#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Základné informácie o CO

Jedným zo základných ľudských práv podľa Ústavy SR je právo na ochranu zdravia obyvateľov. Ochrana obyvateľov je predmetom zájmu civilnej ochrany.

Čo je to civilná ochrana?

Podľa zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p., je civilná ochrana(CO)systém úloh a opatrení,ktoré sú zamerané na ochranu:

 • života
 • zdravia
 • majetku
 • životného prostredia
 • kultúrneho dedičstva

Aké je poslanie CO?

Poslaním CO je chrániť životy a zdravie ľudí, ochranovať majetok, životné prostredie a kultúrne dedičstvo, a tiež vytvárať podmienky nevyhnutné na prežitie v prípade vzniku mimoriadnej udalosti ale počas mimoriadneho stavu.

Mimoriadne udalosti

Mimoriadna udalosť (MU) je závažná, veľmi ťažko predvídateľná a priestorovo ohraničená udalosť, spôsobneá vplyvom živelnej pohromy, technickej alebo technologickej havárie, prevádzkovej poruchy alebo úmysleného konania človeka. Každá MU môže narušiť stabilitu systému, prebiehajúcich dejov a činností, a vážne ohroziť životy a zdravie osôb, spôsobiť materiálne a kultnúrne straty alebo poškodiť životné prostredie.

Živelná pohroma

Je MU vyvolaná ničivými prírodnými silami, v dôsledku ktorých došlo k uvoľneniu kumulovanej hmoty a energie, prípade pôsobením nebezpečných látok, alebo iných ničivých faktorov, ktoré môžu vážne ohroziť život a zdravie ľudí, majetok, životné prostredie alebo kultúrne dedičstvo.

 • Medzi živelné pohromy patria:
 • povodne a záplavy
 • krupobitia
 • zosuvy pôdy
 • snehové kalamity a lavíny
 • zemetrasenia
 • následky víchríc...

Havária

Je každá MU, ktorá bola spôsobená prevádzkou technických alebo technologických zariadení a stavieb v dôsledku narušenia prevádzkového procesu, pričom mohlo dôjsť k úniku nebezpečnej látky do okolia alebo k vzniku iného negatívneho javu. Havária môže vážne ohroziť životy a zdravie obyvateľov, ich majetky, životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

Medzi havárie patria:

 • požiare a výbuchy
 • únik nebezpečnej látky, prípravkov, odpadov a ropných produktov
 • poškodenie vedenia rozvodných sietí, zariadení a diaľkovodov, atď.

Katastrofa

Každá MU veľkého rozsahu, ktorá vzniká v dôsledku kumulácie ničivých faktorov živelných pohrôm alebo havárií, ktoré majú závažné následky a môžu vážne ohroziť obyvateľstvo, ich majetok, stav životného prostredia, prípadne kultúrne dedičstvo.

Medzi katastrofy zaraďujeme:

 • veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody
 • veľké doprané nehody spojené s únikom nebezpečnej látky
 • havárie jadrových zariadení
 • poškodenie vodohospodárskej stavby

Teroristický útok

Je MU, pri ktorej dôjde k napadnutiu objektov sústreďujúcich spravidla veľký počet ľudí s cieľom spôsobiť straty na životoch, majetku, s cieľom vyvolať strach a paniku u obyvateľstva.

Civilná ochrana:

Zákon 42/94 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona 252/2001 Z.z. a Vyhláška Min.vnútra 201/2002 o zabezpečovaní organizovania jednotiek CO a o zabezpeč- vaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.

Počty a druhy odborných jednotiek pre potreby obce sa určujú s prihliadnutím na závery analýzy územia.

Úlohy jednotiek CO

 1. Štáb – plní úlohy, ktoré mu určuje primátor mesta

 2. Podieľa sa na organizovaní a zabezpečovaní činnosti síl a prostriedkov, ktoré vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce / ZLLP/

 3. Organizuje súčinnosť odborných jednotiek so silami a prostriedkami na vykonávanie ZLLP – hasičský zbor – vrátane obecných a závodných , záchranná zdravotná služba, Policajný zbor, vojenské záchranné útvary CO a kontrolné chemické laboratória CO, banská záchranná služba, ozbrojené sily SR, jednotky CO , mestská polícia, útvary železničnej polície , iné právnické a fyzické osoby, ktorých predmetom je poskytovanie pomoci pri ochrane života , zdravia a majetku.

