.).
*' Pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi

Sociálna pomoc

Žiadosť o zabezpečenie opatrovateľskej služby
Opatrovateľská služba sa môže poskytovať občanovi, ktorý pre svoj zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov a nevyhnutných prác v domácnosti a poskytuje sa prednostne v byte osoby, ktorá túto službu potrebuje. O poskytovaní služby a úhrade za jej poskytovanie rozhoduje mesto
Podmienkou pre poskytnutie opatrovateľskej služby je trvalý pobyt na území mesta Hnúšťa a častí mesta a splnenie podmienok / zákon o sociálnej pomoci 195/1998/

Občan podáva žiadosť na tlačive Návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby, kde vyznačí, ktoré úkony potrebuje. Mestský úrad prešetrí sociálnu situáciu žiadateľa a po zvážení všetkých okolností rozhodne o poskytovaní opatrovateľskej služby. Za poskytovanie opatrovateľskej služby sa platí poplatok, ktorý závisí od výšky príjmu opatrovaného .

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť v súlade s § 15 zákona 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi . Jednorázová dávka sa môže poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickej osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú za podmienky, že sa im vypláca dávka a príspevky v hmotnej núdzi.
Podmienkou pre poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi je trvalý pobyt na území mesta .
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, nákup školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
O jednorázovú dávku v hmotnej núdzi sa uchádza občan žiadosťou v ktorej stručne opíše svoju sociálnu situáciu a doloží doklad z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi. O priznaní dávky rozhoduje primátor mesta po prejednaní v komisii sociálno-zdravotnej.

Ostatné činnosti oddelenia
Oddelenie zabezpečuje ďalšie činnosti v oblasti kultúry, športu , bytovej politiky , obchodu a služieb.

Tlačivá na stiahnutie:

Návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby
Žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci
Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov
Oznámenie usporiadania kultúrnych podujatí
Žiadosť o kúpu bytu formou verejnej dražby
Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu
Oznámenie času predaja a prevádzkového času v zariadeniach obchodu a služieb
Návrh na poskytnutie opatrovateľskej služby

Meno, priezvisko .................................................................. rodné číslo ..................................

Bydlisko ................................................................................. stav .............................................

Diagnóza a popis zdravotného stavu opatrovaného :
(celkový vzhľad, stav výživy, telesne postihnutý, chronický chorý)

Pečiatka a podpis obvodného lekára

Opatrovaný je :

pohyblivý
čiastočne pohyblivý (môže nakrátko opustiť lôžko)
nepohyblivý (trvale pripútaný na lôžko)

Žije:

osamele (nemá rodinných príslušníkov)
s rodinnými príslušníkmi:

Žiadateľ potrebuje nasledovné úkony opatrovateľskej služby
(podčiarknuť, ktoré)
Denná úhrada
A B
Nevyhnutné životné úkony
Bežné úkony osobnej hygieny vrátane oholenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka a pomoc pri použití WC

10,-Sk/deň

10,-Sk/deň
Kúpanie vrátane umytia vlasov
10,-Sk/deň
10,-Sk/deň
Donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla,
pomoc pri podávaní jedla a pití
10,-Sk/deň
10,-Sk/deň
Starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné
prostredie

Dohľad
15,-Sk/deň
15,-Sk/deň
Nevyhnutné práce v domácnosti
Donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
15,-Sk/deň
15,-Sk/deň
Nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace
s prevádzkou v domácnosti
15,-Sk/deň
15,-Sk/deň
Práce spojené s udržiavaním domácnosti
50,-Sk/deň
50,-Sk/deň
Príprava na varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu
alebo večere
20,-Sk/deň
20,-Sk/deň
Pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne
a ostatnej bielizne
10,-Sk/kg
10,-Sk/kg
Formy zabezpečovania kontaktu so spol. prostredím
Sprievod na lek. vyšetrenie, na vybavenie úradných
záležitostí, do školy, zo školy, do zamestnania, zo
zamestnania
5,-Sk/deň
5,-Sk/deň
Sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné verejné
podujatie
15,-Sk/deň
15,-Sk/deň
Tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby pri
lekárskom vyšetrení a pri vybavovaní úradných
záležitostí
0,-Sk
0,-Sk
Predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných
záležitostí
0,-Sk
0,-Sk
A – výška úhrady sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 15 odst. 1 písm. a, zákona č. 195/98 Z. z.
B – výška úhrady sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 15 odst. 1 písm. b, zákona č. 195/98 Z. z.
V(o): ............................................................... dňa : .................................................
Podpis sestry soc. starostlivosti v meste : .................................................
Podpis opatrovaného občana : .................................................
…..............................................................................................................................................................................
meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt žiadateľa

Primátor mesta
Mestský úrad
Ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa

V Hnúšti, ............................

Vec: Žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci

Žiadateľ (ka) ..........................................................................................................
meno a priezvisko

narodený (á) ............................. bytom Hnúšťa .................................................

t.č. zamestnaný (á) – nezamestnaný (á), naposledy som pracoval (a) ....................
.........................................................................................................................................

žiadam o poskytnutie jednorázového finančného príspevku z nasledovných dôvodov: .................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................................... .

......................................
podpis žiadateľa

Meno, priezvisko a adresa žiadateľa

Mestský úrad
odd. všeobecnej vnútornej správy
Francsiciho 74
981 01 Hnúšťa

VEC: Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov

Ja dolupodpísaný /á/............................................, nar.............................., trvale bytom..................................................................., žiadam o vyjadrenie k oslobodeniu od súdnych poplatkov v právnej veci /návrh/
.....................................................................................................................................,
ktorý sa bude prerokovávať na Okresnom súde v …..................................................
Starám sa o maloleté deti / meno, priezvisko, dátum nar., trvalý pobyt/.....................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Manžel........................................................................,nar...........................................,
trvale bytom ...............................................................................................................,
prispieva - neprispieva, na spoločnú domácnosť a výživu detí.

