#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Finančný príspevok pre dôchodcov v zariadeniach spoločného stravovania

Poskytovanie finančných príspevkov je dobrovoľná sociálna pomoc občanom v dôchodkovom veku a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

O príspevok na stravovanie môže požiadať občan, ktorý má na území mesta trvalý pobyt a je:

  1. poberateľom starobného dôchodku, ak jeho mesačný dôchodok nepresiahne výšku 650 €,
  2. poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia, alebo posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%), ak jeho mesačný dôchodok nepresiahne výšku 650 €,
  3. nie je prijímateľom pobytovej sociálnej služby,
  4. nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb.

 

Mesto poskytne občanovi príspevok na stravovanie na základe jeho písomnej žiadosti. K žiadosti občan doloží:

  1. platný občiansky preukaz na overenie totožnosti
  2. čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb.

 

Po splnení ustanovených podmienok bude žiadateľovi priznaný príspevok na stravovanie.

Príspevok na stravovanie sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči mestu Hnúšťa.

Výška príspevku je od marca 2024 stanovená vo výške 

  • 1,0 € /1 odobratý obed /1 pracovný deň pre oprávnenú osobu, ak jej mesačný dôchodok nepresiahne výšku 600 €, alebo sa rovná výške 600 €,
  • 0,70 € /1 odobratý obed /1 pracovný deň pre oprávnenú osobu, ak jej mesačný dôchodok presiahne výšku 600 € (najviac do výšky 650 €).

Príspevok na stravovanie nie je nárokovateľný.

Stravovanie sa poskytuje v rozsahu jedného teplého jedla na deň, ktorý pozostáva z polievky a hlavného jedla.

Stravovanie sa zabezpečuje dodávateľom stravy, ktorý spĺňa legislatívne a iné predpoklady (napr. kapacitné, prevádzkové, hygienické, a pod.), prevádzkuje svoje zariadenie na území mesta a má zároveň s mestom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy a v školských jedálňach pri základných školách na území mesta (ďalej len „stravovacie zariadenia“).

Oprávnená osoba uhrádza rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a príspevkom mesta priamo v stravovacom zariadení, podľa skutočne odobratého množstva stravy za príslušný kalendárny mesiac.
Mesto uhrádza stravovacím zariadeniam príspevok priznaný oprávnenej osobe podľa skutočne odobratého množstva stravy.
 

Mesto má v súčasnosti zmluvne zabezpečené, pre poskytovanie tejto služby, nasledovné prevádzky:

Školská jedálen pri ZŠ Klokočova, https://zs1hnusta.edupage.org/a/skolska-jedalen

Reštaurácia Koliba, Michal Macháček, https://www.koliba-hnusta.sk/

Reštaurácia Kocka, Jana Kišová, https://www.kockanet.sk/

Jedáleň Hubert, Jana Nirházová, http://hubert.webjet.sk/menu/

 

Tlačivo žiadosti

 

Správy

.

VYŠŠÍ PRÍSPEVOK Z MESTA NA STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Hnúšťa, 3.4.2024 - Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti na svojom februárovom zasadnutí schválilo zmenu všeobecne záväzného nariadenia o sociálnej pomoci, na základe ktorej sa zvyšuje príspevok na stravovanie pre dôchodcov. celý text

ostatné | 3. 4. 2024 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Príspevok na stravovanie dôchodcov opäť dostupnejší

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti na svojom zasadnutí dňa 28.marca 2023 schválilo zmenu všeobecne záväzného nariadenia, na základe ktorej bude príspevok na stravovanie pre dôchodcov opäť dostupný. celý text

ostatné | 5. 4. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov schválený

Príspevok na stravovanie môžu dostať dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok do výšky 500€. Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti na svojom marcovom zasadnutí. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca Webu