#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Prednosta

 

Prednosta Mestského úradu v Hnúšti 

Ing. Oľga Maciaková

.

Kontakt:
Francisciho č. 74/2
981 01  Hnúšťa
1. poschodie, č. dv. 2
tel: +421 47 202 88 13
e-mail: olga.maciakova@hnusta.sk, prednosta@hnusta.sk 

Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:

 • riadi, koordinuje a kontroluje prácu mestského úradu,
 • plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti mestského úradu,
 • navrhuje opatrenia primátorovi mesta na zlepšenie práce mestského úradu na základe svojej riadiacej a kontrolnej činnosti,
 • zabezpečuje plnenie úloh mestského úradu najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti,  priamo určuje a ukladá pracovné úlohy vedúcim oddelení, organizuje, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento účel záväzné pokyny,
 • určuje opisy pracovných činností vedúcim oddelení, navrhuje osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny vedúcim oddelení,
 • utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • utvára priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov, zabezpečuje úlohy spojené s rozvojom ľudských zdrojov formou vzdelávacích aktivít a utvára priaznivé podmienky na uspokojovanie sociálnych potrieb zamestnancov,
 • zabezpečuje, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,
 • primátorovi mesta navrhuje riešenia porušenia pracovnej disciplíny,
 • podáva návrhy na vypracovanie materiálov pre mestské zastupiteľstvo vypracovávané za mestský úrad,
 • spolu s oddelením ekonomiky a financovania zostavuje návrh rozpočtu mesta, zodpovedá za jeho správne čerpanie a zabezpečuje základnú finančnú kontrolu jednotlivých finančných operácii,
 • v súčinnosti s primátorom mesta organizuje, riadi a vykonáva činnosti v čase mimoriadnych udalostí, akými sú živelné pohromy, povodne, havárie a pod.,
 • zabezpečuje prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa,
 • zabezpečuje spoluprácu mestského úradu s organizáciami a spoločnosťami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, orgánmi verejnej správy a ďalšími inštitúciami,
 • vykonáva ďalšie pracovné činnosti podľa opisu pracovných činností,
 • plní ďalšie úlohy uložené primátorom mesta.