....................................
podpis
O Z N A M O V A C I A P O V I N N O S Ť
usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejných
kultúrnych podujatí v zmysle zákona č. 96/91 Zb.

Usporiadateľská organizácia : názov ...................................................................................
adresa ....................................................................................

Oznamujeme Vám usporiadanie VEREJNÉHO KULTÚRNEHO PODUJATIA.

Druh podujatia: ....................................................................................................................
Účinkujúci : .........................................................................................................................
Obsahové zameranie : ..........................................................................................................
Dátum: ...................................................... Čas: od ............................ do ....................hod
Miesto konania : ...................................................................................................................
Cena vstupeniek : ..............................Sk Maximálna kapacita : .............................. osôb
Podujatie sa bude opakovať v dňoch : ..................................................................................
................................................................................. celkom ....................................... krát
Zodpovední pracovníci /mená a adresy/
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
V ...................................., dňa .....................................

pečiatka a podpis
usporiadateľskej organizácie
_______________________________________________________________________
Oznámenie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia prijaté Metským úradom
v Hnúšti dňa ................................ .
Číslo oznamovacej povinnosti : ....................................

pečiatka a podpis za MsÚ
______________________________________________________________________
Dodatok:
1. Podujatie neuskutočnené z dôvodov : ...........................................................................
............................................................................................................................................
2. Podujatie presunuté na deň: ...................................... z dôvodov ...................................
...........................................................................................................................................

V ........................................., dňa .....................................

pečiatka a podpis MsÚ pečiatka a podpis usp. org.

Prihláška – verejná ponuka na kúpu voľného mestského bytu

1. Základné údaje :
meno: ….............................................priezvisko: ….......................................................................
dátum narodenia : .........................., rodné číslo : ..............................., stav : ….........................
a adresa TP :.............................................................................................................................
a manžel/ka/- meno: ….................................priezvisko …..........................................................
dátum narodenia : .........................., rodné číslo : ..............................., stav : ….........................
a adresa TP :.............................................................................................................................
2. Označenie bytu :
ul. …............................ súp. číslo : ….......................... číslo bytu : ….....................
3. Záväzná cenová ponuka na kúpu bytu
za predávaný byt ponúkam : ….................................. Sk.
4. Mená a priezviská, dátumy narodenia rodinných príslušníkov, ktorí budú bývať so žiadateľom v spoločnej domácnosti : ( deti, rodičia, príbuzní, druh/družka, a pod.) :
Meno: Priezvisko: Dátum narodenia: Vzťah k žiadateľovi:
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................
…............................................................................................................................
Povinné prílohy :
5. potvrdenie MsÚ o zaplatení výšky zábezpeky na výkon správnych úkonov predajcu vo výške 500,- Sk. - príloha č. 1
6. potvrdenie MsÚ o tom, že kupujúci nemá nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch - príloha č. 2
7. potvrdenie M s B P s.r.o. Hnúšťa o tom, že kupujúci nemá vedené žiadne nedoplatky - príloha č. 3
8. Čestné prehlásenie o tom, že kupujúci nebol nájomcom bytu ( družstevného, mestského či podnikového) s overenými podpismi, - príloha č. 4
9. Vyjadrenie súhlasu podľa (v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov) - príloha č. 5

V Hnúšti, dňa …..................2008 …................................................
podpisy kupujúcich

Riadne vyplnená (vrátane všetkých doložených príloh) a podaná prihláška - ponuka v zalepenej obálke opatrenej adresou a podpisom uchádzača a označená „ KÚPA BYTU – neotvárať“ bude zaevidovaná, a bude postúpená na rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Obálky sa môžu predkladať najneskôr do 12.00 hod v deň rokovania Mestského zastupiteľstva.
Mestský úrad H n ú š ť a
oddelenie finančné, ul. Francisciho č. 74, 981 01 Hnúšťa, tel., fax: 047/542 3251,2

Potvrdenie o nedoplatkoch a podlžnostiach ku kúpe voľného mestského bytu

1. Základné údaje :
meno …......................................................................................................................
priezvisko …...............................................................................................................
rodné číslo : …..............................................,
bytom : ...................................................................................................................

2. Mestský úrad, oddelenie finančné v Hnúšti týmto potvrdzuje,
že horemenovaný (á) …................................................................
n e m á ž i a d n e n e d o p l a t k y
na miestnych daniach z nehnuteľností
za psa
poplatkoch za odpad
iné :

v Hnúšti, dňa …..................2008 …................................................
podpis pracovníka mestského úradu
H n ú š ť a
Mestský bytový podnik s. r. o. H n ú š ť a
ul. Hlavná č. 378 , 981 01 Hnúšťa, tel., fax: 047/542 23 35

Potvrdenie o nedoplatkoch a podlžnostiach ku kúpe voľného mestského bytu

1. Základné údaje :
meno …......................................................................................................................
priezvisko …...............................................................................................................
rodné číslo : …..............................................,
bytom : ...................................................................................................................

2. Mestský bytový podnik s . r. o. Hnúšťa týmto potvrdzuje,
že horemenovaný (á) …................................................................
n e m á ž i a d n e
nedoplatky a pohľadávky voči MsBP s. r. o. Hnúšťa

v Hnúšti, dňa …..................2008 …................................................
podpis pracovníka
MsBP s. r. o. H n ú š ť a
Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu v Hnúšti

meno, priezvisko, rodné číslo žiadateľa : .........................................................................

