#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prehľad o pripravovaných, predložených projektoch, schválených, zazmluvnených, realizovaných a monitorovaných za programovacie obdobie EÚ 2007 - 2013 a II. programové obdobie 2014 - 2020 - 2023" 

1

4

2

53

 

129 Žiadosť - Priemyselný park – rozšírenie V. etapa – terénne úpravy, demolácie, pozemky 2018 MH SR 1 327 000,00 1 327 000,00  
128 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Šanca na zamestnanie 1/6 2018 ÚPSVaR 3 949,08 3 949,08 197,40
127 Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Mestský úrad Hnúšťa 2018 Enviromen. Fond 157 670,00 0,00  
126 Nákup nového Elektromobilu pre MsÚ dotácia pre Činnosť J1 2018 Enviromen. Fond 30 000,00 30.000,00  
125 Rekonštrukcia telocvične s príslušenstvom na ZŠ JFR Hnúšťa 2018 MŠVaV SR 120 976,50 95 586,96  
124 Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Klokočova do tretice všetko dobré 2018 ÚV SR 47 000,00 0,00 13 919,65
123 Oprava a modernizácia strechy budovy prístavby MsP 2018 ÚV SR 13 500,00 13 500,00  
122 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Šanca na zamestnanie 1/6 2018 ÚPSVaR 3 949,08 3 949,08 250,00
121 PPmH vybudovanie chodníkov s osvetlením, parkoviska s lapačmi ropných látok, požiarneho vodovodu, rekonštrukcia infraštruktúry, nákup pozemkov 2018 APORS 500 000,00 500 000,00  
120 Spracovanie projektovej dokumentácie na Komunitné centrum 3v1 2017 APORS 27 000,00 27 000,00 0,00
119 Spracovanie projektovej dokumentácie pre Petrivaldského vilu = TIC a múzeum 2017 APORS 24 000,00 24 000,00 0,00
118 PPmH rekonštrukcia, miestnej komunikácie, budovanie kanalizácie, preložka NNaVN 2017 APORS 200 000,00 200 000,00 0,00
117 XXIII DNI MESTA 2018 2017 VUC BBSK 5 200,00 3 000,00 0,00
116 Rekonštrukcia telocvične s príslušenstvom na ZŠ JFR Hnúšťa – havárie 2017 OŠ OÚ B.Bystrica 120 759,48 0,00 0,00
115 Rekonštrukcia telocvične s príslušenstvom na ZŠ JFR Hnúšťa – účelová – zrušená 2017 OŠ OÚ B.Bystrica 120 759,48 0,00 0,00
114 Podpora predchádzania vzniku BRKO 2017 MŽP SR 110 380,22 109 429,72 940,50
113 Včelička dones nám slniečka 2 2017 Nadácia PONTIS Tesco 1 300,00 0,00  
112 Päť pilierov zdravia na ZŠ JFR Hnúšťa 2017 MŠ VV Š SR 2 200,00 0,00  
111 Podpora športu – aktívna mládež mesta a výstavba detských ihrísk – ZRUŠENÉ 2017 Úrad vlády SR 21 146,27 0,00 0,00
110 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Šanca na zamestnanie 1/9 2017 UPSVaR SR 5 923,62 5 963,62 0,00
109 Zvýšením bezpečnosti skvalitníme život v meste 2017 PK SR 10 000,00 5 000,00 0,00
108 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Cestou k zamestnaniu 2/12 2017 UPSVaR SR 15 796,32 15 792,32 0,00
107 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest Cesta na trh práce 3/12 2017 UPSVaR SR 23 694,48 23 694,48 0,00
106 Oprava a modernizácia strechy budovy prístavby mestského úradu 2017 MF SR § 2 13 500,00 3 000,00 0,00
105 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy MŠ NR, Hnúšťa 2017 Enviromen. Fond 189 161,00 186 520,00 0,00
104 Spracovanie územno plánovacej dokumentácie – zmena II. ÚPD CMZ Supuka 2017 MD a RR SR 3 992,00 0,00 0,00
103 Ľadová športová multifunkčná hala 2017 SZĽH 1 000 000,00 0,00 0,00
102 Kompostoviská, zberné nádoby na TKO, BRO, 2017 OP KŽP 148 790,00 97 500,00 0,00
101 Zmerajme si sily 2017 Nadácia VUB 1 750,00 0,00 0,00
100 Včelička dones nám slniečka 2017 Darca SK Tesco 2 469,00 0,00 0,00
99 XXII. Dni mesta Hnúšťa 2017 2016 VUC BBSK 6 030,00 4 000,00 0,00
98 9. miestne motorové vozidlo na zabezpečenie sociálnych služieb v meste 2016 MP SV a R SR 27 000,00 9 000,00 0,00
97 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 2 - § 54 – OP 2016 UPSVaR SR 9 972,00 9 972,00 0,00
96 Zastrešenie kontajnerových stojísk v meste Hnúšťa 11/2016 Enviromen. Fond 179 791,00 0,00 0,00
