#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov stanovuje komunitné plánovanie sociálnych služieb pre obce a mestá ako povinnosť. Podľa § 83 zákona o sociálnych službách sa ukladá obciam a mestám vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028 („ďalej „KPSS“) je dlhodobý strategický dokument vypracovaný na obdobie rokov 2018 až 2023. Dokument analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb v meste Hnúšťa a regióne, požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a spracováva sociologické a demografické údaje. Určuje ciele a opatrenia rozvoja sociálnych služieb na nasledujúcich päť rokov, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS.

Stanovené ciele, opatrenia a s nimi súvisiace aktivity budú realizované podľa časového plánu v priamej závislosti od vyčlenenia potrebného množstva finančných prostriedkov na ich zabezpečenie a miery realizácie iných verejných a neverejných subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti. Aktualizácia rozpracovania cieľov a opatrení do akčných plánov na jednotlivé roky a ich premietnutie do rozpočtových výdavkov príslušných rokov bude predmetom samostatného schvaľovania v mestskom zastupiteľstve.

Komunitný plán sociálnych služieb je verejne dostupným, legislatívne záväzným dokumentom, zároveň je to dokument otvorený potrebám občanov mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb, priebežne aktualizovateľný s cieľom efektívneho napĺňania
stanovených cieľov.

Spracovateľom KPSS je mesto Hnúšťa. KPSS bol pravidelne prejednávaný v Komisii sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ, odsúhlasený odborným lektorom v sociálnej oblasti, je tvorený pracovnými tímami jednotlivých cieľových skupín, ako aj ďalšími zainteresovanými členmi, ktorí sa spoločne podieľali na tvorbe tohoto dokumentu. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023 bol predložený na verejnú diskusiu v termíne od 27.4.2018 do 16.5.2018 na internetovej stránke mesta Hnúšťa, dňa 14.5.2018 sa uskutočnil verejný hovor k vypracovanému návrhu KPSS. Komisia sociálna, zdravotná a bytová Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 14.5.2018 prerokovala návrh KPSS bez pripomienok .

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 44/608/2018 zo dňa 21.4.2018 bol KPSS schváleným Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti.

Príloha:

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení k 31.12.2018

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení k 31.12.2019

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení k 31.12.2020

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení k 31.12.2021

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení k 31.12.2022

Správy

VÝBEROVÉ KONANIE - PRACOVNÍK KOMUNITNÉHO CENTRA 1

VÝBEROVÉ KONANIE - PRACOVNÍK KOMUNITNÉHO CENTRA

Poskytovateľ KC Š.M. Daxnera 906, 98101 Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC. celý text

ostatné | 3. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
#

ROMANI LUMA 2023

Predposledný októbrový týždeň zrealizovalo Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR so sídlom v Hnúšti tanečnú súťaž vo folklórnom rómskom tanci s názvom ROMANI LUMA. celý text

ostatné | 27. 10. 2023 | Autor: Správca webu II
#

ŠPORTOM PROTI RASIZMU 2023 V SPOLUPRÁCI S KOMUNITNÝM CENTROM OZ – KLUB RÓM. AKTIVISTOV NA SR

Posledný júlový víkend zrealizovali priatelia okolo Petra Geňu - s dlhoročným nadšencom futbalu a aj jeho aktívnym hráčom v minulosti futbalový turnaj s názvom Športom proti rasizmu, ktorý sa odohral na futbalovom štadióne na umelom ihrisku v Hnúšti. celý text

ostatné | 9. 8. 2023 | Autor: Správca webu II
#

Srdce na dlani 2022

Dobrovoľníčky z Komunitného centra OZ- Klub róm. aktivistov na SR z Hnúšte a študentky SOŠ Hnúšťa Michaela a Miriam sa zúčastnili audiencie u Prezidentky SR Zuzany Čaputovej v rámci nominácie národného oceňovania za dobrovoľníctvo Srdce na dlani za rok 2022. celý text

ostatné | 29. 3. 2023 | Autor: Správca webu II
logo

Výberové konanie - pracovník komunitného centra

Poskytovateľ KC Š.M. Daxnera 906, 98101 Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC. celý text

ostatné | 21. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Poznávanie Pána Ježiša Krista a jeho cesty prostredníctvom darov a skvelej multidisciplinárnej spolupráci

Komunitné centrum OZ- Klub róm. aktivistov na SR už po tretí rok realizovalo v priebehu mesiaca December 2022 a začiatkom Januára 2023 aktivity spojené s náboženskou tematikou a to poznávanie Ježiša Krista a jeho cesty deťom, prostredníctvom rozdávania balíčkov od Samaritans Purse. celý text

ostatné | 11. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
i

Nové štandardy kvality sociálnych služieb

Základným cieľom štandardov je ukázať konkrétne smerovanie, resp. akú má mať kvalitné poskytovanie sociálnej služby podobu. Sú prostriedkom na skvalitňovanie sociálnych služieb a zlepšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb. celý text

ostatné | 22. 9. 2022 | Autor: Správca Webu
i

Výberové konanie - komunitné centrum

Poskytovateľ KC: Š. M. Daxnera 906, 98101 Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
b) jedno pracovné miesto pracovníka KC.
Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. 09. 2022 od 09:00hod. v priestoroch celý text

ostatné | 12. 9. 2022 | Autor: Správca Webu
logo

Výberové konanie - pracovné miesto v komunitnom centre

Poskytovateľ KC Š.M. Daxnera 906, 98101 Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC. celý text

ostatné | 22. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Beseda na tému "Žila som v domove dôchodcov"

