#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Životné prostredie

Obec na úseku životného prostredia

 

  1. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje ochranu životného prostredia,
  2. v rámci samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,
  3. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku štátnej vodnej správy
  4. vystupuje ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
  5. vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny,
  6. vykonáva štátnu správu vo veciach odpadového hospodárstva,
  7. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti ochrany ovzdušia,
  8. v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť na úseku ochrany pred povodňami,
  9. vykonáva štátnu správu na úseku rybárstva. 

 

AKO TRIEDIŤ ODPAD 

AKO KOMPOSTOVAŤ

AKO ZLOŽIŤ KOMPOSTÉR

Správy

#

Kontrola stavu kontajnerov v meste

Dňa 10.06.2020 mesto Hnúšťa za účasti pracovníka spoločnosti Brantner vykonali kontrolu stavu kontajnerov zameranej aj na stav komunálneho odpadu a stupeň jeho vytriedenia . celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Pravidelná deratizácia v meste

Mesto Hnúšťa pokračuje v pravidelných aktivitách spojených s deratizáciou verejných priestranstiev v meste. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Záhradné kompostéry ešte k dispozícii

Zhruba po roku sa vraciame k projektu záhradných kompostérov
Mesto zakúpilo 766 kusov domácich kompostérov, ktoré mali byť použité pre domácnosti a organizácie mesta. Celkové oprávnené výdavky projektu boli v sume 115 199,70 € a mesto sa podieľalo na spolufinancovaní 5% .
celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Odpady vs poplatky za komunálny odpad

V súčasnosti prebieha výber poplatkov za komunálny odpad a mnoho obyvateľov sa čuduje prečo sa ceny zvýšili. Jednoducho preto, že separácia v meste je veľmi nízka a množstvo odpadu na skládku sa premieta do výšky poplatkov za odpad. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správca Webu