#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Názov organizácie :             Technické služby mesta Hnúšťa

Sídlo organizácie :                 Kotlište č. 980/5, 981 01 Hnúšťa

IČO:                                       00 151  149

DIČ:                                       2020470386

IČ DPH:                                 SK20200470386

Bankové spojenie:                 Prima banka Slovensko

č. účtu:                                   SK82 5600 0000 0020 2084 2001

Technické služby mesta Hnúšťa boli zriadené ako príspevková organizácia Mesta Hnúšťa v zmysle § 11, odstavca 3, písm. i) zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade s § 21 zákona č. 303/95 Z. z. v platnom znení a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti zo dňa 1.5.1975.

 

KONTAKTY:

Mgr. Igor Daňko - riaditeľ TS mesta Hnúšťa

tel: 047/542 3113, 0905 943 887

e- mail: riaditel.tshnusta@pmxmail.sk

 

Iveta Hrončeková - sekretariát

tel: 047/5423113

e- mail: sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk

• zvozy odpadov, fakturácia • pokladňa • archív

 

Ekonomické oddelenie:

Miroslava Szokeová - ekonóm podniku

tel: 047/5423113

e- mail: tshnusta@pmxmail.sk

• príspevky • účtovníctvo • vymáhanie pohľadávok

Ing. Alena Tóth Drieňová

e-mail: pam.tshnusta@pmxmail.sk

tel: 047/5423113

• mzdy • projekty ÚPSVaR • sťažnosti • GDPR • personalistika

 

Mestské komunikácie:

Pavel Polčáni - vedúci strediska

tel: 0904 956 544

e- mail: tshnusta@pmxmail.sk

• parkoviská • verejné osvetlenie • športové zariadenia • mestská tržnica

 

Pohrebné služby

Jozefa Koncočová – vedúca pohrebných služieb

tel: 0907 966 969

e- mail: pohrebnictvo.tshnusta@pmxmail.sk

• komplexné pohrebné služby • Skladové hospodárstvo

 

Zberný dvor:

Peter Horčík- vedúci strediska

e- mail: tshnusta@pmxmail.sk

tel: 047/ 5423113

• separovaný odpad • komunálny odpad • stavebný odpad

 

Predmet činnosti v zmysle zriaďovacej listiny a jej následných dodatkov:

• zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obyvateľov Mesta Hnúšťa

• prevádzka a údržba verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, čistenie mesta, dopravné výkony pre mesto v rámci zabezpečovania údržby MK a verejných priestranstiev

• prevádzka Zberného dvora a Zberných surovín

• správa, údržba a prevádzka telovýchovných a športových zariadení

• zabezpečovanie komplexných pohrebných služieb a správa cintorínov

• zabezpečovanie ďalších úloh, ktoré sú charakterom verejnoprospešných prác

Predmet činnosti v zmysle živnostenského oprávnenia:

• dopravné výkony pre občanov, organizácie a podnikateľské subjekty

• zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného odpadu pre okolité obce

• správa trhu, trhoviska a príležitostného predaja

• správa a údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

• prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska

• údržba a čistenie komunikácií • prevádzka športových zariadení

• prevádzkovanie kúpaliska

• prevádzkovanie tenisových kurtov

 

Vymedzenie základného účelu a predmetu činnosti :