#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Náplň práce príslušníka Mestskej polície Hnúšťa


Popis pracovnej činnosti v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení zmien a doplnkov:

08.10. Samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov


I. Plniť základné povinnosti zamestnanca v zmysle ustanovení § 81 Zákonníka práce:

a) pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi; nadriadeným je aj predstavený podľa osobitného predpisu,

b) byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,

c) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,

d) v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,

e) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.


II. Okrem povinností uvedených v čiastke I. pri výkone práce vo verejnom záujme konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené § 8 ods. 1) zákona č. 552/2003 Z. z.

a) dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,

b) konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis 7) neustanovuje inak,

d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,

e) nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,

f) zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce zamestnávateľa,

g) zabezpečiť hospodárne a účelné spravovanie a využívanie finančných zdrojov a zariadení, ktoré boli zamestnancovi zverené,

h) oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v správe zamestnávateľa,

i) oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo že bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

Obmedzenia a činnosti, ktoré zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme nesmie vykonávať ustanovuje § 8 ods. 2) zákona č. 552/2003 Z. z..


III. Plniť povinnosti príslušníka mestskej polície vyplývajúce z ustanovení Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípade pokynmi primátora
b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou mestskej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom
c) zakročiť podľa svojich schopností a možností a schopností v medziach zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom narušený verejný poriadok.
d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie, alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby
e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu
f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach

g) oznamovať bezodkladne závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti
h) zabezpečovať verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia
i) spolupôsobiť s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov
j) dbať o ochranu životného prostredia v obci
k) dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty, hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
l) vykonávať všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
m) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené Zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v aktuálnom znení a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (§ 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb.) spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňovať priestupky, ak tak ustanovuje zákon
n) oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
o) plniť úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom


IV. Plniť povinnosti zamestnancov mesta vyplývajúce z Pracovného poriadku mesta Hnúšťa

a) pracovať svedomito a riadne podľa svojich schopností, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi, využívať fond pracovného času v plnom rozsahu na prácu pre potreby zamestnávateľa
b) dodržiavať predpisy na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a požiarne predpisy
c) prichádzať na pracovisko v triezvom stave, bez použitia omamných a iných návykových látok a zotrvať v ňom po celú pracovnú dobu, podrobiť sa na požiadanie oprávnenej osoby skúške na alkohol
d) nepoužívať na súkromné účely zariadenia, priestory alebo majetok zamestnávateľa


V. Plniť všeobecné a aktuálne úlohy vyplývajúce z bezpečnostnej situácie v obvode mesta alebo určené v inštruktáži náčelníka MsP pre pracovnú zmenu, v ktorej je príslušník mestskej polície zaradený

(1) Po nástupe do pracovnej zmeny resp. do výkonu služby:
a) zúčastniť sa inštruktáže k výkonu služby
b) oboznámiť sa s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v meste
c) aktualizovať si pátracie pomôcky
d) predpísaným spôsobom si prevziať a podľa potreby ostatných policajtom zaradeným do pracovnej zmeny vydať pracovné pomôcky, manipulácia s ktorými podlieha osobitným predpisom ( zákon o zbraniach a strelive)
e) skontrolovať funkčnosť, úplnosť a stav pracovných a administratívnych pomôcok preberaných od predchádzajúcej pracovnej zmeny ( služobné motorové vozidlo, rádiostanice, výpočtová a kancelárska technika, inventár služobne mestskej polície) a zistené nedostatky oznámiť priamemu nadriadenému a poznačiť do záznamu zo služby

(2) Pri vykonávaní hliadkovej a obchôdzkovej činnosti v obvode mesta:
a) zakročiť podľa svojich schopností a možností a schopností v medziach zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom narušený verejný poriadok.
b) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie, alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby
c) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu
d) prijímať osobné, telefonické a písomné oznámenia, podnety a sťažnosti fyzických a právnických osôb a pokiaľ ich vybavovanie spadá do právomocí mestského policajta bezodkladne ich preveriť, riešiť a vybaviť
e) oznámenia, sťažnosti a podnety, ktoré nespadajú do kompetencii mestskej polície postúpiť príslušnej organizačnej zložke, resp. odporučiť oznamovateľa na orgán, v ktorého právomoci je podanie vybaviť
f) vlastnou činnosťou vyhľadávať trestné činy, priestupky, iné správne delikty alebo iné spôsoby narušenia verejného poriadok
g) zisťovať a stotožňovať páchateľov trestných činov, priestupkov, iných správnych deliktov alebo iných spôsobov narušenia verejného poriadok
h)monitorovať a získavať poznatky k aktuálnej bezpečnostnej a dopravnej situácii v meste a jeho miestnych častiach
i) v pridelenom obvode mesta a miestnej časti osobným kontaktovaním občanov mesta a osôb nachádzajúcich sa v meste a miestnych častiach týchto viesť k dodržiavaniu zákonov, VZN mesta a iných právnych noriem pri uplatňovaní ktorých mestský policajt využíva svoje právomoci.
j) vykonávať pátranie a získavať informácie k hľadaným osobám, hľadaným motorovým vozidlám, hľadaným evidenčným číslam a hľadaným veciam
k) vykonávať fyzické kontroly zabezpečenia nehnuteľností vo vlastníctve a správe mesta
l) zisťovať a evidovať poznatky k nedostatkom v zabezpečení majetku mesta a prijímať adekvátne opatrenia
m) monitorovať a evidovať pohyb osôb a motorových vozidiel, ktoré z bezpečnostného hľadiska predstavujú potencionálne riziko v meste a pasažierov takýchto vozidiel stotožňovať a evidovať
n) pri zásahoch do základných práv a slobôd občanov dodržiavať stanovené taktické a metodické postupy

(3) Pri riešení priestupkov vo vymedzenej oblasti
a) prijaté oznámenia o priestupkoch a záznamy o priestupkoch vyhľadaných ex offo bezprostredne po vykonaní neodkladných a neopakovateľných úkonov a po vykonaní úkonov kde hrozí nebezpečenstvo z omeškania zaevidovať v registratúrnom denníku a následne predložiť priamemu nadriadenému na vykonanie vstupnej kontroly, metodickej inštruktáže a prideleniu objasňovaného priestupku konkrétnemu policajtovi
b) plniť metodické pokyny a dodržiavať stanovené lehoty a termíny určené náčelníkom MsP uvedené v písomnej vstupnej kontrole priestupkového spisu, prekladať priestupkový spis ku kontrolám priamemu nadriadenému
c) objasňovanie priestupkov vykonávať v intenciách Zákona SNR č. 32/1990 Zb. o priestupkoch.
d) záznamy a listinné dôkazy vyhotovovať a zabezpečovať v dvoch vyhotoveniach a priestupkový spis viesť v prvopise a rovnopise
f) po ukončení objasňovania prvopis a rovnopis priestupkového spisu predložiť náčelníkovi k výstupnej kontrole
g) hotovosť za pokuty v blokovom konaní pred ukončením pracovnej zmeny odovzdať oprávnenému referentovi finančného oddelenia MsÚ

(4) Na operatívno-technickom a operatívno-pátracom úseku
a) určovať správne postupy na záchranu života a majetku, na ochranu verejného poriadku alebo na riešenie mimoriadnych udalostí
b) vykonávať previerky v mieste bydliska, alebo mieste pobytu osôb hľadaných a osôb v pátraní

(5) Na úseku prevencie a profylaxie
a) obsahovo a tematicky pripravovať a vykonávať besedy v školských a predškolských, príp. iných zariadeniach mesta v oblasti všeobecnej činnosti mestskej polície, dopravnej výchovy a právnej výchovy
b) v pridelených obvodoch mesta aktívne spolupracovať s riaditeľmi školských a predškolských zariadení za účelom vyhľadávania a riešenia latentnej trestnej činnosti a priestupkov
c) zúčastňovať sa a podľa stanovených úloh sa podieľať na plánovaných preventívnych súčinnostných akciách v spolupráci s útvarmi Policajného zboru, útvarmi Colnej správy SR s členmi komisie ochrany verejného poriadku

