#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách obce a VÚC vykonávajú proces posudzovania odkázanosti na sociálnu službu podľa svojich kompetencií, a to obce a mestá pre služby – opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár, VÚC pre služby – zariadenie podporovaného bývania, domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko a špecializované zariadenie.

 

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú posudzuje VÚC – zariadenie podporovaného bývania, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko a špecializované zariadenie nájdete na web stránke www.hnusta.sk v sekcii tlačivá. K žiadosti sa prikladá tlačivo Lekársky nález (www.hnusta.sk v sekcii tlačivá). Žiadosti sa predkladajú na VÚC, ktorý vykoná posudkovú činnosť.

 

Posudkovú činnosť pre zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby a denný acionár, vykonávajú obce a mestá podľa trvalého pobytu občana. Tlačivo

Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a posudku o odkázanosti na sociálnu službu si občan môže podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

 

Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sa do 14.9.2018 podávali na Úrad BBSK. Po tomto dátume, teda od 15.9.2018 sa žiadosti budú podávať priamo do zariadení sociálnych služieb, o ktoré má občan záujem. Platí, že občan si môže podať žiadosti max. do troch zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Žiadosť o zabezpečenie musí obsahovať originál podpisu žiadateľa (resp. občana, ktorý je splnomocnený na právne úkony, opatrovníka pri osobách pozbavených spôsobilosti alebo rodiča pri maloletých deťoch). Žiadosť ďalej musí obsahovať právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V opačnom prípade bude žiadosť občanovi vrátená na doplnenie.

Bližšie informácie budú poskytnuté na Mestskom úrade, Francisciho 74, Hnúšťa, oddelenie organizačné VVS, RPaPR, číslo dverí 4 alebo na telefónnom čísle +421 47 2028826

 

ŠTANDARDY KVALITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTOM HNÚŠŤA