.........................................................................

mená a priezviská rodinných príslušníkov, ktorí budú bývať so žiadateľom v spoločnej domácnosti ( manžel/ka, deti )

1/.......................................................................................................................................
2/........................................................................................................................................
3/........................................................................................................................................
doterajšie trvalé bydlisko, resp. prechodný pobyt: .....................................................
označenie vlastníka, resp. nájomcu bytu, v ktorom žiadateľ v čase podania žiadosti býva : .......................................................................................................
príbuzenský vzťah k nájomcovi : .........................................................................
veľkosť bytu : .......................................................................................................
počet bývajúcich v byte : ......................................................................................

požadovaná izbovitosť - s možnosťou voľby 1 izbový /* - 2 izbový /*
/* nehodiace sa preškrtnúť
presné zdôvodnenie žiadosti : ........................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
K žiadosti musí byť doložené :
a/. zdokladovanie príjmov
b/. doklad, resp. čestné prehlásenie o schopnosti splácania nákladového nájomného
c/. potvrdenie lekára, ak sa jedná o pridelenie bytu pre občana so zdravotným postihnutím
d/. doklad, resp. čestné prehlásenie o doterajšom ubytovaní a počte osôb v spoločnej domácnosti
e/. čestné prehlásenie o tom, že nie je vlastníkom, resp. spoluvlastníkom rodinného domu, bytu, nájomcom družstevného bytu

Svojim podpisom potvrdzujem a prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, v ničom nezmenené a nezatajované.
V Hnúšti, dňa ...... ...... 200 .
....................................................................
podpis žiadateľa a manžela ( /ky )
POTVRDENIE MESTSKÉHO ÚRADU
ŽIADOSŤ PODANÁ DŇA :
PORADOVÉ ČÍSLO ŽIADOSTI :
ÚPLNOSŤ PRÍLOH : a, b, c, d, e,

Č E S T N É   P R E H L Á S E N I E

Dolupodpísaný/á/(meno a priezvisko)..............................

narodený/á/ dňa ................... rodné číslo : ................

bytom ............................. okres ........................

číslo OP ......................... vydaný OP : .................

čestne vyhlasujem

že :
som nebol/a/ nájomcom bytu (družstevného, mestského, podnikového) a tento som nemusel/a/ vypratať z dôvodov uvedených v § 711 Občianskeho zákonníka; teda že som neporušil najmä:
§ 711 odst. (1) písm. :
c/ hrubo poškodzuje prenajatý byt a spoločné priestory alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov v dome, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome
d/ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu vlastníka
g/ nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie

Údaje, ktoré som uviedol/a/ sú pravdivé a som si vedomý/á/ právnych následkov z uvedenia nesprávnosti údajov.

v Hnúšti, dňa ..........

......................
vlastnoručný podpis

*/ čestné prehlásenie musí byť overené matrikou mestského úradu alebo notárom

Oznámenie času predaja a prevádzkového času v zariadeniach obchodu a služieb

Obchodné menO PO , FO...................................................................................
/viď. Výpis z Obchodného registra,../:
IČO: .................................

Sídlo firmy : ...................................................................................

Telefónne číslo /pevná linka,mobil/ : .............................................

e-mail/web.stránka : ........................................................................

Podacia pečiatka MsÚ Hnúšťa:

M e s t o Hnúšťa
Mestský úrad
Oddelenie organizačné, VVS a RP
Ul. Francisciho č. 74
981 01 H n ú š ť a

Hnúšťa, dňa ...............................

Žiadosť - Oznámenie času predaja a prevádzkového času

pri začatí podnikateľskej činnosti na území mesta Hnúšťa
pri zriadení ďalšej prevádzky na území mesta Hnúšťa
pri zmene zámeru činnosti (zmena predmetu podnikania, zmena sortimentnej skladby, rozšírenie predmetu podnikania, rozšírenie sortimentnej skladby/rozsahu služieb,
pri iných zmenách:
A) predĺženie obdobia prevádzkovania /ak bolo rozhodnutie vydané na obdobie určité/,
- rozhodnutie č. k.: ................................... zo dňa: ........................
B) zmena prevádzkového času a času predaja,

C) zmena obchodného mena /IČO sa nemení/, zmena názvu prevádzkarne, zmena
názvu ulica prevádzkarne /adresa sa nemení/, zmena sídla firmy vo Výpise z OR/, ...
vonkajšie sedenie

V zmysle §13, ods. 5 a písm. h, ods. 3, §4 zák. SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení VšZN o usmerňovaní ekonomickej a podnikateľskej činnosti a ochrane spotrebiteľa na území mesta Hnúšťa o čase predaja a prevádzkovom čase oznamujem čas predaja a prevádzkový čas vo svojej prevádzkarni nasledovne:

NÁZOV PREVÁDZKARNE: …..................................................................................................

Obchodné meno /viď. Výpis z Obchodného registra,.../: ….................................................

iné rozlišujúce označenie prevádzkarne: ............................................................................

ADRESA PREVÁDZKARNE /nebytový priestor, predajný stánok – pozemok,../ :
katastrálne územie Hnúšťa, parcelné číslo …..................

Vlastník nebytového priestoru, pozemku /meno, priezvisko, obchodné meno, adresa/:

......................................................................................................................................................

Telefónne číslo /do prevádzkarne/: .........................................

PREDMET PODNIKANIA V PREVÁDZKE/ ROZSAH SLUŽIEB v prevádzkarni:

.......................................................................................................................................................

SORTIMENTNÁ SKLADBA: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

čas predaja a prevádzkový čas v prevádzkarni:

V období od ......................................... do ..................................... - LETNÝ ČAS:
Obedňajšia prestávka: od .......................... hod. do ......................... hod

Pondelok: od .......................... hod do .......................... hod.

