#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Názov organizácie :             Technické služby mesta Hnúšťa

Sídlo organizácie :                 Kotlište č. 980, 981 01 Hnúšťa

IČO:                                       00 151  149

DIČ:                                       2020470386

IČ DPH:                                 SK20200470386

 

Vymedzenie základného účelu a predmetu činnosti :             

Technické služby mesta Hnúšťa ako príspevková organizácia mesta sú zriadené na plnenie verejnoprospešných činností mesta.

 

Predmet činnosti príspevkovej organizácie je:

 

A/ V hlavnej činnosti – zabezpečovanie verejnoprospešných služieb :

 

1/ Výstavba, údržba, správa a čistenie miestnych komunikácií

2/ Správa a údržba verejných priestranstiev, tržnice a verejného WC

3/ Správa a údržba miestnych cintorínov a domu smútku v Hnúšti

4/ Čistenie mesta a mestských častí

5/ Správa a údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu

6/ Správa, údržba a prevádzka telovýchovných a športových zariadení

7/ Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom pre mesto Hnúšťa (zber, zvoz a skládkovanie TKO a prevádzka Skládky TKO)

 

B/ V podnikateľskej činnosti

 

1/ Maloobchod - predaj pohrebného tovaru

2/ Komplexné pohrebné služby

3/ Odvoz tuhého a komunálneho odpadu

4/ Nakladanie s odpadmi (zber, separácia, zvoz a skládkovanie TKO a prevádzka skládky tuhého komunálneho odpadu)

5/ Iné služby

 

Na čele organizácie je riaditeľ, ktorého vymenováva a odvoláva na návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo.

Riaditeľ TS mesta od 1.7.2020 :  Ing. Michal Slatinský

 

Kontakty :

            Tel.číslo:         047 542 3113,  047 542 35 00

            Tel.číslo :        +421 905 137 435  -  Pohrebné služby

            Email:              tshnusta@pmxmail.sk

                                    sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk

Organizácia je zriadená na dobu neurčitú a spravuje majetok mesta podľa inventarizácie k 31.12.aktuálneho roka.

 

  VZN Prevádzkový poriadok Pohrebiska v Hnúšti (2016)