#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov stanovuje komunitné plánovanie sociálnych služieb pre obce a mestá ako povinnosť. Podľa § 83 zákona o sociálnych službách sa ukladá obciam a mestám vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028 („ďalej „KPSS“) je dlhodobý strategický dokument vypracovaný na obdobie rokov 2018 až 2023. Dokument analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb v meste Hnúšťa a regióne, požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a spracováva sociologické a demografické údaje. Určuje ciele a opatrenia rozvoja sociálnych služieb na nasledujúcich päť rokov, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS.

Stanovené ciele, opatrenia a s nimi súvisiace aktivity budú realizované podľa časového plánu v priamej závislosti od vyčlenenia potrebného množstva finančných prostriedkov na ich zabezpečenie a miery realizácie iných verejných a neverejných subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti. Aktualizácia rozpracovania cieľov a opatrení do akčných plánov na jednotlivé roky a ich premietnutie do rozpočtových výdavkov príslušných rokov bude predmetom samostatného schvaľovania v mestskom zastupiteľstve.

Komunitný plán sociálnych služieb je verejne dostupným, legislatívne záväzným dokumentom, zároveň je to dokument otvorený potrebám občanov mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb, priebežne aktualizovateľný s cieľom efektívneho napĺňania
stanovených cieľov.

Spracovateľom KPSS je mesto Hnúšťa. KPSS bol pravidelne prejednávaný v Komisii sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ, odsúhlasený odborným lektorom v sociálnej oblasti, je tvorený pracovnými tímami jednotlivých cieľových skupín, ako aj ďalšími zainteresovanými členmi, ktorí sa spoločne podieľali na tvorbe tohoto dokumentu. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023 bol predložený na verejnú diskusiu v termíne od 27.4.2018 do 16.5.2018 na internetovej stránke mesta Hnúšťa, dňa 14.5.2018 sa uskutočnil verejný hovor k vypracovanému návrhu KPSS. Komisia sociálna, zdravotná a bytová Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 14.5.2018 prerokovala návrh KPSS bez pripomienok .

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 44/608/2018 zo dňa 21.4.2018 bol KPSS schváleným Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti.

Príloha:

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení k 31.12.2018

Správy

logo

Aj vďaka vám dokáže malá pastelka veľké veci!

Verejná zbierka Biela pastelka vznikla v roku 2002, takže už 19 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Ambasádorkou zbierky je obľúbená moderátorka Adela Vinczeová. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
plagát

Poradenský deň pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím

Nezisková organizácia Terra Grata a Mesto Hnúšťa pripravili pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím poradenský deň zameraný na najčastejšie problémy, s ktorými sa títo občania stretávajú. celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
foto

Spolupráca s ÚNSS stále pokračuje

Mesto Hnúšťa už od roku 2018 úzko spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Na základe uskutočnených stretnutí a vzájomnej iniciatívy sa s ÚNSS dohodlo na užšej spolupráci pri poskytovaní poradenských služieb aj priamo v našom meste. celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
logo

Oznam Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ÚNSS od 01.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach: celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR so sídlom UBYTOVŇA UBYKA - Š.M. Daxnera 906, 98101 Hnúšťa
vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto pracovníka KC
celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU – DOTAZNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Hnúšťa v súlade so svojimi strategickými plánmi zameranými na zlepšenie sociálnych služieb pre obyvateľov realizovalo v mesiaci september 2019 dotazníkový prieskum na tému sociálnych služieb v meste. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť názory a potreby obyvateľov v oblasti spokojnosti s poskytovanými službami v meste. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Pomôžte mestu zmapovať vaše potreby

Mesto Hnúšťa plánuje zlepšiť sociálne služby svojim obyvateľom, Dovoľte, aby sme Vám poďakovali za spoluprácu a čas, ktorý venujete vypĺňaniu dotazníka. Dotazník je anonymný a bude podkladom zmapovania reálnych potrieb obyvateľov Hnúšte. celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Poradenský deň pre zrakovo postihnutých

Mesto Hnúšťa v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých pripravuje konzultačno-poradenský deň pre osoby so zrakovým postihnutím. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Hovor so svojím mestom.

V pondelok 14.5.2018 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti uskutočnilo verejné stretnutie obyvateľov mesta Hnúšťa k prerokovaniu návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018 - 2023

Hnúšťanský Komunitný plán sociálnych služieb môže pripomienkovať aj verejnosť. celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
.

V Hnúšti vrcholí príprava Komunitného plánu sociálnych služieb

Viac ako ročný proces prípravy päťročného Komunitného plánu sociálnych služieb je pred dokončením. Pred samotným prerokovaním záverečnej verzie v komisii MsZ mali zástupcovia organizácií možnosť tieto dokumenty ešte osobne pripomienkovať. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa 1

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa

S cieľom vytvorenia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa na obdobie rokov 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028, mesto pripravilo návrh cieľov a opatrení vedúcich k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 16. 2. 2018 | Autor: Správca Webu