#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyhlásenie Výberového konania na pozíciu terénny sociálny pracovník II.

Typ: ostatné
Mesto Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2020 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu, Francisciho 74/2 v Hnúšti na poschodí. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15. októbra 2020.

NP TSP II_Oznámenie_VK Hnúšťa 26.10.2020

Mesto Hnúšťa,  Francisciho č. 74/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744   vyhlasuje výberové konanie na

 • Jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

Výberové konanie sa uskutoční dňa  26. októbra 2020  o 10.00 hod.  v priestoroch  zasadačky Mestského úradu, Francisciho 74/2 v Hnúšti na poschodí.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu  môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu podatelna@hnusta.sk.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia pozíciu, o ktorú majú záujem (TSP).

Predpokladaná hrubá mzda je:                   871,00 Eur   -  pracovná pozícia TSP

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15. októbra 2020. 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).

Predpoklady na pozíciu TSP sú:

Predpokladom k výkonu povolania terénneho sociálneho pracovníka je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona  č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a preukázateľne štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca.

Kompetencie:

 • vytrvalosť, konštruktívna schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií;

Výberové kritériá na pozíciu TSP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie
  a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
 3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
 4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami, príp. znalosť jazyka cieľovej skupiny a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Rámcový popis pracovných činností TSP:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;
 • posky­tovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;
 • schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
 • vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora); technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP TSP II.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny – katastrálne územie mesta Hnúšťa a jeho mestských častí a kancelária TSP v priestoroch Mestského úradu, Francisciho č. 74/2 v Hnúšti .

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. novembra 2020.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch
a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete Mestu Hnúšťa  súhlas so spracúvaním  osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

V Hnúšti , dňa  28.09.2020

 

                                                                                                                              PhDr. Roman Lebeda

                                                                                                                              Primátor mesta Hnúšťa

 

Príloha

Vytvorené: 28. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2020 14:05
Autor: Správca Webu