Utorok: od .......................... hod do .......................... hod.

Streda: od .......................... hod do .......................... hod.

Štvrtok: od .......................... hod do .......................... hod.

Piatok: od .......................... hod do .......................... hod

Sobota: od .......................... hod do .......................... hod

Nedeľa: od .......................... hod do .......................... hod

V období od ....................................... do ..................................... - ZIMNÝ ČAS:

Obedňajšia prestávka: od .......................... hod. do ......................... hod

Pondelok: od .......................... hod do .......................... hod.

Utorok: od .......................... hod do .......................... hod.

Streda: od .......................... hod do .......................... hod.

Štvrtok: od .......................... hod do .......................... hod.

Piatok: od .......................... hod do .......................... hod

Sobota: od .......................... hod do .......................... hod

Nedeľa: od .......................... hod do .......................... hod

čas predaja a prevádzkový čas vonkajšieho sedenia:

V období od ......................................... do .....................................:
Pondelok: od .......................... hod do .......................... hod.

Utorok: od .......................... hod do .......................... hod.

Streda: od .......................... hod do .......................... hod.

Štvrtok: od .......................... hod do .......................... hod.

Piatok: od .......................... hod do .......................... hod

Sobota: od .......................... hod do .......................... hod

Nedeľa: od .......................... hod do .......................... hod

K žiadosti doložte neoverené fotokópie /pri podávaní žiadosti predložte originály dokladov - k nahliadnutiu):
Výpis z Obchodného registra, Koncesnú listinu, Rozhodnutie Živnostenského úradu OÚ
súhlas vlastníka nehnuteľnosti /budovy/ s prevádzkovaním zariadenia po 22.00 h
....................................................................
podpis žiadateľa, pečiatka

Oddelenie výstavby, rozvoja územia, životného prostredia a majetku mesta zabezpečuje nasledovné činnosti:

Na úseku územného plánovania a stavebného poriadku:
Poskytuje územno-technické informácie.
Vydáva predbežné stanoviská k stavbám a využitiu územia.
Vydáva záväzné stanovisko k stavbe.
Povoľuje stavby a stavebné úpravy na základe ohlásenia stavebnému úradu, ktorému podliehajú:
Drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú stavbu k hlavnej jestvujúcej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Medzi drobné stavby patria: prízemné stavby- zastavaná plocha do 25m2 a výška do 5m ( napr. kôlne, práčovne, prístrešky, stavby pre chov hospodárskych zvierat atď.) podzemné stavby so zastavanou plochou do 25m2 a hĺbkou do 3m ( napr. pivnice, žumpy), oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete.
Stavebné úpravy, udržiavacie práce, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, pri ktorých sa nezasahuje do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby neohrozujú sa záujmy spoločnosti ( napr. obnova bytového jadra v bytovom dome).
Povoľuje terénne úpravy, informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktorému podliehajú:
Terénne úpravy, ktorými sa podstatne zmení vzhľad prostredia alebo odtokových pomerov.
Ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.
Informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sú umiestňované na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené zo stavbou alebo pozemkom.
Vydáva územné rozhodnutia pre:
Umiestnenie stavby, ktorým sa vymedzuje stavebný pozemok a povoľuje sa umiestnenie stavby.
Nové využitie územia.
Rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme, ktorým sa stanovujú hranice chránenej časti krajiny a zakazujú alebo, obmedzujú určité činnosti z dôvodov verejného záujmu.
Rozhodnutie o stavebnej uzávere, ktorým sa vymedzuje územie, s dočasným zákazom alebo obmedzením stavebných činností.
Vydáva stavebné povolenia, ktoré si vyžadujú:
Stavby každého druhu bez zreteľa na ich stavebno technické vyhotovenie, účel a čas trvania, zmeny stavieb ( prístavby, nadstavby a stav. úpravy), pre ktoré nepostačuje ohlásenie stavebného úradu.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
Na rozostavanú stavbu v odôvodnených prípadoch stavebný úrad na základe predloženej žiadosti stavebníka predĺžiť platnosť stavebného povolenia.
Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby pred jej dokončením.
Vydáva kolaudačné rozhodnutia, ktoré si vyžadujú:
Dokončené stavby, prípadne časti stavieb spôsobilé na samostatné užívanie, alebo tie časti stavieb , na ktorých sa vykonali zmeny alebo udržiavacie práce, pokiaľ si tieto stavby, rep. stavebné úpravy vyžadovali stavebné povolenie.
Stavby pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie je možné užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Vydáva povolenie na odstránenie stavby:
Odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, si vyžaduje povolenie stavebného úradu.
Náklady s odstránením stavby znáša jej vlastník.
Vydáva povolenie na zmenu užívania stavby:
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej
prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, si vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní.
Štátny stavebný dohľad:
Zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby, z terénnych úprav, prác a zariadení podľa stavebného zákona.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o stavebné povolenie
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospod.pôde
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na povolenie zmeny účelu používania stavby
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
Meno a adresa žiadateľa (názov firmy)

Titl.

Mestský úrad
Oddelenie výstavby, RU a ŽP
Ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa

V .................................. dňa ................

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

1. Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) vlastníka stavby: .........................................................
........................................................................................................................................................
2. Druh, účel, miesto a označenie stavby podľa katastra nehnuteľnosti: ..........................................
.......................................................................................................................................................
3. Dôvod odstránenia stavby: ............................................................................................................
4. Názov a sídlo odborne vybavenej právnickej osoby, ktorá odstránenie stavby vykoná (ak vlastník bude odstraňovať stavbu svojpomocou, uvedie meno a adresu oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstraňovaním stavby): ....................................
............................................................................................................................................................
5. Spôsob odstránenie stavby (pomocou trhavín): .............................................................................
6. Ako sa naloží s vybúraným materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží: ..............................
........................................................................................................................................................
7. Ako bude uvoľnený pozemok využitý: .........................................................................................
8. Návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť: ....................................
............................................................................................................................................................
9. Predpokladaný termín začatia prác: ....................................termín ukončenia prác: .....................

