#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán


Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti rozhodlo o aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie a schválilo dňa 22.11.2000 uznesením, č. 20/2000 obstaranie územného plánu mesta Hnúšťa. Prieskumy a rozbory boli vyhotovené v roku 2001. Zadanie pre spracovanie územného plánu mesta Hnúšťa bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hnúšti uznesením č. 39/2002 zo dňa 23. 10. 2002. 

Koncept riešenia územného plánu bol spracovaný v druhom polroku 2002 a následne prerokovaný s občanmi, právnickými osobami, orgánmi samosprávy a štátnej správy.

Súhrnné stanovisko bolo spracované v marci 2003. Následne bol spracovaný návrh územného plánu.

Hlavné ciele riešenia

 1. Na základe výsledkov prieskumov a rozborov prehodnotiť funkčné členenie mesta s prihliadnutím na zmeny vo vlastníckych vzťahoch po roku 1990.
 2. Navrhnúť vyvážený rozvoj celého katastrálneho územia mesta na princípe trvalo udržateľného života.
 3. Zhodnotiť situáciu v stave životného prostredia z pohľadu zrealizovaných opatrení zakotvených v Bioprojekte Hnúšťa - Hačava. Navrhnúť aktualizáciu potrebných krokov, zabezpečujúcich ďalšie zlepšovanie stavu životného prostredia riešeného územia.
 4. Na základe demografického vývoja navrhnúť rozvojové plochy bytovej výstavby a sociálnej infraštruktúry. Využiť k tomu predovšetkým disponibilné plochy vo vnútri súčasnej hranicezastavaného územia a v prípade záberu nových plôch rešpektovať zásady ochrany pôdneho
 5. Rozvoj funkcie výroby riešiť predovšetkým intenzifikáciou území existujúcich výrobných areálov, s uzavretými výrobnými cyklami bez nepriaznivého ovplyvňovania životného prostredia. Hľadať vhodnú plochu pre realizáciu priemyselného parku.
 6. Vytvoriť podmienky pre optimálny rozvoj širokého spektra rekreačných a športových aktivít v katastrálnom území s možnosťami dennej, víkendovej i dlhodobej rekreácie.
 7. Vyriešiť problémy v dopravnom systéme mesta a zoptimalizovať všetky jeho zložky.
 8. Navrhnúť dobudovanie chýbajúcich zložiek technickej infraštruktúry (najmä kanalizácie a čistenia odpadových vôd a plynofikácie), rekonštrukciu existujúcich opotrebovaných energetických, telekomunikačných a vodovodných sietí a ich rozšírenie do novonavrhnutých funkčných zón.
 9. Navrhnúť realizáciu systému separovaného zberu všetkých druhov odpadov v zmysle Programu odpadového hospodárstva schváleného mestským zastupiteľstvom a vydaného záväzného nariadenia.
 10. Premietnuť schválené dokumenty civilnej ochrany obyvateľstva a navrhnúť ich doplnenie o požiadavky vyplývajúce z rozvoja mesta do roku 2015.
 11. V spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu navrhnúť zásady ich optimálneho obhospodarovania a využívania.
 12. Premietnuť a rozšíriť aktivity navrhnuté v rámci projektu zviditeľnenia mikroregiónu Sinec; aktivity navrhované v rámci euroregiónu Slaná - Rimava a projektu "podnikateľské inkubátory v Hnúšti, Tisovci a v Rimavskej Sobote".
 13. Navrhnúť rozšírenie plôch verejnej zelene na území mesta s využitím spracovaných dokumentov (riešenie mestskej zóny, detský program - štúdia oddychových plôch, atď.).
 14. Samostatnú pozornosť venovať mestským častiam Brádno a Polom, s cieľom zastaviť ich vyľudňovanie a urýchliť ich premenu na rekreačné osady.
 15. V miestnej časti Hačava (najmä v ťažobných a výrobných areáloch) hľadať možnosti rekultivácie poškodenej krajiny a jej nového funkčného využitia.
 16. V mestskej časti Likier, po zrušení stavebnej uzávery, určiť zásady a regulatívy rekonštrukcie zástavby.
 17. V časti Maša navrhnúť rekonštrukciu prístupového mosta, vyriešiť komunikačné sprístupnenie a optimalizáciu obytnej a výrobnej funkcie.
 18. V riešení venovať osobitnú pozornosť tvorbe krajiny. Všetky uvedené ciele riešiť v súlade so závermi optimalizácie ochrany a využívania krajiny (krajinno-ekologického plánu), ktorý bolvyhotovený ako súčasť prieskumov a rozborov.
 19. Premietnuť projekt rozvoja mesta Hnúšte vo vzťahu:
  • k medzinárodnej spolupráci v rámci Euroregiónu Slaná - Rimava s partnermi v Maďarskej
   republike
  • k mikroregiónu Sinec a jeho rozvojovému projektu
  • k vyváženému trvalo udržateľnému rozvoju celého katastrálneho územia mesta
  • k centrálnej mestskej zóne ako atraktívnemu vybavenostnému centru mesta

 

Zmeny a doplnky č. 2 UPD

Cieľom týchto zmien a doplnkov je:
-  doplnenie obytnej plochy Za humnami pre obytnú funkciu formou IBV,
-  zmena funkcie časti pásu filtračnej zelene západne od priemyselného areálu na  funkciu občianskej vybavenosti,
-  využitie voľnej plochy na východnej strane Baníckej ulice pre funkciu občianskej  vybavenosti,
- využitie pozemku okolo čerpacej stanice pohonných hmôt na funkciu záchytného parkoviska.

Zadanie pre spracovanie Územného plánu mesta Hnúšťa bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti uznesením č. 39/2002 zo dňa 23. októbra 2002.
Územný plán mesta Hnúšťa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti uznesením č. 17/2004 zo dňa 3. marca 2004.

Zmena č. 1 Územného plánu mesta Hnúšťa bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti uznesením č. 17/2011 zo dňa 23. 2. 2011. VZN č. 98/2011."

 

Územný plán mesta Hnúšťa

Zmeny a doplnky č. 2 UPD

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 141/2007

Uznesenie č. 20/407/2021 zo dňa 10.12.2020 o schválení UPD - zmeny a doplnky č. 3

 

Prílohy:

Mapa č. 1 Mapa č. 1

Mapa č. 2 Mapa č. 2

Hnúšťa Hnúšťa 1

1 Hnúšťa 2

1 Hnúšťa 3

4 Hnúšťa 4

5 Hnúšťa 5

6 Hnúšťa 6

7 Hnúšťa 7

8Hnúšťa 8