V pondelok 20. septembra 2021 sa v klube dôchodcov v Hnúšti uskutočnilo stretnutie s autorkou knihy „ Žila som v domove dôchodcov.“ Pani Valéria Huňová, autorka knižného dokumentu a rodáčka z Tisovca, počas besedy priblížila čitateľom svoje dielo bližšie. celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Sociálny šatník v Rimavskej Sobote

Cirkevná charitatívna organizácia plánuje od 01. 10.2021 otvoriť v meste Rimavská Sobota Potravinovú Banku a Sociálny šatník pre všetkých občanov okresu, ktorí potrebujú pomoc. celý text

ostatné | 21. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
logo

Výberové konanie - pracovné miesto v komunitnom centre

Poskytovateľ KC Š.M. Daxnera 906, 98101 Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto komunitného pracovníka KC. celý text

ostatné | 3. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Hráme, súťažíme a bavíme sa na Medzinárodný deň detí v Komunitnom centre

Konečne po covidovom období pandémie, z ktorej sa pomaly prebúdzame do normálnych dní , pripravilo Komunitné centrum OZ – Klub róm. aktivistov na SR v Hnúšti a jej zamestnanci pre svojich detských užívateľov deň plný hier, súťaží a zaujímavého programu v rámci osláv Medzinárodného dňa detí.... celý text

ostatné | 14. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
.

Participácia pri komunitnom plánovaní

Cieľom participácie občanov na hodnotení komunitného plánu sociálnych služieb spolu s mestom je čo najlepšie zistenie potrieb obyvateľov, možností a dostupnosti komunitných služieb v meste, či získanie informácií o existujúcich komunitných službách a dopyte. celý text

ostatné | 24. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Výberové konanie v Komunitnom centre

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podporuje výkon
KC1 : OZ – Klub rómskych aktivistov na SR v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
(ITMS 2014+:312041Y403). Poskytovateľ KC2 OZ Klub rómskych aktivistov na SR, Š.M. Daxnera 906, 981 01 Hnúšťa
vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto pracovníka KC. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
logo

Aj vďaka vám dokáže malá pastelka veľké veci!

Verejná zbierka Biela pastelka vznikla v roku 2002, takže už 19 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím, teda nevidiacim a slabozrakým. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku. Jej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Ambasádorkou zbierky je obľúbená moderátorka Adela Vinczeová. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správca Webu
plagát

Poradenský deň pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím

Nezisková organizácia Terra Grata a Mesto Hnúšťa pripravili pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím poradenský deň zameraný na najčastejšie problémy, s ktorými sa títo občania stretávajú. celý text

ostatné | 5. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
foto

Spolupráca s ÚNSS stále pokračuje

Mesto Hnúšťa už od roku 2018 úzko spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Na základe uskutočnených stretnutí a vzájomnej iniciatívy sa s ÚNSS dohodlo na užšej spolupráci pri poskytovaní poradenských služieb aj priamo v našom meste. celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Správca Webu
logo

Oznam Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ÚNSS od 01.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach: celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR so sídlom UBYTOVŇA UBYKA - Š.M. Daxnera 906, 98101 Hnúšťa
vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto pracovníka KC
celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU – DOTAZNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mesto Hnúšťa v súlade so svojimi strategickými plánmi zameranými na zlepšenie sociálnych služieb pre obyvateľov realizovalo v mesiaci september 2019 dotazníkový prieskum na tému sociálnych služieb v meste. Cieľom dotazníkového prieskumu bolo zistiť názory a potreby obyvateľov v oblasti spokojnosti s poskytovanými službami v meste. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Pomôžte mestu zmapovať vaše potreby

Mesto Hnúšťa plánuje zlepšiť sociálne služby svojim obyvateľom, Dovoľte, aby sme Vám poďakovali za spoluprácu a čas, ktorý venujete vypĺňaniu dotazníka. Dotazník je anonymný a bude podkladom zmapovania reálnych potrieb obyvateľov Hnúšte. celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Poradenský deň pre zrakovo postihnutých

Mesto Hnúšťa v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých pripravuje konzultačno-poradenský deň pre osoby so zrakovým postihnutím. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Hovor so svojím mestom.

V pondelok 14.5.2018 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti uskutočnilo verejné stretnutie obyvateľov mesta Hnúšťa k prerokovaniu návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018 - 2023

Hnúšťanský Komunitný plán sociálnych služieb môže pripomienkovať aj verejnosť. celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
.

V Hnúšti vrcholí príprava Komunitného plánu sociálnych služieb

Viac ako ročný proces prípravy päťročného Komunitného plánu sociálnych služieb je pred dokončením. Pred samotným prerokovaním záverečnej verzie v komisii MsZ mali zástupcovia organizácií možnosť tieto dokumenty ešte osobne pripomienkovať. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa 1

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa

S cieľom vytvorenia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa na obdobie rokov 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028, mesto pripravilo návrh cieľov a opatrení vedúcich k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 16. 2. 2018 | Autor: Správca Webu