.........................................................
podpis žiadateľa
K žiadosti sa prikladá:
Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (pozemku)
Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia ( SSE, Telekomunikácie, MsÚ, susedia, ...)
Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená práv. osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác.
Ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, k žiadosti priložiť aj fotodokumentáciu
Meno a adresa žiadateľa (názov firmy)

Titl.
Mestský úrad
Oddelenie výstavby, RU a ŽP
ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa

V ................................ dňa .............................

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Stavebník (meno a adresa stavebníka, názov firmy)........................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby ( pri dočasnej stavbe sa uvedie doba trvania ) ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Stavebný pozemok:
parcelné číslo podľa katastra nehnuteľnosti .....................................................................................
druh (kultúra) ....................................................................................................................................
kat. územie ........................................................................................................................................
vlastnícke alebo iné právo k pozemku ..............................................................................................
Susedné pozemky:
parcelné číslo podľa katastra nehnuteľnosti .....................................................................................
druh (kultúra) ....................................................................................................................................
kat. územie ........................................................................................................................................
Meno a adresa vlastníka susedných pozemkov ................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Ostatné pozemky, ktoré sa majú použiť ako stavenisko:
parcelné číslo podľa katastra nehnuteľnosti .....................................................................................
druh (kultúra) ....................................................................................................................................
kat. územie ........................................................................................................................................
Meno a adresa vlastníka pozemku ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Meno a adresa projektanta, názov firmy ....................................................................................
...........................................................................................................................................................

Spôsob uskutočnenia stavby
A. - svojpomocne..............................................................................................................................
odborný dozor (meno a adresa, kvalifikácia) ..............................................................................
......................................................................................................................................................
B. - dodávateľsky ..............................................................................................................................
uviesť meno a adresu zhotoviteľa ................................................................................................
......................................................................................................................................................

Základné údaje o stavbe (členenie, stručný popis výrobného zariadenia, budúcej prevádzky, jej možných vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach ) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Menný zoznam a adresy dotknutých účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi (pri líniových stavbách s veľkým počtom účastníkov stavebného konania sa zoznam a adresy dotknutých účastníkov neuvádzajú) ......................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................
podpis stavebníka

K návrhu (žiadosti) sa prikladajú:
Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, že má k pozemku alebo k stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej. ( list vlastníctva – originál, kópia z katastrálnej mapy – originál )
Projektová dokumentácia stavby, vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach, u jednoduchých stavieb ( § 45 odst. 6 písm. a) postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním.
Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov ( ochrana poľnohosp. pôdneho fondu, lesného fondu, ochrana ŽP - ochrana ovzdušia, ochrana prírody, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, hygiena, požiarna ochrana, správa inžinierskych sietí - SSE, SPP, StVS, Slovak Telecom )
Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti.
Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou , prehlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších noviel vo výške .................. Sk
- uhradený dňa .................................. číslo dokladu...............................podpis a pečiatka MsÚ
Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Mesto ( obec )
Mesto Hnúšťa. MsÚ, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa

I. Navrhovateľ ( - ia )
Priezvisko, meno, titul ( názov právnickej osoby ) .................................................................................................
Adresa ( sídlo právnickej osoby ) ...........................................................................................................................
II. Predmet územného rozhodnutia, stručná charakteristika územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
III. Zoznam všetkých známych účastníkov územného konania /* * v prípade potreby uviesť na prílohe - /*/*
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
IV. Parcelné čísla a druhy ( kultúry ) pozemkov, ktorých sa územné rozhodnutie týka podľa katastra nehnuteľností
číslo parcely .........................................................................................katastrálne územie....................................... druh ( kultúra ) ..........................................................................................................................................................
k pozemku má stavebník
vlastnícke právo ( uviesť číslo dokladu )* ................................................................................................................
iné právo ( uviesť aké )* ............................................................................................................................................
parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb podľa katastra nehnuteľností ...........................................
číslo parcely .........................................................................................katastrálne územie....................................... druh ( kultúra ) ..........................................................................................................................................................
V. Súhlas vlastníka pozemku, v prípade, že ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
VI. Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy ak boli obstarané pred podaním návrhu
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................. V .........................dňa .........................
Meno stavebníka (prípadne osoby oprávnenej zastupovať )
( pečiatka a podpis )

Pri fyzických osobách podpisy všetkých navrhovateľov

/ * nehodiace sa preškrtnite
/ ** v prípade potreby uviesť na prílohe
- /*/* ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch saj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje sa neuvádzajú, uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia

Správny poplatok vo výške ............ Sk bol uhradený dňa ...................číslo dokladu
podpis a pečiatka MsÚ ( OcÚ )
Prílohy :
Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzbe ( účinkov ) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzáveru, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 , aj mapový podklad v mierke 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov ) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach
Dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch, uvedených v § 45 ods.6 písm. a/ stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním . Z textovej a grafickej časti dokumentácie musia byť dostatočne zrejmé najmä
Údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená
Urbanistické začlenenie stavby so územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný , navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia ( spravidla v mierke 1 : 500 ); v prípadoch uvedených v § 3 ods.2 vyhlášky MŽP SR č. 453/ 2000 postačujú podklady podľa § 3 ods. 3 písm. a/ vyhlášky MŽP SR č. 453/ 2000
Architektonické riešenie stavby, jej hmotné členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie
Údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby
Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami, vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia
Údaje o prevádzke alebo výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov ( okrem komunálnych odpadov ), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania a s nimi
Údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma
Dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny
Návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie žiarenia u radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany
Úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené
Rozsah a usporiadanie staveniska
Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa pripojí súhlas Ú radu jadrového dozoru SR udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovancieho konania, ak bolo vydané
Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Návrh na využitie územia obsahuje okrem náležitostí uvedených v bode č. 1. uvedených príloh tieto podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä
Dôvody, spôsob, rozsah a dôsledky nového využitia územia
Výškové usporiadanie navrhovaných zmien, napr. charakteristické rezy terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery
Spôsob neškodného odvádzania povrchových vôd a ochrany podzemných vôd, predpokladané napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia
Dotknuté ochranné pásma alebo ochranné územia
Ak ide o návrh na delenie alebo sceľovanie pozemkov, vyznačenie navrhovaných zmien hraníc pozemkov a prístupu na pozemky na situačnom výkrese podľa bodu č. 1 uvedených príloh

Návrh na vymedzenie chránenej časti krajiny ( chránené územia, ochranné pásma ) alebo na vyhlásenie stavebnej uzávery obsahuje okrem náležitostí uvedených v bode č . 1. uvedených príloh tieto podklady a dokumentáciu, z ktorých musia byť dostatočne zrejmé najmä
Dôvody a rozsah navrhovaných opatrení s presným vecným a územným vymedzením navrhovaných zákazov alebo obmedzení
Dôsledky, ktoré budú mať navrhované opatrenia na funkčné a priestorové usporiadanie územia s návrhom potrebných územnotechnických a organizačných opatrení
Predpokladaný čas trvania navrhovaného opatrenia alebo oznámenie, že platnosť rozhodnutia nemožno časovo obmedziť

Upozornenie :
Pri podaní žiadosti uhraďte správny poplatok vo výške určenej podľa pol. č. 59 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. v znení jeho neskorších noviel o správnych poplatkoch
Žiadateľ meno, priezvisko trvalý pobyt

Titl.

Mestský úrad
oddelenie výstavby, RU a ŽP

981 01 Hnúšťa

V Hnúšti dňa: …...................

Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde.

Podpísaní …................................................... nar. …........................r.č. …....................................
a manželka …........................................................nar. …........................r.č. …....................................
trvale bytom: …......................................................................................................................................

žiadame o vydanie stanoviska

k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v hraniciach zastavaného územia mesta(uviesť stavbu) …..................................................................................................................................
katastrálne územie Hnúšťa, na pozemku:
p.č. ….................................druh pozemku ….......................o zábere (v m2).........................
p.č. ….................................druh pozemku ….......................o zábere (v m2).........................
p.č. ….................................druh pozemku ….......................o zábere (v m2).........................
p.č. ….................................druh pozemku ….......................o zábere (v m2).........................

Ostávam s pozdravom.

…..............................................................
Podpis žiadateľa

Príloha: Geometrický plán

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Podľa § 79 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
Mestský úrad
odd. výstavby RUaŽP
ul. Francisciho č. 74 981 01 Hnúšťa
I. Meno, priezvisko ( názov ) a adresa ( sídlo ) stavebníka ................................................................
....................................................................................................................................................................

II. Názov (označenie) a miesto stavby ..................................................................................................
....................................................................................................................................................................

III. Rozpočtový náklad kolaudovanej stavby, alebo jej časti ..............................................................

IV. Dátum a číslo stavebného povolenia a povolenia zmeny stavby pred jej dokončením
....................................................................................................................................................................

V. Predpokladaný termín dokončenia stavby ....................................................................................

VI. Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby ..................................

VII. Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania ..............................................

.................................................................. V ....................... dňa ............................
podpis navrhovateľa ( stavebníka )
Prílohy ( tvoria súčasť návrhu predkladaného na úrad ) :
Popis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
Ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby , pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím
Geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností, tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby
Ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
Ďalšie doklady, ak ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení požiadaviek na stavby

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladajú :
Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku ; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania
projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením
Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia
Podrobnejšia dokumentácia vypracované ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia
Stavebný denník

Správny poplatok podľa pol.č. 62a prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. v znení jeho neskorších noviel o správnych poplatkoch vo výške .................. Sk
bol uhradený dňa .................................. číslo dokladu...............................podpis a pečiatka MsÚ

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Mestský úrad
Oddelenie výstavby RUaŽP
Francisciho 74
981 01 Hnúšťa

VEC: Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v platnom znení.

Navrhovateľ (meno, priezvisko, bytom):.......................................................................................
...........................................................................................................................................................
Právnická osoba ( obchodné meno, sídlo, IČO ):..........................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zmena užívania stavby:..................................................................................................................
na pozemku parcelné číslo ................................ v katastrálnom území.......................................
evidovanej na liste vlastníctva číslo.................................
Navrhovateľ je oprávnený požiadať o zmenu ako vlastník alebo nájomca.
Navrhovaný účel užívania stavby:.................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Účastníci konania, ktorí sú navrhovateľovi známi:......................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................
stavebník-navrhovateľ
Prílohy:
1. Dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
List vlastníctva, alebo doklad o inom práve na užívanie (nájomná zmluva, kúpna zmluva)
Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (ObÚŽP, OR HaZZ, hygiena, správcovia IS ...)
Kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie
Ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, prehlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.
Správny poplatok ............................. Sk v hotovosti v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.
Meno a adresa (názov firmy)

Titl.
Mestský úrad
Oddelenie výstavby, RU a ŽP
ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa

V ................................ dňa .............................

