#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Organizačný útvar

Názov pracovnej pozície

Meno zamestnanca

prednosta mestského úradu

prednosta mestského úradu

Ing. Oľga Maciaková

kancelária primátora mesta

vedúci kancelárie primátora mesta

Mgr. Milan Migaľa

referent sekretariátu primátora a činnosti orgánov mesta

Miroslava Karasová

odborný referent pre služby zamestnanosti 

Martina Stejskalová

referent pre cestovný ruch

 

referent klientskeho centra

Denisa Angerová,

Ing. Lucia Piaterová

matrikár

Mgr. Zlatica Kochanová

referent vnútornej prevádzky

Ivan Varga

upratovačka

 

koordinátor aktivačnej činnosti v meste

Juraj Šutta

oddelenie ekonomiky
a financovania

vedúci oddelenia ekonomiky a financovania

Ing. Katarína Trnavská

odborný referent pre účtovníctvo

Alena Lukáčová

odborný referent pre mzdovú agendu

Ing. Miroslava Muránska, Zuzana Mináčová 0,5

referent pre miestne dane a poplatky

Eva Ondrejová, Gabriela Hutková

oddelenie výstavby, životného prostredia
a verejného obstarávania

vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia
a verejného obstarávania

Ing. Michal Vacula

odborný referent pre stavebný úrad

Ing. Vlasta Pervanová

odborný referent pre investície, dopravu a komunikácie

Ing. Ján Černák

odborný referent pre správu a evidenciu majetku

Ing. Simona Kamenská

odborný referent pre životné prostredie

Ing. Pavel Černák

oddelenie vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí

vedúci oddelenia vnútornej správy, školstva
a sociálnych vecí 

Ing. Michaela Hroncová

referent pre vnútornú správu a registratúru

Drahomíra Krnáčová

odborný referent pre rozvojové programy a školstvo

 

odborný referent pre sociálne veci, opatrovateľskú službu, evidenciu obyvateľstva

Mgr. Andrea Bálintová

odborný referent pre rozvoj regiónu

 

odborný referent pre rozvoj regiónu

Ing. Anna Václaviková *

odborný referent pre rozvoj regiónu (pre okres RS)

Mgr. Oskár Tóth *

odborný referent pre rozvoj regiónu (pre okres RS)

Mgr. Jozef Kováč *

terénny sociálny pracovník

Mgr. Ľubomíra Balašková

Mgr. Erik Šatara, Phd. (počas zastupovania MD)

terénny sociálny pracovník

Bc. Elena Balciarová 

asistent terénneho sociálneho pracovníka

Terézia Berkyová

asistent terénneho sociálneho pracovníka

Eva Bejticová

referent pre opatrovateľskú službu

opatrovateľky mesta

hlavný kontrolór mesta

hlavný kontrolór mesta

Ing. Anna Baričová

*pracovné pozície sú obsadené v rámci realizácie projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu " Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota", kód projektu v ITMS2014+ : 314011APW4

Telefónny zoznam, e-maily