#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predseda NR SR  Rozhodnutím č. 351/2019  zo 4.novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky , podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky   a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásíl Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a
určil deň ich konania na sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ - výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ - právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ - pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

ZVEREJNENIE  ELEKTRONICKEJ  ADRESY 

Na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a o voľbu poštou v meste Hnúšťa  je určená elektronická adresa :

podatelna@hnusta.sk, andrea.balintova@hnusta.sk

 

         Online žiadosť o voľbu poštou

a k tomu2020 podrobné info.

 

 

 

 

Správy

20

Voľba poštou pre Voľby NR SR 2020

Voľbu poštou môžu vykonať voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR ale aj tí, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správca Webu