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia podľa § 71 a 72 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa.......................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Druh, účel a čas trvania informačného, reklamného a propagačného zariadenia :...........................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností, na ktorom sa má informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestniť, s uvedením vlastníckych alebo iných práv:
stavba:...............................................................................................................................................
parcelné číslo podľa katastra nehnuteľnosti .....................................................................................
vlastnícke alebo iné právo k pozemku ..............................................................................................
Rozmery informačného, reklamného a propagačného zariadenia:...................................................
.........................................................................................................................................................
Menný zoznam a adresy dotknutých účastníkov stavebného konania, ktorí sú žiadateľovi známi:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................
podpis žiadateľa

K návrhu (žiadosti) sa prikladajú:
Dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach.
Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie
Rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov

Na úseku životného prostredia.

Úsek odpadového hospodárstva:
Eviduje a zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu a prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve.
Zabezpečuje nádob na vývoz komunálneho odpadu.
Pripravuje vyjadrenia k zriadeniu zariadenia na zneškodňovanie odpadu.

Úsek ochrany prírody a krajiny:
Dohliada na údržbu verejnej zelene, verejných priestranstiev, cintorínov (drevín, stromov na území mesta).
Povoľuje výrub drevín vo verejnej zeleni a na súkromných pozemkoch z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia a majetku.
Úsek ochrany ovzdušia:
Vydáva súhlas na zriadenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
Vydáva súhlas na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky.
Vydáva súhlas k zmene (kotla) malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Tlačivá na stiahnutie:

Oznámenie údajov malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov
Zasiela :..................................................
V.............................. dňa :..............
Mestský úrad Hnúšťa Francisciho č.74, 981 01 Hnúšťa
OZNÁMENIE
údajov malého zdroja znečisťovania ovzdušia, so súhrnným menovitým tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW za rok : 2006.
Povinnosťou každého prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia je nahlásenie údajov
o prevádzkovaní zdroja znečisťovania ovzdušia. Údaje je potrebné uvádzať podľa §6 ods.4
zákona NR SR č, 401/1998 Zb., o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
predpisov a podľa §3 odst.3 VZN o ochrane ovzdušia mesta Ilnúšťa.
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok
2007 podľa skutočnosti v roku 2006.
Vyplňte požadované údaje a zašlite ich na Mestský úrad Hnúšťa.
I. Všeobecné údaje :
Adresa zdroja malého zdroja znečistenia ovzdušia :...................................................................
…................................................................................
Prevádzkovateľ zdroja a adresa bydliska : ….............................................................................
…................................................................................
II. Údaje o zdroji
Typ kotla : ..
Druh paliva : ..
Výkon v kotla kW : .
Spotreba paliva za rok : .
Oznámenie vyhotovil : ….....................
Za správnosť zodpovedá :..........................
______________________________
podpis zodpovednej osoby a pečiatka
Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov (v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny).
Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho č.74, Hnúšťa. tel:047/5423251, fax :0475423252

Žiadateľ (meno, priezvisko):............................................................
Trvalý (u org. adresa):.......................................................................
Telefón, mobil:...................................................................................
Žiadam o výrub................................ ks stromov - kríkov ........................m2
týchto druhov s obvodom kmeňov meraných vo výške 1,3 m nad zemou v cm /obvod udajte v zátvorke/:
Druh dreviny Počet Obvod kmeňov
.. ks ( )
ks ( )
ks ( )
ks ( )
ks ( )
Katastrálne územie parc. číslo
Druh pozemku , na ktorom drevina rastie.
Adresa pozemku na ktorom drevina rastie ak nieje totožná s adresou žiadateľa :

…...............................................................................................................................................
Súhlas vlastníka, správcu, príp. nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nieje vlastníkom
(správcom, nájomcom):
S výrubom stromov (kríkov) uvedených v žiadosti: súhlasím – nesúhlasím*

Trvalý pobyt (adresa): …...............................................................

* Nehodiace sa prečiarknite
…..............................................................
Meno. priezvisko, titul:............................................ Podpis (u právnickej osoby a fyzickej osoby
oprávnenej na podnikáme i pečiatka):
Odôvodnenie žiadosti:..........................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................

V................................ dňa...............................
…..................................................
podpis (u organizácie i pečiatka)
Správny poplatok:
Fyzická osoba 200,-Sk
2. Právnická osoba 2000.-Sk

K žiadosti priložiť :

- Výpis z listu vlastníctva resp. iný doklad preuka/ujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom
drevina rastie.
- Snímku / katastrálnej mapy resp. geometrický plán. Do tohto dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú
predmetom výrubu. V teréne musí byť zrejmá ich identifikácia podľa predložených dokladov.
Na úseku vodného hospodárstva:
Povoľuje zriadenie studne maloodberateľom.
Dohliada, aby vlastníci správcovia a užívatelia vodných stavieb a iných objektov na území mesta, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňového plánu.

Na úsek cestných komunikácií a dopravy
Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciách, verejnej zeleni a verejných priestranstvách a určuje podmienok úpravy komunikácií a verejných priestranstiev po haváriách na podzemných inžinierskych sieťach.
Povoľuje uzávierky miestnych komunikácií.
Určuje prenosné dopravné značenie na miestnych komunikáciách.
Posudzuje pripojenie na miestnu komunikáciu, zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie.
Zabezpečuje dohľad nad správou a údržbou miestnych komunikácií a dopravného značenia na miestnych komunikáciách.
Zabezpečovanie činností špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie.

