#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie školský psychológ/špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg v MŠ

Typ: ostatné
erbMesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje v rámci národného projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie nesystemizovaného pracovného miesta v rámci systému výchovného poradenstva a prevencie:
1. školský psychológ
2. školský špeciálny pedagóg
3. sociálny pedagóg


Informácie o pracovnom mieste:

  • miesto výkonu práce: Materská škola Klokočova 741 Hnúšťa,
  • druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,
  • rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času – 37,5 hod., ▪ pracovný pomer na dobu určitú, do 31. augusta 2022 (na dobu trvania projektu)
  • predpokladaný (nezáväzný) termín nástupu: 1. september 2021
  • náplň práce:
  1. školský psychológ: odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v MŠ, poskytovanie individuálnych a skupinových psychologických služieb, poradenstva a konzultácií v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom MŠ, odborná psychologická starostlivosť poskytovaná deťom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
  2. školský špeciálny pedagóg: odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie k deťom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania, poskytovanie špeciálnopedagogického poradenstva a konzultácií zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom MŠ.
  3. sociálny pedagóg: odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva deťom ohrozeným sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodneným deťom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom MŠ, úlohy v oblasti sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania.

 

  • ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Bližšie informácie v prílohe


Príloha

Vytvorené: 7. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2021 11:26
Autor: Správca Webu