Skip to Content
A ponad vami ten Sinec polnočný so svojím menším bratom Maginhradom jak dva v povestiach víťazi báječní stoja na stráži nad svojím pokladom. A tá Rimava, strieborná Rimava, stužkou kol pásu Tvojho sa pretkáva.

(Ján Botto - Na dolinu Rimavskú)

 {projekty-mesta-hnusta-s-podporou-europskej-unie.png}

Prišla k nám jeseň

Dátum akcie: 
04.10.2015 - 10:00

Keď začne padať ohnivé lístie zo stromov a vetvičky kríkov pospájajú pavučinkové nite babieho leta, každoročne nadíde čas, kedy sa my, deti z materskej školy Nábrežie Rimavy v Hnúšti, vyberieme na v

Mestské zastupiteľstvo 012

Číslo MsZ: 
12
Dátum rokovania: 
28.09.2015 - 15:00 - 18:00

Zápis z 12. zasadnutia MsZ v Hnúšti konaného dňa 28.9.2015.

Rekonštrukcia prepojovacieho chodníka na IBV

V mesiacoch august a september prebiehala rekonštrukcia chodníka medzi ulicami Š.M.Daxnera a ulicou Pokroku. Pôvodným zámerom bola rekonštrukcia len krycej vrstvy, ktorú tvoril asfalt na pôvodnom betónovom podklade. Tieto dve vrstvy už boli zvetrané a chodník sa rozpadal, čo so sebou prinášalo riziko možného úrazu. Chodník bol pôvodne ako preluka pre inžinierske siete, konkrétne hlavné zásobovacie potrubie pitnej vody pre mesto Hnúšťa a odkanalizovanie časti IBV.
Po oboznámení zámeru rekonštrukcie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. sme sa s nimi dohodli, že oni vymenia zásobovacie potrubie pitnej vody, pretože existujúce už malo vyše štyridsať rokov. Na začiatku výkopových prác bolo potrebné sondami zistiť umiestnenie spomínaných potrubí a zistilo sa, že kanalizačné potrubie je pravdepodobne poškodené. Na základe toho sa dohodlo prezretie kanalizačného potrubia pomocou špeciálnej kamery a zistilo sa, že kanalizačné potrubie je vo veľmi zlom stave a je nutná jeho výmena.

OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Upravené parkovisko na ulici 1. mája

Mesto Hnúšťa z vlastného rozpočtu v mesiaci september zrealizovalo úpravu a asfaltovanie jedného z dvoch veľkých parkovísk na sídlisku 1. mája - pri polyfunkčnom bytovom dome 908. Investícia bola plánovaná dlhodobo, preto je dobré, že príjmy mesta dovolili jej tohtoročnú realizáciu. Za 901 m2 vyasfaltovanej plochy mesto firme PUR-STAV KB uhradilo sumu 25.782 Eur, čo oproti plánovanému rozpočtu znamená úsporu, ktorú použije pri asfaltovaní miestnej komunikácie na sídlisku Nábrežie Rimavy.

Svetový deň srdca

Cieľom SVETOVÉHO DŇA SRDCA je zvýšenie verejného povedomia o hrozbe kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod, ako aj význame zdravého životného štýlu z hľadiska srdca – aby deti, adolescenti a dospelí na celom svete mohli žiť lepšie a dlhšie. Úroveň rizika kardiovaskulárnych ochorení a cievnych mozgových príhod je kombináciou ovplyvniteľných a ne­ovplyvniteľných rizikových faktorov, z ktorých najdôležitejší je vysoký tlak krvi. Podľa odhadov bude do roku 2025 mať vyše 1,5 miliardy ľudí alebo každý tretí človek vo veku nad 25 rokov vysoký tlak krvi, čo je v celosvetovom meradle jeden z najvážnejších individuálnych rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a najčastejšou príčinou úmrtia.

Syndikovať obsah


X