#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyhlásenie VOĽBY hlavného/nej kontrolóra/rky mesta Hnúšťa

Typ: ostatné
p Mestské zastupiteľstvo Hnúšťa vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra/hlavnej kontrolórky na deň 27. augusta 2024 na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hnúšti.

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti v zmysle § 18 a 18a odst. (4) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákona“)   uznesením č. 24/336/2024 zo dňa 28.6.2024

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra/hlavnej kontrolórky

mesta Hnúšťa  (ďalej  len „hlavného kontrolóra“ v citlivom rodovom tvare)

na deň 27. augusta  2024  na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hnúšti.

V zmysle § 18a ods. 3 Zákona Mestské zastupiteľstvo stanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra nasledovne :

 1. Termín odovzdania písomnej prihlášky spolu s požadovanými dokladmi zašle kandidát poštou alebo osobne doručí v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ do 5. augusta 2024 do 12:00 hod. na adresu:

Mestský úrad

Francisciho č. 74/2

981 01 Hnúšťa.

      Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne MsÚ v Hnúšti.

 1. Náležitosti písomnej prihlášky:
  1. meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
  2. štruktúrovaný profesijný životopis,
  3. overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
  5. informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, alebo čestné prehlásenie, že odstráni konflikt záujmov*/ (nezlučiteľnosť funkcií podľa § 18 ods. 1 a 2 Zákona)
  6. písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hnúšti.
 2. Kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie hlavného kontrolóra:

v zmysle § 18a ods. 1  Zákona - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 1. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby v zmysle § 18a písm. (3) Zákona:
  1. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná najneskôr do 12. augusta 2024 komisia určená mestským zastupiteľstvom,  ktorá oznámi výsledok posudzovania písomných prihlášok kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra a tých kandidátov, ktorí splnili podmienky vyhlásené týmto uznesením, min. 7 dní pred konaním pozve na zasadnutie mestského zastupiteľstva konaného dňa 27. augusta 2024.
  2. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnej časti zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 27. augusta 2024. 
  3. Každý kandidát má právo v deň konania voľby na vystúpenie - prezentáciu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v časovom limite 5 minút.
  4. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí.
  5. Voľbu hlavného kontrolóra vykoná mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním. 
  6. V zmysle § 18a ods.3 Zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.
  7. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov.
  8. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
  9. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
  10. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
  11. Primátor mesta je v zmysle ustanovenia § 18a ods. 7  Zákona  povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v prvý deň nasledujúceho mesiaca po zvolení mestským zastupiteľstvom.
  12. Podľa § 18a ods. 5 je funkčné obdobie hlavného kontrolóra šesť rokov.
  13. Predpokladaný nástup do práce je 1. september 2024 na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Hnúšťa.
  14. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra mesta Hnúšťa: 80% z plného úväzku.

                                                     

Mgr.  Martin Pliešovský

Primátor mesta

 

 


Vytvorené: 29. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 16. 7. 2024 23:37
Autor: Správca Webu