#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora.
 2. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci mestského zastupiteľstva, primátora ako aj ďalších zriadených orgánov.
 3. Mestský úrad najmä:
  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a komisií mestské zastupiteľstva
  • vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní
  • pripravuje návrhy nariadení a vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a rozhodnutia primátora.
 4. Prácu mestského úradu organizuje prednosta úradu.
 5. Organizáciu mestského úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok úradu. 

 

 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta upravuje interná smernica Mesta Hnúšťa  :

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.09 MB