Ostatné činnosti:
lesné hospodárstvo
poľnohospodárstvo
chov zvierat a veterinárne predpisy
Vydávanie rybárskych lístkov.
Evidencia včelstva.
Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka a zrušenie

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o zrušenie SHR.
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
M
ESTSKÝ ÚRAD HNÚŠŤA
Oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného prostredia, ul. Francisciho č.74, 981 01 Hnúšťa
® 421/047/5423251, fax :0475423252
ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO EVIDENCIE SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH
ROĽNÍKOV (SHR)
podľa zákona č. 219/91 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. o súkromnom
podnikaní občanov

Meno, priezvisko:...............................................................................
Rodné číslo: …..........................................
Adresa, bydlisko: …..........................................
IČO: …..........................................
Bankové spojenie: …..........................................
Adresa hospodárskej usadlosti: …..........................................
Predmet činnosti : …...........................................
Osvedčenie žiadam vydať na dobu:.................................................
Podnikateľskú činnosť budem vykonávať ako svoje: - hlavné zamestnanie
- súbežne s hlavným zamestnaním

…...................................
podpis žiadateľa

Samostatne hospodáriaci roľník sa pri ohlásení preukáže:
ako vlastník pôdy /výpisom z pozemkovej knihy/
ako nájomca pôdy /nájomná zmluva/
ako vlastník inej hospodárskej nemovitosti
osobitným oprávnením v /.mysle § 12 zákona219/91 Zb.
zaplatením poplatku 200,-Sk

Žiadateľ a adresa trvalého pobytu
Telefón, mohil :..................................

Mestský úrad Hnúšťa
Francisciho č.74,
981 01 Hnúsťa
V Hnúšti :...................................
Vec : Žiadosť o zrušenie SHR.
Meno a priezvisko : …................................................
Trvale bytom : …................................................
Žiadam o zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka, ktoré holo vydané Mestským úradom Hnúsťa pod číslom : dňa.....................................
na činnosť : …..............
Činnosť SHR žiadam ukončiť dňom :
Zrušiť činnosť žiadam z tohto dôvodu :............................................................ ….....................................................................................................................

podpis žiadateľa
M
ESTSKÝ ÚRAD HNÚŠŤA
Oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného prostredia.
ul. Francisciho č.74, 981 01 Hnúšťa
S +421/047/5423251, fax :0475423252

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka ( zákon č.245/2003, Čl.l )
1.
Meno a priezvisko :
Číslo OP:
Dátum narodenia :
Štátna príslušnosť :
5. Žiada o vydanie rybárskeho lístka : a/ trojročný 500 Sk
b/ ročný 200 Sk
c/ mesačný 100 Sk
d/ týždenný 50 Sk
Zakrúžkovať požadovanú dobu lístka.
V Hnúšti dňa :
podpis žiadateľa

__________________________________________________________________________________
2. Súhlas zákonného zástupcu (ak je žiadateľom dieťa mladšie ako 15 rokov). Pre žiadateľa do 15 rokov, sa vydáva preukaz na rok bez poplatku.
Meno a priezvisko dieťaťa :
Dátum narodenia:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu :
Adresa:
Číslo OP:
….......................................... podpis zákonného zástupcu

__________________________________________________________________________________
3. Vypĺňa Mestsky úrad Hnúšťa.
Rybársky lístok bol vydaný dňa pod číslom :.............................
Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku :
zaplatené dňa: ( Pečiatka a podpis pokladníka)

Majetok mesta:
Zabezpečuje základnú evidenciu majetku mesta, jeho prevody (odpredaj) vrátane kúpnopredajných zmlúv a návrhov na vklad do katastra nehnuteľností..
Zabezpečuje činnosti súvisiace s výkonom správy a prenájom majetku mesta .
Poskytuje Informácie o katastrálnom území mesta.
Vydáva stanovisko k vyňatiu pozemku z pôdneho fondu.
Pripravuje podklady pre vysporadúvanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v majetku mesta a predkladá ponuky prebytočného majetku mesta..

Tlačivá na stiahnutie

žiadosť o prenájom / kúpu / majetku mesta
žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva
............................................................................................................................................................
Žiadateľ (presná adresa)

Titl.

Mestský úrad
Oddelenie výstavby, RU a ŽP

981 01 HNÚŠŤA

V ........................................ dňa ..........

Žiadosť o odkúpenie (prenájom) majetku mesta

Podpísaný (á).......................................................nar. ................................r.č. ..................................

a manželka (meno) ............................................. rodená ................................ nar. ..........................

r.č. ......................................... trvale bytom ....................................................................................

............................................................................................................................................................

žiadam o kúpu (prenájom) majetku mesta.

Označenie majetku ( pozemok parcelné číslo, budova s.č. na ulici) .................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Dôvod žiadosti o kúpu (prenájom) majetku mesta: ..........................................................................

............................................................................................................................................................

..............................................................
Podpis žiadateľa
Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov pre mesto Hnúšťa v zmysle § 7 a násl. Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

….........................................................
Podpis žiadateľa

Žiadateľ:........................................................................................................................................

Titl.

Mestský úrad
Oddelenie výstavby, RU a ŽP

981 01 HNÚŠŤA

V ............................. dňa................

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva v kat. území ......................................................
_______________________________________________________________________

Týmto žiadam (-e) o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva v meste Hnúšťa ............................................. .

Označenie žiadateľa: ( meno a priezvisko, názov firmy ....) ...................................................
..................................................................................................................................................
bytom: ......................................................................................................................................
Štatutárny orgán: ......................................................................................................................
IČO: ................................................
Bankové spojenie: ....................................................................................................................
č. účtu: ............................................

Doba užívania priestranstva: od ............................................ do .....................................
Výmera zaujatého verejného priestranstva: ............................... m2
Lokalita: ......................................................................................

Načo bude verejné priestranstvo využívané: ..............................................................................
......................................................................................................................................................

.............................................
podpis žiadateľa