 4. Pripravuje návrhy a vypracúva príkazy na vykonanie ZLLP

 5. Organizuje a riadi informačnú službu, zabezpečuje varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb pri zmene situácie počas vykonávania ZLLP

 6. Organizuje uskutočňovanie opatrení podľa plánu ochrany obyvateľstva

 7. Organizuje a riadi materiálno-technické zabezpečenie

 8. Sleduje, zhromažďuje a vyhodnocuje správy o vývoji po vyhlásení mimoriadnej situácie

 9. Kontroluje plnenie určených úloh pri ZLLP a poskytuje pomoc odborným jednotkám a ostatným silám a prostriedkom pri vykonávaní ZLLP

 1. Odborné jednotky – výpis z vyhlášky MV SR č. 201/2002 / v stručnosti, aké môžeme zriaďovať jednotky, aké je ich zloženie a pod. – všeobecný prehľad

 1. Prieskumná jednotka – vykonáva pozorovanie, všeobecný pozemný prieskum a špeciálny prieskum – je vybavená technickými prostriedkami na prácu v kontaminovanom území a plní najmä úlohy:

Prieskumná jednotka – všeobecný pozemný prieskum a pozorovanie / 1+2-8/

/Prieskumník, chemik, dozimetrista/

Špeciálny prieskum a pozorovanie – hliadky:

 • Hliadka radiačného prieskumu, chemického prieskumu a pozorovania / 1+ 2-4/ prieskumník, chemik, dozimetrista/

 • Mobilná skupina analytického zisťovania 1+7

 • Hliadka radiačného prieskumu, chemického prieskumu a pozorovania – 3 osoby / chemik –dozimetrista , chemik prieskumník, vodič/

 • Hliadka laboratórnej kontroly kontaminácie- 4 osoby / chemik – analytik, prieskumník- pozorovateľ, laborant -dozimetrista

 • Biologický prieskum 1+ 5 / prieskumník, lekár,

 • sanitár, zdravotník/

 • Zisťuje druh a rozsah mimoriadnej udalosti

 • Zisťuje úroveň kontaminácie vzduchu, terénu, vody, komunikácií a budov nebezpečnými látkami

 • Zisťuje prízemnú meteorologickú situáciu

 • Vyznačuje hranice oblasti ohrozenia, kde môžu pôsobiť následky mimoriadnej udalosti

 • Určuje a označuje miesta na sústredenie väčšieho počtu postihnutých osôb

 • Zisťuje stav prejazdnosti pozemných komunikácií a ich použiteľnosť pri ZLLP

 • Zisťuje charakter a rozsah rozrušenosti budov, rozvodných sietí a pozemných komunikácií

 

 1. Vyslobodzovacia jednotka 1+ 9-27 / zdravotník, záchranár, obsluha – buldozéra, autožeriavu, kompresora, rýpadla a pod. – počt zaradených osôb môže byť doplnený v čase potreby práceschopným obyvateľstvom/

Sa nasadzuje spravidla s hasičskými zbormi do miest, kde je sústredených najviac postihnutých osôb a plní najmä tieto úlohy:

 • Vyhľadáva zavalené úkryty, osoby,- vyslobodzuje ich a vykonáva také opatrenia, aby sa situácia postihnutých nezhoršovala

 • Zabezpečuje postihnutým prívod vzduchu, dodávku vody a potravín

 • Vytvára na zavalených komunikáciách prechody a prejazdy – na činnosť nasadzovaných síl a prostriedkov

 • Vykonáva technické opatrenia na zamedzenie následných škôd

 • Podieľa sa na záchrane postihnutých a ohrozených osôb

 • Záchranná jednotka 1+ 4-7 / zdravotník, hasič, záchranár/ vykonáva všetky činnosti spojené s ZLLP, kde nie sú utvorené iné druhy odborných jednotiek

 • Dekontaminačná jednotka 1+ 9-37 / vodič, chemik, dozimetrista, obsluha strojného zariadenia dekontaminátor/ - vykonáva dekontamináciu prístupových a odsunových komunikácií, pracovných plôch pre zariadenia CO, terénu a budov s dôrazom na priestory dôležité na uskutočnenie ZLLP, priestory sústreddenia osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou a priestory nevyhnuté pre normalizáciu života obyvateľov a chodu ekonomiky štátu.

 • Jednotka zdravotníckej pomoci 1+3-21 /zdravotník/ - vyhľadáva postihnuté osoby, prvá pomoc, zabezpečenie odsunu do zdravotníckeho zariadenia

 • Poriadková jednotka 1+ 3-21 / regulovčík , strážnik/ v súčinnosti s jednotkami PZ, MsP a pod. udržiava verejný poriadok bezpečnosť, zabezpečuje nerušený priebeh ZLLP

 • Zabraňuje vstupu nepovolaných osôb do priestoru, kde sa vykonávajú ZLLP

 • Zabraňujú odchodu z priestoru, v ktorom bol vyhlásený režim života

 • Podieľa sa na riadení dopravy

 • Reguluje odsun osôb do priestorov určených primátorkou mesta

 • Podieľa sa na indentifikácií usmrtených osôb

 • Zabezpečuje plynulý vstup síl a prostriedkov do priestorov mimoriadnej udalosti

 

 1. Jednotka na núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie 1+ 3-7 /kuchár, čašník, predavač/ zabezpečuje činnosť síl a prostriedkov, vytvára podmienky na prežitie postihnutých a ohrozených

 2. Zabezpečuje prísun pitnej vody

 3. Zabezpečuje núdzové ubytovanie ohrozených a postihnutých

 4. Vydáva šatstvo, obuv, ochranné prostriedky a základné hygienické potreby.

 5. Jednotky na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany / vytvára sa množstvo jednotiek na jednotlivé špecifické činnosti –

