#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Názov organizácie :             Technické služby mesta Hnúšťa

Sídlo organizácie :                 Kotlište č. 980, 981 01 Hnúšťa

IČO:                                       00 151  149

DIČ:                                       2020470386

IČ DPH:                                 SK20200470386

 

Vymedzenie základného účelu a predmetu činnosti :   TS MESTA HNÚŠŤA            

 

Na čele organizácie je riaditeľ, ktorého vymenováva a odvoláva na návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo.

Riaditeľ TS mesta od 1.7.2020 :  Ing. Michal Slatinský

 

Kontakty :

            Tel.číslo:         047 542 3113,  047 542 35 00

            Tel.číslo :        +421 905 137 435  -  Pohrebné služby

            Email:              tshnusta@pmxmail.sk

                                    sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk

Organizácia je zriadená na dobu neurčitú a spravuje majetok mesta podľa inventarizácie k 31.12.aktuálneho roka.

 

  VZN Prevádzkový poriadok Pohrebiska v Hnúšti (2016)