#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

História


Prvá zmienka z dostupných informačných materiálov o knižnici je z roku 1936, kedy Hnúšťa mala 1735 obyvateľov a knižnica 468 zväzkov kníh.

Prvý záznam o knižnici v obecnej kronike je z roku 1951, keď mala názov Ľudová knižnica a bola premiestnená z národnej školy do budovy bývalého družstva. Knihovníčkou bola Šarlota Ambrózová, učiteľka Národnej školy v Hnúšti.

V roku 1958 mení svoj názov na Okresná ľudová knižnica, keďže Hnúšťa bola okresným mestom. V roku 1959 sídli v Záhrade l.mája, registruje 275 čitateľov, z toho 212 z radov mládeže. Okrem požičiavania kníh, knižnica organizuje literárne večery s kultúrnym programom.

V roku 1960 prestáva byť Hnúšťa okresným mestom a tak aj knižnica znovu mení svoj názov na Mestská knižnica.Od 1.októbra 1963 je knihovníčkou pani Alica Koišová a od l.mája 1964 pracuje s ňou v knižnici aj pani Adela Pasiarová.

Od roku 1971 sa knižnica stáva strediskovou knižnicou s obvodom : ĽK Hačava, ĽK Likier,ĽK Kyjatice, ĽK Poproč,ĽK Potok, ĽK Rovné a ĽK Polom. Knihovníčky okrem práce s čitateľmi a knihou robia aj evidenciu hospodárenia. Knižnica v tom čase sídli na l.poschodí Mestského kultúrneho domu. Patria jej dve miestnosti, ktorých celková plocha je 10 x 5 m2, knižnica nemá skladovacie priestory. Má vzostupnú tendenciu svojej činnosti. V roku 1975 je počet čitateľov 1256 a knižný fond je 14.707 zv. V tomto roku sa začínajú aj neustále problémy s vykurovaním, čoho dôsledkom je, že pracovníčky MsK v čase zimného obdobia nemohli svoju činnosť vyvíjať tak, ako v predchádzajúcom období.

V roku 1977 zanikla pobočka ĽK Polom, ostatné knižnice dosahujú dobré výsledky. Pracujú v nich dobrovoľní knihovníci, metodickú pomoc im poskytujú pracovníčky mestskej knižnice. Novou pracovníčkou knižnice je od roku 1978 pani Anna Radičová.

V roku 1980 odchádza pani Adela Pasiarová do Okresnej knižnice v Rimavskej Sobote, nahrádza ju pani Mária Kvetková. Za pomoci Okresnej knižnice a ONV odboru kultúry v Rimavskej Sobote sa podarilo vyriešiť neustále problémy s vykurovaním. V tomto roku pracovníčky MsK uskutočnili prestavbu knižného fondu a zároveň začali s jeho balením do ochrannej fólie, čo prispelo k jeho dôslednejšej ochrane.

Novou pracovníčkou knižnice od roku 1985 sa stáva Mgr. Marta Vargová. V roku 1987 sa knižnica sťahuje do nových priestorov na Poľnej ulici č.396. Zväčšili sa priestory, knižnica získala sklady,ale i naďalej jej veľkým nedostatkom je chýbajúca čitáreň. V tomto roku sa MsK a MsDO stávajú Združeným závodným klubom ROH pri SLZ n.p.Hnúšťa . Dochádza ku zrušeniu pobočiek MsK a v jej pôsobnosti ostáva len ĽK Hačava.

Z dôvodu znižovania pracovných miest sa v roku 1991 znižuje stav pracovníkov na l,5 úväzka. Odchádza pani Anna Radičová. Následne sa v roku 1992 ruší združený závodný klub a prechádza pod pôsobnosť mesta ako MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, ktorého súčasťou je aj knižnica s úväzkom 2.

Od 25.5.2006 knižnica nesie meno profesora Štefana Pasiara .

V októbri 2011 sa Knižnica prof.Štefana Pasiara sťahuje do nových priestorov /zrekonštruovanej budovy bývalých detských jasieľ a banky / na Hlavnej ulici č. 377,kde od 6. decembra 2011 poskytuje svoje služby.
S novými priestormi získala aj bezbariérový prístup nielen do budovy, ale aj po jej oddeleniach. V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, rozšírila svoje služby o požičiavanie zvukových dokumentov.
Novo zrekonštruovaná budova sa nachádza uprostred záhrady, ktorá po úprave bude vyhovovať nielen na podujatia organizovaných knižnicou, ale aj iných organizácií a škôl.

31. marca 2013 odchádza na dôchodok Mgr. Marta Vargová, a novou pracovníčkou knižnice je Eva Garlátyová.

30. apríla 2015 odchádza na dôchodok Mária Kvetková, a novou pracovníčkou je Mgr. Drahomíra Kysucká.