(6) Na úseku administratívy, registratúry a evidencie
a) dopĺňať a aktualizovať evidenciu delikventov a priestupcov
b) písomne, vo forme registratúrneho záznamu evidovať prijaté oznámenia, podnety a sťažnosti v registratúrnom denníku – protokole udalostí
c) používať platné a schválené registratúrne značky
d) odoslanú a prijatú poštu v rámci objasňovania priestupkov evidovať v registratúrnom denníku a v denníku priestupkových spisov
f) v predpísanej forme a rozsahu viesť prehľadný materiál o pridelenej územnej časti obvodu
g) pri ukladaní blokových pokút bloky na zaplatenie pokuty na mieste a bloky na pokutu nezaplatenú na mieste vypísať predpísaným spôsobom a pred skončením pracovnej zmeny predložiť k evidencii finančnému oddeleniu MsÚ
h) pred ukončením pracovnej zmeny v predpísanej písomnej podobe spracovať záznam zo služby
i) pred ukončením pracovnej zmeny predpísaným spôsobom odovzdať a podľa potreby od ostatných policajtov zaradených do pracovnej zmeny prevziať pracovné pomôcky, manipulácia s ktorými podlieha osobitným predpisom ( zákon o zbraniach a strelive), prevzatie zaevidovať v príslušnej evidencii a prevzaté pracovné pomôcky uskladniť predpísaný spôsobom

(7) Na úseku zvyšovania odbornej spôsobilosti a odbornej pripravenosti
a) oboznamovať sa s novými právnymi normami a novelizáciami platných právnych noriem využívaných pri plnení pracovných povinností
b) zúčastňovať sa odborných a metodických školení organizovanými samosprávnymi orgánmi a školiacimi organizáciami
c) zúčastňovať sa streleckej prípravy, taktickej prípravy a telesnej prípravy
d) zúčastňovať sa všetkých cvičení, školení a vzdelávaní z oblasti BOZP, požiarnej ochrany a civilnej ochrany organizovaných zamestnávateľom.
e) absolvovať preskúšanie z odbornej a fyzickej spôsobilosti podľa pokynov priameho nadriadeného

( 8 ) Po ukončení pracovnej zmeny:
a) odovzdať pracovné a administratívne pomôcky príslušníkom mestskej polície nastupujúcim do ďalšej pracovnej zmeny
b) príslušníkov mestskej polície nastupujúcich do ďalšej pracovnej zmeny oboznámiť s aktuálnou bezpečnostnou situáciou
c) predpísaným spôsobom odovzdať a podľa potreby od ostatných policajtov zaradených do tej istej pracovnej zmeny prevziať a policajtom nastupujúcim do nasledujúcej pracovnej zmeny vydať pracovné pomôcky, manipulácia s ktorými podlieha osobitným predpisom ( zákon o zbraniach a strelive)
d) skontrolovať funkčnosť, úplnosť a stav pracovných a administratívnych pomôcok odovzdávaných nasledujúcej pracovnej zmene ( služobné motorové vozidlo, rádiostanice, výpočtová a kancelárska technika, inventár služobne mestskej polície) závady a nedostatky poznačiť do záznamu zo služby
e) aktualizovať evidenciu služobných jázd motorového vozidla
f) po ukončení pracovnej zmeny uzamknúť a zabezpečiť pracovisko proti neoprávnenému vniknutiu
(9) udržiavať a vykonávať základnú prevádzkovú údržbu služobného motorového vozidla, zabezpečovať doplnenie služobného motorového vozidla PHM a technickými kvapalinami

(10) Zúčastňovať sa pracovných ciest podľa nariadenia priameho nadriadeného.

(11) Vykonávať a plniť ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho
nadriadeného zamestnanca.

(12) Dodržiavať platnú legislatívu súvisiacu s dohodnutým druhom práce.

(13) Neodkladne sa oboznamovať s vnútornými legislatívnymi normami mesta ako je organizačný poriadok, pracovný poriadok, taktiež s uzneseniami mestského zastupiteľstva, komisie ochrany verejného poriadku, so smernicami, nariadeniami a príkazmi vydanými primátorom mesta a priamym nadriadeným, dodržiavať ich ustanovenia a plniť úlohy z nich vyplývajúce.

(14) Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní práv vo verejnom záujme v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru.

(15) Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch - táto povinnosť vyplýva z § 18) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnkov v zmysle § 18 ods. 4) uvedeného zákona i po zániku funkcie alebo po skončení pracovného pomeru

Touto pracovnou náplňou sa ruší platnosť pôvodnej pracovnej náplne.

Nová pracovná náplň je platná od 1. 3. 2008.

spracoval: Milan Migaľa
Náčelník mestskej polície