#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov stanovuje komunitné plánovanie sociálnych služieb pre obce a mestá ako povinnosť. Podľa § 83 zákona o sociálnych službách sa ukladá obciam a mestám vypracovať komunitný plán sociálnych služieb.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028 („ďalej „KPSS“) je dlhodobý strategický dokument vypracovaný na obdobie rokov 2018 až 2023. Dokument analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb v meste Hnúšťa a regióne, požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a spracováva sociologické a demografické údaje. Určuje ciele a opatrenia rozvoja sociálnych služieb na nasledujúcich päť rokov, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS.

Stanovené ciele, opatrenia a s nimi súvisiace aktivity budú realizované podľa časového plánu v priamej závislosti od vyčlenenia potrebného množstva finančných prostriedkov na ich zabezpečenie a miery realizácie iných verejných a neverejných subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti. Aktualizácia rozpracovania cieľov a opatrení do akčných plánov na jednotlivé roky a ich premietnutie do rozpočtových výdavkov príslušných rokov bude predmetom samostatného schvaľovania v mestskom zastupiteľstve.

Komunitný plán sociálnych služieb je verejne dostupným, legislatívne záväzným dokumentom, zároveň je to dokument otvorený potrebám občanov mesta, participácii poskytovateľov sociálnych služieb, priebežne aktualizovateľný s cieľom efektívneho napĺňania
stanovených cieľov.

Spracovateľom KPSS je mesto Hnúšťa. KPSS bol pravidelne prejednávaný v Komisii sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ, odsúhlasený odborným lektorom v sociálnej oblasti, je tvorený pracovnými tímami jednotlivých cieľových skupín, ako aj ďalšími zainteresovanými členmi, ktorí sa spoločne podieľali na tvorbe tohoto dokumentu. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023 bol predložený na verejnú diskusiu v termíne od 27.4.2018 do 16.5.2018 na internetovej stránke mesta Hnúšťa, dňa 14.5.2018 sa uskutočnil verejný hovor k vypracovanému návrhu KPSS. Komisia sociálna, zdravotná a bytová Mestského zastupiteľstva v Hnúšti dňa 14.5.2018 prerokovala návrh KPSS bez pripomienok .

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 44/608/2018 zo dňa 21.4.2018 bol KPSS schváleným Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti.

Príloha:

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení k 31.12.2018

Správy

ilustračné foto

Pomôžte mestu zmapovať vaše potreby

Mesto Hnúšťa plánuje zlepšiť sociálne služby svojim obyvateľom, Dovoľte, aby sme Vám poďakovali za spoluprácu a čas, ktorý venujete vypĺňaniu dotazníka. Dotazník je anonymný a bude podkladom zmapovania reálnych potrieb obyvateľov Hnúšte. celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Poradenský deň pre zrakovo postihnutých

Mesto Hnúšťa v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých pripravuje konzultačno-poradenský deň pre osoby so zrakovým postihnutím. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Hovor so svojím mestom.

V pondelok 14.5.2018 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti uskutočnilo verejné stretnutie obyvateľov mesta Hnúšťa k prerokovaniu návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023. celý text

ostatné | 15. 5. 2018 | Autor: Správca Webu
.

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018 - 2023

Hnúšťanský Komunitný plán sociálnych služieb môže pripomienkovať aj verejnosť. celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
.

V Hnúšti vrcholí príprava Komunitného plánu sociálnych služieb

Viac ako ročný proces prípravy päťročného Komunitného plánu sociálnych služieb je pred dokončením. Pred samotným prerokovaním záverečnej verzie v komisii MsZ mali zástupcovia organizácií možnosť tieto dokumenty ešte osobne pripomienkovať. celý text

ostatné | 24. 4. 2018 | Autor: Správca Webu
Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa 1

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa

S cieľom vytvorenia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa na obdobie rokov 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028, mesto pripravilo návrh cieľov a opatrení vedúcich k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb v meste Hnúšťa. celý text

ostatné | 16. 2. 2018 | Autor: Správca Webu