 6. Jednotka na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty / 1+4 chemik, chemik-dozimetrista, skladník, telefonista/

 7. Obsluha kontrolného a roztrieďovacieho stanovišťa 1+ 3-5 / regulovčík ,strážnik, chemik, lekár, zdravotník/

 8. Obsluha plochy na hygienickú očistu 1+ 6-16 / chemik, dozimetrista, obsluha strojov a zariadení, zdravotník, obsluha spŕch, vyzliekární a výdajne náhradných dielov/

 9. Obsluha plochy na dekontamináciu odevov 1+6-20 / chemik- dozimetrista, obsluha strojov a zariadení, obsluha nečistej a čistej časti

 10. Obsluha plochy na dekontamináciu strojov a dopravných prostriedkov 1+ 6-11 chemik - dozimetrista, obsluha plochy

 11. Obsluha plochy na dekontamináciu drobnej techniky a náradia 1+6-11 / chemik- dozimetrista , obsluha prístrojov, obsluha plochy

 12. Obsluha plochy na odloženie kontaminovaného materiálu 1+3-5 / chemik – dozimetrista, regulovčík

 13. Obsluha v zhromaždisku 3 osoby

 

 1. Jednotka na obsluhu stanice na dekontamináciu odevov 1+5-19 / chemik dozimetrista, obsluha zariadení

 2. Jednotka na obsluhu stanice / mobilnej, stacionárnej/ na dekontamináciu dopravných prostriedkov 1+6-11

 3. Jednotka na obsluhu stanice na vykonávanie hygienickej očisty 1+3-7 chemik- dozimetrista, zdravotník, obsluha prístrojov a zariadení

 4. Jednotka na obsluhu chemického laboratória CO 1+1 / chemik, laborant/

 5. Jednotka na obsluhu skladu materiálu CO 1+ 2-3 ú skladník, vodič/

 6. Jednotka ochrannej stavby CO resp. chráneného pracoviska 1+5 / správca ochrannej stavby, skladník, technik, inštalatér, elektromontér, údržbár – obsluha filtračného a ventilačného zariadenia, zdravotník, hasič

Ch) jednotky na činnosť evakuačných zariadení – podľa zákona 75/95 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie/

 • Jednotka na obsluhu evakuačného zberného miesta 1+ 1-3

 • Jednotka na obsluhu evakuačného strediska 1+ 4-6 / zdravotník, regulovčík, výdajca stravy, pisár

 • Jednotka v stanici nástupu evakuovaných 1+ 2-3

 • Jednotka v stanici výstupu evakuovaných 1 + 3-5

 • Jednotka na obsluhu regulačného stanovišťa 1 + 3-5

 • Jednotka na obsluhu miesta ubytovania evakuovaných 1+ 3-6

 • Jednotka na obsluhu kontrolného stanovišťa pri evakuácii 1 + 4-6

Mesto Hnúšťa na základe rozhodnutia primátora mesta vytvára v súlade s vyhláškou 201/2002 Z.z. z r i a ď u j e nasledovné jednotky CO:

 1. Prieskumnú jednotku s počtom zaradených osôb 3

 2. Jednotku zdravotníckej pomoci s počtom zaradených osôb 5

 3. Jednotku na núdzové ubytovanie a zásobovanie s počtom zaradených osôb 4

 4. Jednotky na činnosť evakuačných zariadení – pre účely evakuácie mesto Hnúšťa zriaďuje spoločné jednotky a to:

 5. Pre obsluhu evakuačného zberného miesta a obsluha evakuačného strediska v stanici nástupu evakuovaných- počet zaradených osôb 6

 6. Pre obsluhu regulačného stanovišťa a obsluhu miesta ubytovaných – počet zaradených osôb 5

Zberné miesta z evakuačného plánu sú:

 • Nad Mašou
 • Valentovo – pri garážach
 • IBV – obchod na Hlinách
 • Iváčka – chatová oblasť
 • Ul. Horná – obchod
 • Evakuačné stredisko: IBV - Potraviny na Hlinách
 • Chatová oblasť Iváčka
 • Kasíno – časť Likier
 • Kostol – Likier obec

Stanica nástupu evakuovaných / evakuačné stredisko/

Sanica výstupu evakuovaných / miesto regulačného stanovišťa – kult. Dom Hačava

 • Kult. Dom Polom
 • Kasíno Likier
 • Kostol ul. Horná
 • Ubytovanie evakuovaných mesto Tisovec
 • Hačava KD
 • Polom KD
 • Likier – kasíno, ZŠ, DOS
 • Likier – obec pohostinstvo

Na základe uvedeného rozpisu sú vytvorené spoločné jednotky pre:

1. jednotka:

 1. Obsluhu evakuačného zberného miesta

 2. Obsluhu evakuačného strediska

 3. Stanicu nástupu evakuovaných

2.jednotka

 1. Obsluhu regulačného stanovišťa

 2. Miesta ubytovania

Zloženie odborných jednotiek CO tvorí prílohu karty civilnej ochrany mesta Hnúšťa.

 

Jednoduchá príručka civilnej ochrany obyvateľov

Odkazy na externé stránky: