#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Prednosta

 

Prednosta Mestského úradu v Hnúšti 

Ing. Oľga Maciaková

.

Kontakt:
Francisciho č. 74
981 01  Hnúšťa
1. poschodie, č. dv. 2
tel: +421 47 202 88 13
mobil: +421 905 791 208
e-mail: maciakova@hnusta.org, prednosta@hnusta.sk 

Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:

 • riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu,
 • priamo riadi vedúcich jednotlivých oddelení a pracovníkov útvaru regionálneho rozvoja,
 • zostavuje pracovné náplne priamo riadených pracovníkov,
 • schvaľuje tuzemské pracovné cesty pre priamo riadených pracovníkov,
 • zabezpečuje správny chod mestského úradu,
 • koordinuje odbornú a metodickú činnosť mestského úradu,
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu mestského úradu,
 • vykonáva odborné práce v koncepčnej a riadiacej činnosti,
 • posudzuje materiály predkladané na zasadnutie orgánov mesta,
 • kontroluje hospodárne využitie a využívanie finančných prostriedkov,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s inými orgánmi a inštitúciami v prospech rozvoja mesta a zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy,
 • spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • koordinuje činnosti týkajúce sa ochrany a hospodárenia s majetkom mesta,
 • je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívnoprávnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú štatútom mesta alebo týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi, prípadne iným pracovníkom mesta,
 • prispieva k skvalitňovaniu kvalifikačnej úrovne pracovníkov mestského úradu,
 • v súčinnosti s primátorom organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne, prípadne iných živelných pohrôm a havárií,
 • podpisuje písomností vyhotovené oddeleniami mestského úradu,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor.