#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na 19.11.2018

Typ: ostatné
1Na základe ust. § 12 odst. 1/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zákonov ho meniacich a doplňujúcich a podľa Rokovacieho poriadku samo- správnych orgánov mesta z v o l á v a primátor mesta Hnúšťa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 19. novembra 2018 t.j. v pondelok o 15.00 hod., do zasadačky Mestského úradu v Hnúšti.

Program  rokovania :
1.    Otvorenie.
2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej komisie.
3.    Interpelácia poslancov. Podnety občanov.
4.    Správa o plnení pripomienok a uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
5.    Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hnúšťa za roky 2017 – 2018 .
Predkladajú: riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
6.    Zmeny rozpočtu mesta Hnúšťa
Predkladajú : prednostka MsÚ, vedúca fin. odd. MsÚ
7.    Hospodárenie príspevkových organizácií mesta k III.Q 32018
Predkladajú: riaditelia MsKS, TSMH
8.    Predaj a prenájom majetku mesta.
9.    Správa o kontrole HK v MIS s.r.o. Hnúšťa
10.    Odpisy pohľadávok na poplatku za odpad
11.    Schválenie PO hliadok ku kontrole vykurovacích telies a komínov v RD.
12.    Rôzne.
13.    Diskusia.
14.    Záver.
 


Príloha

Vytvorené: 12. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 11. 2018 08:18
Autor: Správca Webu