#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Mestská polícia Hnúšťa

KONTAKT
   
Adresa: Mestská polícia
mesta Hnúšťa
Francisciho č. 74/2
981 01 Hnúšťa
 
     
Telefón: 047/2028810  
  0908 885 127  
     
Linka tiesňového volania: 159  
     
E-mail: Mestská Polícia  
     
     
ÚRADNÉ HODINY
   
Pondelok: 07:30 hod. - 22:15 hod.  
Utorok: 07:30 hod. - 22:15 hod.  
Streda: 07:30 hod. - 22:15 hod.  
Štvrtok: 07:30 hod. - 22:15 hod.  
Piatok: 07:30 hod. - 22:15 hod.  
     


Mestská polícia bola zriadená v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe zákona č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii všeobecne záväzným nariadením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti, ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.


Mestská polícia vykonáva tieto hlavné úlohy:
(1) Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom 4) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 5) spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, 6) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

------------------------------------------------------------------
4) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
5) § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.


Zoznam príslušníkov Mestskej polície Hnúšťa:

Meno a priezvisko Funkcia Kontakt
  Náčelník MsP 0908885127
Mgr. Miloš Barto

Príslušník MsP 

poverený zastupovaním náčenlníka MsP

0908885127
Dezider Kaločai Príslušník MsP 0908885127
Jozef Vranec Príslušník MsP 0908885127
Ján Katreniak Príslušník MsP

0908885127

 
Igor Vinclav  Príslušník MsP  0908885127
Vladimír Parobek Príslušník MsP  0908885127