#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA 

udržateľného mestského rozvoja

Rimavská Sobota

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja funkčnej mestskej oblasti (3.02 MB)

Príloha č. 1 - Analytická časť IÚS UMR RISO (6.63 MB)

Príloha č. 2 - Projektový zásobník IÚS UMR podľa priorít (1.94 MB)

Dokumenty schválené Koordinačnou radou UMR dňa 19.10.2022.

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto novom programovom období 2021 – 2027 podporiť ako samostatnú kategóriu – mestský rozvoj. Pre tento mestský rozvoj je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vymedzené 8% zdrojov. Na Slovensku sa plánuje podporiť 17 mestských funkčných oblastí. Podmienkou podpory je vypracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja (IUS UMR).

Táto stratégia sa musí vypracovať v partnerstve verejného, súkromného a občianskeho sektoru. Iniciátorom spolupráce je primátor jadrového mesta Rimavská Sobota a územie funkčnej mestskej oblasti musí mať minimálne 40.000 obyvateľov. Spolupráca partnerov sa realizuje v podobe Kooperačnej rady a formou tematických pracovných skupín.

Kooperačná rada je najvyšším orgánom partnerstva a sú v nej zastúpení za verený sektor šiesti zástupcovia miestnych samospráv, jeden zástupca regionálnej samosprávy, dvaja zástupcovia štátnej správy a jeden zástupca regionálneho združenia miest a obcí Gemera. Sociálno-ekonomických partnerov zastupujú traja zástupcovia za podnikateľský sektor, dva zástupcovia za agrosektor, dvaja zástupcovia za rozvojové organizácie a dvaja zástupcovia za mimovládne neziskové organizácie. Kooperačná rada má spolu 19 členov a v jej kompetencii je výber projektov na podporu rozvoja územia funkčnej mestskej oblasti.

Tematické pracovné skupiny sú zostavené z nominantov samospráv za verejný, občiansky a podnikateľský sektor a ich úlohou je pripraviť návrh priorít a cieľov rozvoja územia. V mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota schválila Kooperačná rada 3 tematické
pracovné skupiny:

  • podnikanie a inovácie
    obsahuje nasledovné oblasti – ekonomický rozvoj, inovácie, obehová ekonomika, cestovný ruch, kultúrny a kreatívny priemysel, zamestnanosť, odborné vzdelávanie
  • zelená Rimava
    sem patria oblasti: životné prostredie, ochrana prírody, opatrenia voči zmene klímy, energetika, environmentálna infraštruktúra, nízkoemisná doprava
  • kvalitný život
    obsahuje oblasti: verejné služby – školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, kultúrne zariadenia, pamiatky, šport, voľný čas, bývanie, inklúzia MRK, kvalitné verejné politiky, participácia, elektronizácia a digitalizácia služieb, otvorené dáta

 

A ako sa môžete zapojiť Vy – občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií?

V prvom rade sa môžete zapojiť do práce v tematických odborných skupinách. Podľa svojej odbornosti, špecializácie, či záujmu máte na výber tri pracovné skupiny. Členstvo v pracovných skupinách je otvorené a prístupné všetkým záujemcom, ktorí by sa chceli podieľať na formovaní stratégie rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota. Informácie o činnosti a rokovaniach pracovných skupín vám poskytnú na Vašom mestskom, alebo obecnom úrade, alebo ich nájdete aj na web stránkach mesta Rimavská Sobota a MAS Malohont.

Druhá možnosť zapojenia sa je veľmi konkrétna a dotýka sa priamo Vás. Do 25. júna 2021 môžete predkladať návrhy projektov, ktoré by podľa Vás, prispeli k udržateľnému rozvoju celého územia. Projektové návrhy, ale aj Vaše nápady a námety zasielajte na adresu:

rusnakbb@gmail.comolga.maciakova@hnusta.sk, michaela.hroncova@hnusta.sk.

Formulár pre tvorbu databázy projektových zámerov tvorí prílohu. Po jeho vyplnení ho zašlite na uvedenú adresu hlavného riešiteľa integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota.

 
 
 
 
Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ) informuje verejnosť, že dňa 30.6.2021 mu doručil Oznámenie o strategickom dokumente: „Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota“, spolu s prílohou: „Vstupná správa pre spracovanie IÚS pre UMR Rimavská Sobota“ (ďalej len „Oznámenie o IÚS UMR Rimavská Sobota“), obstarávateľ strategického dokumentu Mesto Rimavská Sobota, Primátor, so sídlom Hlavné námestie 5/2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00319031 ( ďalej len „obstarávateľ“).
 
Po doručení „Oznámenia o IÚS UMR Rimavská Sobota“, Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“), podľa § 7 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z., začal zisťovacie konanie na zistenie či sa navrhovaný strategický dokument bude posudzovať podľa „zákona“.
 
„Oznámenia o IÚS UMR Rimavská Sobota“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na portáli: http://enviroportal.sk/sk/eia, kde sa s ním môže verejnosť oboznámiť.
 
Mesto Hnúšťa, ako dotknuté mesto informuje verejnosť o možnosti do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovnej dobe denne od 09.00 do 14.00 hod. na mestskom úrade v kancelárii č. 2 na poschodí,
alebo na tejto webovej stránke do 25.08.2021.
 
 
 
 
 
„ Písomné stanoviská dotknutej verejnosti k „Oznámeniu o IÚS UMR Rimavská Sobota“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia obstarávateľom a dotknutými obcami, na adresu príslušného orgánu:
Okresný úrad Rimavská Sobota,
odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4,
979 01 Rimavská Sobota,
resp. na e-mail: Milan.Valigursky@minv.sk
tel: 0961 68 2962
 
Podľa § 63 zákona, môžu dotknuté orgány, dotknutá obec a dotknutá verejnosť vykonať konzultácie k „oznámeniu o zmene SD“, počas určenej doby na vyjadrenie v zisťovacom konaní, telefonicky na telefónnom čísle 0961 68 2962 s príslušným orgánom, v pracovných dňoch v časeod 08.00 hod do 14.00 hod..
Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie COVOD 19, platí podľa § 65g.
Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: „Podľa § 65g ods. (1) zákona o posudzovaní „Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe;“