#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

V čom vám môže terénna sociálna práca v meste Hnúšťa pomôcť?

Terénna sociálna práca vykonáva svoju činnosť každý pracovný deň v čase od 7:30 hod do 15:30 hod. a je k dispozícii pre všetkých klientov, ktorí to potrebujú. V prípade potreby pomoci, konzultácií, či iných služieb je možné pracovníkov kontaktovať osobne v kancelárii TSP na Mestskom úrade, Francisciho 74/2 Hnúšťa (vchod z dvora), telefonicky na 0905866842, 0905866843, alebo e-mailom na tsp@hnusta.sk.

Terénna práca je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka, zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím, no zároveň presahuje jej hranice v činnostiach smerujúcich k rozvoju lokality/komunity, presadzovaniu práv a záujmov cieľových skupín na lokálnej úrovni. TSP a TP sú povinní vykonávať terénnu sociálnu prácu v súlade so Štandardmi terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

Samozrejmé je, že TSP sa zapája aj do činností a spolupráci s mestom (napr. minuloročný projekt: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, kde sa pracovníci podieľali na distribúcií balíčkov seniorom v meste Hnúšťa, ďalej je to každoročná zbierka (charita) ošatenstva, hračiek, vrátane triedenia a rozdeľovania darovaných vecí tak, aby každá sociálne slabá rodina dostala to, čo potrebuje). Taktiež TSP úzko spolupracuje aj so školami a školskými zariadeniami na území mesta.

Práca pracovníkov TSP smeruje k pomoci klientom v každej obtiažnej životnej situácii v rôznych oblastiach, a to nielen pre klientov zo sociálne vylúčených komunít, ako napríklad: v oblasti bývania, zamestnanosti, hospodárenia s financiami, pomoci pri vybavovaní umiestnenia klientov do sociálnych zariadení (zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb), asistencie pri poskytovaní služby klientom, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony a ich opatrovníkom je Mesto Hnúšťa, asistencie pri vybavovaní pohrebov, sociálneho poradenstva.  V rámci vedomostí TSP poskytuje poradenstvo a služby pre klientov v oblasti riešenia exekúcií, návrhov a odvolaní na okresné a krajské súdy, vybavovaní dôchodkov, sociálnych dávok  a pod..  

Obdobie 2023 - 2029

Terénna sociálna práca v meste  Hnúšťa sa začala realizovať s účinnosťou od 01.09.2023 prostredníctvom Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá Spolu pre komnity financovaného z fondou Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko s trvaním do 31.1.2029. Národný projekt sa realizuje na celom území Slovenskej republiky. V rámci implementácie národného projektu je realizovaný výkon terénnej sociálnej práce v zapojených obciach prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, v Hnúšti pôsobia 2 terénni sociálni pracovníci a 2 terénni pracovníci.

Obdobie 2020 - 2023

Terénna sociálna práca v meste  Hnúšťa sa začala realizovať s účinnosťou od 01.02.2020 prostredníctvom Národného projektu TSP II Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, do 31.8.2023. NP TSP II sa realizoval na celom území Slovenskej republiky. V rámci implementácie NP TSP II bol realizovaný výkon terénnej sociálnej práce v zapojených obciach prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, v Hnúšti pôsobili 2 terénni sociálni pracovníci a 2 terénni pracovníci.

 

plagát terénna sociálna práca

 

 

Správy

ilustračný obrázok

Terénna sociálna práca pokračuje v novom projekte

Hnúšťa, 18.1.2024 - V poskytovaní terénnej sociálnej práce pokračuje Hnúšťa aj naďalej, a to vďaka zapojeniu do ďalšieho úspešného Národného projektu terénna sociálna práca a komunitné centrá Spolu pre komunity. celý text

ostatné | 18. 1. 2024 | Autor: Správca Webu
#

POMÁHAME POTRAVINAMI

HNÚŠŤA. Vďaka mimoriadnej dávke potravinovej pomoci z potravinových prebytkov, ktorú mesto dostalo vo štvrtok 30.11.2023 od spoločnosti TESCO Hnúšťa, sme mohli znova pomôcť mnohým rodinám v núdzi. celý text

ostatné | 1. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
tsp

S terénnou sociálnou prácou chce Mesto Hnúšťa pokračovať aj do budúcnosti

Mesto Hnúšťa v mesiaci júl predložilo novú žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu Spolu pre komunity, ktorou by malo po jej schválení pokračovať v poskytovaní terénnej sociálnej práce aj do ďalších rokov. celý text

ostatné | 24. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Mesto Hnúšťa nadviazalo spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska

Na Slovensku fungujú rôzne organizácie a združenia, ktoré svojou činnosťou prispievajú k zlepšeniu života ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. Príbehy ľudí, s ktorými pracujú terénni sociálni pracovníci boli motiváciou k nadviazaniu spolupráce s Potravinovou bankou Slovenska. celý text

ostatné | 15. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Aktívne riešenia bezdomovcov v našom meste

Vďaka aktívnemu prístupu a práci terénnych sociálnych pracovníkov sa podarilo Mestu Hnúšťa úspešne pomôcť niekoľkým osobám, ktoré v Hnúšti prebývali v opustených budovách a nemali svoje vlastné prístrešie. S prichádzajúcim zimným obdobím sa tak predišlo život ohrozujúcim situáciám u týchto osôb. celý text

ostatné | 8. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Spolupráca a pomoc

Mesto Hnúšťa vďaka pracovníkom terénnej sociálnej práce a spolupráci s rôznymi organizáciami pomáha zmierňovať nežiadúce dopady energetickej krízy na rodiny žijúce v náročných životných podmienkach. celý text

ostatné | 7. 11. 2022 | Autor: Správca Webu