#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Územný plán


Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Územný plán mesta Hnúšťa je zabezpečovaný z nasledovných dôvodov:

  • Rozvoj mesta je usmerňovaný Územným plánom sídelného útvaru Hnúšťa z roku 1981 a
    Územným plánom centrálnej mestskej zóny z toho istého roku. Obidva dokumenty sú
    prekonané a pre súčasné potreby nevyhovujú
  • Po roku 1990 sa zásadným spôsobom zmenili vlastnícke vzťahy k pozemkom a z tohoto
    dôvodu nie je možné zaberať pozemky pre výstavbu bez súhlasu vlastníkov (s výnimkou
    verejnoprospešných stavieb zakotvených v schválenom územnom pláne). Zmenili sa
    podmienky v bytovej výstavbe, v občianskej a technickej vybavenosti, vo výrobnej sfére a v
    zamestnanosti
  • Po roku 1990 bol obsah územnoplánovacej dokumentácie rozšírený o environmentálnu a
    krajinnoekologickú zložku a od roku 2000 je povinnou súčasťou krajinnoekologická,
    environmentálna a socioekonomická optimalizácia krajiny (krajinnoekologický plán).
  • V roku 1998 bol vládou SR schválený Územný plán veľkého územného celku
    Banskobystrického kraja, z ktorého je povinné zapracovať do územných plánov sídiel jeho
    záväznú časť
  • Od 1. augusta 2000 platí zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976
    Zb. V zmysle § 11 citovaného zákona všetky sídla nad 2000 obyvateľov musia mať platný
    územný plán. V zmysle § 30 je obec (mesto) povinné pravidelne, najmenej však raz za 4 roky,
    preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky, prípadne
    obstaranie nového územného plánu. V prípade Hnúšťe ide o územný plán starý už 19 rokov a
    optimálne je obstarať nový územný plán.
  • V Hnúšti sa zmenila aj organizácia územia. Jej miestne časti nie sú v pôvodnom územnom
    pláne riešené. Zmenila sa aj situácia so stavebnou uzáverou v miestnej časti Likier, na ktorú je
    nevyhnutné reagovať v územnoplánovacej dokumentácii.

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti rozhodlo o aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie a
schválilo dňa 22.11.2000 uznesením, č. 20/2000 obstaranie územného plánu mesta Hnúšťa.
Prieskumy a rozbory boli vyhotovené v roku 2001. Zadanie pre spracovanie územného plánu
mesta Hnúšťa bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hnúšti uznesením č. 39/2002 zo dňa
23. 10. 2002. Koncept riešenia územného plánu bol spracovaný v druhom polroku 2002 a
následne prerokovaný s občanmi, právnickými osobami, orgánmi samosprávy a štátnej správy.
Súhrnné stanovisko bolo spracované v marci 2003. Následne bol spracovaný návrh územného
plánu.

Hlavné ciele riešenia

  1. Na základe výsledkov prieskumov a rozborov prehodnotiť funkčné členenie mesta s
    prihliadnutím na zmeny vo vlastníckych vzťahoch po roku 1990.
  2. Navrhnúť vyvážený rozvoj celého katastrálneho územia mesta na princípe trvalo udržateľného
    života.
  3. Zhodnotiť situáciu v stave životného prostredia z pohľadu zrealizovaných opatrení zakotvených
    v Bioprojekte Hnúšťa - Hačava. Navrhnúť aktualizáciu potrebných krokov, zabezpečujúcich
    ďalšie zlepšovanie stavu životného prostredia riešeného územia.
  4. Na základe demografického vývoja navrhnúť rozvojové plochy bytovej výstavby a sociálnej
    infraštruktúry. Využiť k tomu predovšetkým disponibilné plochy vo vnútri súčasnej hranice
    zastavaného územia a v prípade záberu nových plôch rešpektovať zásady ochrany pôdneho
  5. Rozvoj funkcie výroby riešiť predovšetkým intenzifikáciou území existujúcich výrobných
    areálov, s uzavretými výrobnými cyklami bez nepriaznivého ovplyvňovania životného
    prostredia. Hľadať vhodnú plochu pre realizáciu priemyselného parku.
  6. Vytvoriť podmienky pre optimálny rozvoj širokého spektra rekreačných a športových aktivít v
    katastrálnom území s možnosťami dennej, víkendovej i dlhodobej rekreácie.
  7. Vyriešiť problémy v dopravnom systéme mesta a zoptimalizovať všetky jeho zložky.
  8. Navrhnúť dobudovanie chýbajúcich zložiek technickej infraštruktúry (najmä kanalizácie a
    čistenia odpadových vôd a plynofikácie), rekonštrukciu existujúcich opotrebovaných
    energetických, telekomunikačných a vodovodných sietí a ich rozšírenie do novonavrhnutých
    funkčných zón.
  9. Navrhnúť realizáciu systému separovaného zberu všetkých druhov odpadov v zmysle
    Programu odpadového hospodárstva schváleného mestským zastupiteľstvom a vydaného
    záväzného nariadenia.
  10. Premietnuť schválené dokumenty civilnej ochrany obyvateľstva a navrhnúť ich doplnenie o
    požiadavky vyplývajúce z rozvoja mesta do roku 2015.
  11. V spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
    navrhnúť zásady ich optimálneho obhospodarovania a využívania.
  12. Premietnuť a rozšíriť aktivity navrhnuté v rámci projektu zviditeľnenia mikroregiónu Sinec;
    aktivity navrhované v rámci euroregiónu Slaná - Rimava a projektu "podnikateľské inkubátory v
    Hnúšti, Tisovci a v Rimavskej Sobote".
  13. Navrhnúť rozšírenie plôch verejnej zelene na území mesta s využitím spracovaných
    dokumentov (riešenie mestskej zóny, detský program - štúdia oddychových plôch, atď.).
  14. Samostatnú pozornosť venovať mestským častiam Brádno a Polom, s cieľom zastaviť ich
    vyľudňovanie a urýchliť ich premenu na rekreačné osady.
  15. V miestnej časti Hačava (najmä v ťažobných a výrobných areáloch) hľadať možnosti
    rekultivácie poškodenej krajiny a jej nového funkčného využitia.
  16. V mestskej časti Likier, po zrušení stavebnej uzávery, určiť zásady a regulatívy rekonštrukcie
    zástavby.
  17. V časti Maša navrhnúť rekonštrukciu prístupového mosta, vyriešiť komunikačné sprístupnenie
    a optimalizáciu obytnej a výrobnej funkcie.
  18. V riešení venovať osobitnú pozornosť tvorbe krajiny. Všetky uvedené ciele riešiť v súlade so
    závermi optimalizácie ochrany a využívania krajiny (krajinno-ekologického plánu), ktorý bol
    vyhotovený ako súčasť prieskumov a rozborov.
  19. Premietnuť projekt rozvoja mesta Hnúšte vo vzťahu:
    • k medzinárodnej spolupráci v rámci Euroregiónu Slaná - Rimava s partnermi v Maďarskej
      republike
    • k mikroregiónu Sinec a jeho rozvojovému projektu
    • k vyváženému trvalo udržateľnému rozvoju celého katastrálneho územia mesta
    • k centrálnej mestskej zóne ako atraktívnemu vybavenostnému centru mesta

Pozn. Mapy v plnom rozlíšení:

Mapa1
Mapa2
 

Príloha Veľkosť
uzemny_plan.pdf 5.37 MB
mapa1.jpg 66.26 KB
mapa2.jpg 75.39 KB

VZN 141/2017.pdf