95 Celkový orientačný systém mesta Hnúšťa 09/2016 VUC BBSK 5 381,00 0,00 0,00
94 Zriadenie pilotného krytého zberového miesta 09/2016 Nadácia VÚB 3 000,00 0,00 0,00
93 Úhrada DPH – autobusové nástupište 06/2016 PPA 2 563,18 2 563,18 0,00
92 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy, MŠ Klokočova Hnúšťa 03/2016 MŽP SR – SIEA 217 041,08 157 568,00 0,00
91 Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Mestský úrad Hnúšťa 03/2016 MŽP SR – SIEA 232 268,73 0,00 0,00
90 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy – MŠ NR Hnúšťa 10/2015 Enviromentálny fond 189 161,00 0,00 0,00
89 „Už po 21. krát“ 04/2016 Nadácia Slsp 3 350,00 0,00 0,00
88 XXI. Dni mesta Hnúšťa 2016 11/2015 VUC BBSK 4 000,00 1 900,00 0,00
87 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 3 - § 54 – OP 06/2016 ÚPSVaR 174,18 165,47 8,71
86 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 3 - § 54 /6m/ 06/2016 ÚPSVaR 9 837,72 9 345,78 491,94
85 Bezpečnosť v meste – pokojný život obyvateľov 04/2016 Nadácia ALLIANZ 6 120,00 0,00 0,00
84 Dajme im šancu 02/2016 Nadácia COOP JEDNOTA 1 500,00 0,00 0,00
83 Oprava a modernizácia strechy budovy prístavby mestského úradu pre KS-CHD 02/2016 Ministerstvo financií SR 13 500,00 3 000,00 0,00
82 Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hnúšťa 10/2015 MH SR 83 465,91 79 292,16 4 173,30
81 FP na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a špor.výchovy a na vybavenie telocvične telocvičňa ZŠ Klokočova 11/2015 MŠ, V,VaŠ SR 82 530,00 62 300,00 20 000,00
80 Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa 11/2015 Úrad vlády SR – OP KŽP 3 882 807,11 0,00 0,00
79 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 6 - § 54 – OP 11/2015 ÚPSVaR 339,90 322,34 17,56
78 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 6 - § 54 /9m/ 11/2015 ÚPSVaR 29 149,20 27 691,74 1 457,46
77 „Terénna sociálna práca v obciach I“ /02/2016-06/2019/ 2016-2019 NP IA MPSVaR SR 168 654,32 168 654,32 220,00
76 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 17 - § 54 – OP 03/2015 ÚPSVaR 963,05 914,89 48,16
75 Žiadosť o poskytnutie FP na podporu vytvárania prac. miest v počte 17 - § 54 /6m/ 03/2015 ÚPSVaR 55 071,06 52 318,02 2 753,04
74 Zabezpečenie lepšej ochrany chodcov a zlepšenie bezpečnosti na cestách 05/2016 Ministerstvo vnútra SR 14 824,00 10 000,00 2 565,00
73 Obnovenie fontány na námestí v meste Hnúšťa 07/2015 Nadácia Tesco 3 000,00 3 000,00 0,00
72 Stretnutie rodákov pri príležitosti osláv XX. Dní mesta Hnúšťa 2015 01/2015 VUC BBSK 5 300,00 4 000,00 401,00
71 Podpora aktivít doprav. Výchovy v oblasti preventívnej kriminality 04/ 2015 MV SR 6 004,00 6 000,00 1 505,00
70 Zefektívnenie zhodnocovania biol. rozložiteľných komun. odpadov v meste Hnúšťa 10/2015 Enviromen. Fond 162 972,00 154 823,40 8 148,60
69 Vonkajšie verejné fitnescentrum v meste Hnúšťa – DPH 2015 PPA 4 364,40 4 364,40 0,00
68 Rekonštrukcia verejného priestranstva na park pri knižnici /3.etapa/ /DPH/ 2015 PPA 7 738,06 7 738,06 0,00
67 Autobusové nástupište – rekonštrukcia 2015 MAS MALOHONT 17 087,89 17 087,89 899,36
66 Deti späť na ihriská – podpora a rozvoj športu detí a mládeže mesta Hnúšťa 2015 ÚV SR 15 449,00 9 124,00 547,00
65 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy MŠ NR, Hnúšťa 07/2014 Enviromentálny fond 189 161,01 0,00 0,00
64 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy MŠ Klokočova, Hnúšťa 07/2014 Enviromentálny fond 186 282,43 0,00 0,00
63 Dobudovanie kanalizácie v meste Hnúšťa - zrušenie schválenej podpory 3 945 897 2014 OP ŽP 4 187 637,08 0,00 0,00
  SPOLU 2014 – 2020 9 790 697,31 1 702,933,95 44 252,13
  podaných 67 počet obyvateľov Úspešnosť v% Získané FP: Vlastné FP:
  schválených 37 6 965,00 55,24 244,99 6,24
  MAS MALOHONT   325 301,06      
             
62 Rozvoj opatrovateľskej činnosti v meste Hnúšťa   FSR 270 000,00 0,00 0,00
61 Nezabudnime na históriu – M. Hrebenda   Nadácia orange 2 940,00 0,00 0,00
60 Zníženie nezamestnanosti zlepšením možnosti získať pracov. návyky v mests.dielni   Ministerstvo vnútra SR 39 977,50 24 500,00 1 300,00
59 Materská škôlka s novými oknami   Ministerstvo vnútra SR 25 000,00 0,00 0,00
58 Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Hnúšťa   Ministerstvo financií SR 13 500,00 4 000,00 0,00
57 Okná MsKS – DPH   PPA 2 425,44 2 425,44 0,00
56 Knižnica II. etapa – DPH   PPA 8 076,69 8 076,69 0,00
55 Vychovať v ľuďoch medz. slušnosť poz. histórie   MZVaEZ SR 26 299,00 0,00 0,00
54 VÚC BBSK – XIX. DNI MESTA   VUC BBSK 4 460,00 2 382,00 0,00
53 Obnova Petrivalského vily NKP 11262/0 na ulici Hlavnej č. 385 v Hnúšti   MK SR Obnov si svoj dom 31 243,00 0,00 0,00
52 SPP – M. Hrebenda   SPP 4 248,00 0,00 0,00
51 Povodne – náradie   ÚPSVaR 0,00 399,92 21,08
50 Povodne – 10 zamestnancov   ÚPSVaR 0,00 20 996,65 1 105,08
49 2. realiz. projekt 2011 PRV – povodne   Úrad vlády SR 0,00 20 000,00 0,00
48 Urobme zelenú oázu na síd.1.mája   Zelené oázy 2012 8 500,00 0,00 0,00
47 Verejné osvetlenie   MF SR 13 500,00 0,00 0,00
46 Nákup multifunkčného vozidla   Enviromen. Fond 332 500,00 0,00 0,00
45 Výmena okien a dverí v MsKS Hnúšťa   MAS MALOHONT 16 169,65 16 169,65 1 250,00
44 PZMH – III. etapa – rozšírenie budova UHDM 344/2012-4220 MH SR 2012 1 045 569,82 0,00 0,00
43 PZMH – II. etapa – rozšírenie budova + rekonštrukcia 89/2012-4220 MH SR 2012 2 047 676,00 1 435 406,00 2 750,00
42 Chránená dielňa - II- ETAPA   X. NP UPSVaR 69 308,00 51 961,00 17 347,00
41 VUC BBSK – výmenný tábor Poľsko 2013   VUC BBSK – VZN č.15 1 000,00 480,00 1 000,00
40 Výmenný tábor – letný deti PL – SR   ÚV SR rovnosť šancí 4 500,00 0,00 0,00
39 TSP zariadenie komunitného centra   ÚSV MRK SR 32 500,00 0,00 0,00
38 TSP – FRS V. etapa NP FSR ESF Národný projekt 117 480,00 117 480,00 5 874,00
37 TSP – FSR V. etapa   FSR ESF OP ZaSI 182 170,00 0,00 0,00
36 Kamerový systém v meste Hnúšťa II. etapa   Allianz 14 225,00 7 000,00 1 400,00
35 Kamerový systém v meste Hnúšťa I. etapa   MV SR 18 120,00 9 000,00 1 800,00
34 Petrivaldského vila vrátené   MKSR Obnovmesisvojdom 35 460,00 0,00 0,00
33 Verejná kanalizácia – výstavba LK.   OP ŽP 0,00 0,00 0,00
32 Úprava verejného priestranstva Hačava park pri pomníku Hrebendu   TESCO – Nadácia Pontis 2 412,00 0,00 0,00
31 Výsadba stromkov pri knižnici   TESCO – Nadácia Pontis 745,00 745,00 0,00
30 Verejné vonkajšie fittnescentrum v meste Hnúšťa ako priestor pre šport   MAS MALOHONT 66 387,84 29 560,00 2 500,00
29 Knižnica – zariadenie   MK SR 6 789,00 0,00 0,00
28 Dopravné ihrisko – vybavenie   ORANGE 2 150,00 2 000,00 150,00
27 Kamerový systém 2010   Ministerstvo vnútra SR 7 500,00 0,00 0,00
26 Chránená dielňa – MsP I – ETAPA   IX NP UPSVaR 48 565,50 47 590,00 4 390,00
25 Rekonštrukcia strechy MŠ   Úrad vlády SR 7 960,00 6 630,00 315,00
24 Knižnica–vonkajšie úpravy verejného priestranstva na park s prístreškom 5/PRV/MAS/16 MAS MALOHONT 65 370,03 62 101,52 3 105,08
23 Knižnica–II.etapa rekonštrukcia bývalej budovy 4/PRV/MAS/16 MAS MALOHONT 59 900,46 59 900,46 3 152,66
22 Multifunkčné ihrisko-čiary 5/2007 VUC BBSK + VZN 11 084,24 2 500,00 554,21
21 Oslávme XV.DNI MESTA 5/2007 VUC BBSK + VZN 3 900,00 800,00 195,00
20 PZMH sekcia stravovania oprava 46/2010-4200 MH SR 2010 250 099,92 239 904,33 10 195,59
19 PZMH sekcia stravovania .12.5. 2010 MH SR 2010 981 155,00 0,00 0,00
18 Palubovka MŠH   úrad vlády SR+splnomocn. 52 000,00 0,00 0,00
17 Mestský rozhlas   MF SR lotérie 52 200,00 0,00 0,00
16 REVITALIZÁCIA II. etapa 22140120781 ROP – 4.1. 1 251 268,36 0,00 0,00
15 CITIZENShip spolupráca na nadnárodnej úrovni pri výmene kultúrnych tradícií BU128/2009 EK Brusel 16 310,00 0,00 0,00
14 Knižnica I.etapa – DPH úhrada   PPA 8 829,58 8 829,58 0,00
13 Knižnica, býv.VUB, I ETAPA 1/PRV/MAS/16 MAS MALOHONT 66 387,84 63 068,44 3 319,39
12 VEREJNÉ OSVETLENIE OP KaHR EIA 253 323,78 0,00 0,00
11 Multifunkčné ihrisko II.   Úrad vlády SR+splnom 56 432,70 39 832,70 16 600,00
10 FSR IV. etapa od X.2010 27120130721 FSR ESF OP ZaSI 93 848,00 81 835,89 4 942,40
9 FSR III. etapa – teraz 27130130177 FSR ESF OP ZaSI 65 755,62 62 467,84 3 287,78
8 LSKxP MKR lokálna stratégia komplexného prístupu k marginalizovaným komunitným skupinám   ÚV SR – ÚSV MRK SR 2 920 340,00 0,00 0,00
7 Vzdelávanie zam. MsU 21120130456 ESF NP XI. 22 500,00 17 544,00 4 956,00
6 PZMH výr.hala 940 lisovňa+pozemky 139/2008/3100 MH SR 2008 6 638 783,78 6 338 783,78 300 000,00
5 PZMH výr.hala 942  11110001256 SARIO 2008 2 437 061,01 2 306 539,14 115 326,96
4 SKLADKA TKO 24140110143 OP ŽP 356 634,04 338 802,34 72 458,00
3 ŠKOLA ZŠ Klokočova 22110121351 ROP – 1.1 766 546,01 728 218,71 38 327,30
2 REVITALIZÁCIA I. etapa 22140120549 ROP – 4.1. 1 267 667,67 754 560,00 187 890,00
1 Petrivaldského vila   HU-SK-CBC-IV 317 340,00 30 000,00 0,00
  SPOLU 2007 – 2013: 22 524 095,48 € 12 942 491,08 € 805 513 €
             
        32 314 792,79 €

14 645 425,03

848 748,66 €
             
  ©Maciaková          
  Úspešnosť v % 60,47 129   78  
  Počet obyvateľov 6965        
  Mesto Hnúšťa získalo na jedného obyvateľa 2 015,22 € nenávratných finančných prostriedkov    
  Mesto Hnúšťa vložilo do projektov   121,86 € vlastných FP    
             

 

 

Prehľad zverejnených správ o rozvojových projektoch:

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Materská škola Klokočova Hnúšťa :

udalosti-v-meste/aktuality/podakovanie-od-ms-klokocova-283sk.html

udalosti-v-meste/aktuality/rekonstrukcia-ms-klokocova-295sk.html?page=2

Rekonštrukcia Mestskej športovej haly v Hnúšti

udalosti-v-meste/aktuality/rekonstrukcia-sportova-hala-117sk.html?page=2

Regionálny príspevok pre priemyselnú zónu

mesto/rozvojove-projekty/aktualne-o-rozvojovych-projektoch/regionalny-prispevok-pre-priemyselnu-zonu-418sk.html

Rekonštrukcia Školskej jedálne Základnej školy Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti

udalosti-v-meste/aktuality/nove-priestory-skolskej-jedalne-j-f-rimavskeho-v-hnusti-23sk.html?page=2

Orientačný systém ulíc a budov v Hnúšti

udalosti-v-meste/aktuality/orientacny-system-mesta-mistral-m2-51sk.html?page=2

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Hnúšťa: 

mesto/rozvojove-projekty/modernizacia-a-rekonstrukcia-verejneho-osvetlenia-v-meste-hnusta/

udalosti-v-meste/aktuality/modernizacia-a-rekonstrukcia-verejneho-osvetlenia-v-meste-hnusta-224sk.html?page=2