#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Správy

logo

Výberové konanie - aktualizované

Mesto Hnúšťa,v zmysle ustanovenia § 6c ods. 1) Pracovného poriadku pre Mestskú políciu zo dňa 01.09.2015 ako poriadkového útvaru mesta Hnúšťa v zastúpení primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: príslušník mestskej polície.
celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
msp

Správa o činnosti MsP za rok 2017

V zmysle ustanovení § 6 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov, predkladám správu o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za rok 2017 celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Bezplatná tiesňová linka 159 v prevádzke

Mestská polícia v Hnúšti oznamuje občanom, že v súvislosti s riešením bezpečnostnej situácie v meste bola zriadená bezplatná tiesňová linka s číslom 159.


celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: Správca Webu

Analýza bezpečnostnej situácie a úrovne kriminality v meste v roku 2015

Mestská polícia v Hnúšti zverejňuje analýzu bezpečnosti pre mesto Hnúšťa. Sídlo mestskej polície: Mestská polícia Hnúšťa so sídlom Hnúšťa, ul. Francisciho č. 74, PSČ: 981 01, okr. Rimavská Sobota, zriadená 15.07.1991 uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 5/91 zo dňa 04.07.1991, podľa ustanovení § 19 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení. celý text

ostatné | 25. 2. 2016 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014, analýza bezpečnostnej situácie.

V zmysle ustanovení § 6 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov, predkladám správu o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za rok 2014. celý text

ostatné | 9. 3. 2015 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, analýza bezpečnostnej situácie v roku 2013

V zmysle ustanovení § 6 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov, predkladám správu o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za rok 2013. celý text

ostatné | 27. 2. 2014 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 v oblasti prevencie a profylaxie

Najrozsiahlejším a z logistického hľadiska ako aj z hľadiska personálneho zabezpečenia najnáročnejším bezpečnostným opatrením realizovaným v roku 2013 bolo zabezpečenie obslužnosti vysunutého pracoviska MsP v Kolónii na ul. Školskej, v objekte bytovky č. 225, ktoré bolo z dôvodu vysokej delikvencie v tejto časti mesta zriadené 30.08.2011. celý text

ostatné | 11. 2. 2014 | Autor: Správca Webu

Analýza bezpečnostnej situácie a úrovne kriminality v meste v roku 2013

Na základe štatistického vyhodnotenia a porovnania úrovne bezpečnosti a štruktúry kriminality je možné konštatovať, že v základných kvantitatívnych ukazovateľoch sa počet evidovaných deliktov vo forme priestupkov a trestných činov v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 17,74%. Priaznivý vývin v celkovej drobnej kriminalite pokračoval už druhý rok po sebe, nakoľko aj v roku 2012 bol v porovnaní s rokom 2011 zaznamenaný medziročný pokles priestupkov o 19,26%. Na poklese evidovaných a riešených priestupkov sa podieľa tak prvok situačnej prevencie, a to nové snímacie zariadenia kamerového systému inštalované na ul. Hlavnej a na Nábreží Rimavy v roku 2013 ako aj celoročná prevádzka vysunutého pracoviska Mestskej polície v časti obvodu č. 3 v Kolónii. Pracovný režim pracoviska kamerového systému v nepretržitej trojzmennej prevádzke tiež výraznou mierou prispieva k zníženiu nápadu kriminality, a to najmä na verejných priestranstvách v dosahu snímacích zariadení kamier. celý text

ostatné | 4. 2. 2014 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

V zmysle ustanovení § 6 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov predkladám správu o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za rok 2012 celý text

ostatné | 22. 3. 2013 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011, analýza bezpečnostnej situácie v roku 2011, zámery a ciele pre rok 2012

V zmysle ustanovení § 6 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov predkladám správu o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za rok 2011 celý text

ostatné | 12. 3. 2012 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010, analýza bezpečnostnej situácie v roku 2010, zámery a ciele pre rok 2011

V zmysle ustanovení § 6 ods. 1, písm. b/ zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov, Vám predkladáme správu o činnosti Mestskej polície Hnúšťa za rok 2010 celý text

ostatné | 4. 3. 2011 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2009

Náčelník Mestskej Polície v Hnúšti, Milan Migaľa, predložil správu o činnosti Mestskej polície v Hnúšti za rok 2009.

Kompletnú správu nájdete v prílohe tohoto dokumentu.
celý text

ostatné | 10. 2. 2010 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Mestskej polície v Hnúšti za rok 2008, bezpečnosť v meste a zámery pre rok 2009

Náčelník Mestskej Polície v Hnúšti Milan Migaľa predložil správu o činnosti Mestskej polície v Hnúšti za rok 2008, bezpečnosť v meste a zámery pre rok 2009 v oblasti bezpečnostnej situácie. celý text

ostatné | 23. 3. 2009 | Autor: Správca Webu

BEZPEČNOSTNÁ SMERNICA MESTSKÉHO KAMEROVÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU (CCTV)

Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania mestského bezpečnostného kamerového systému, vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním systému, určuje okruh oprávnených užívateľov, vymedzuje účel použitia systému a stanovuje bezpečnostné pravidlá používania kamerového systému. celý text

ostatné | 26. 2. 2009 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Mestskej polície v Hnúšti za rok 2007

V kalendárnom roku 2007 organizačný útvar mesta Hnúšťa – Mestská polícia vykonávala činnosť v trojzmennom pracovnom režime, pričom pracovný čas príslušníkov tohto útvaru bol rozvrhnutý rovnomerne. celý text

ostatné | 12. 2. 2008 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Ms Polície v Hnúšti za rok 2005

Vážený pán primátor, dámy a páni poslanci Mestského zastupiteľstva,
dovoľte mi, aby som predniesol „Správu o činnosti Ms Polície v Hnúšti za rok 2005. celý text

ostatné | 20. 3. 2006 | Autor: Správca Webu

Správa o činnosti Ms Polície v Hnúšti za rok 2006

1. Úvod – Zhodnotenie činnosti Ms Polície za rok 2006.
2. Činnosť zamestnancov Ms Polície počas výkonu služby.
3. Riešenie priestupkov.
4. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste a spolupráca s PZ SR.
5. Návrhy a podnety na skvalitnenie činnosti Ms Polície v Hnúšti. celý text

ostatné | 10. 3. 2006 | Autor: Správca Webu