#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

SPRÁVNE POPLATKY

Podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení ( v zmysle zákona č. 342/2016 Z. z. novela zákona o poplatkoch ) poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Zákon o správnych poplatkoch upravuje správne poplatky, ktoré vyberajú orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce a štátne archívy. Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov. Poplatníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie. Ak je poplatníkov niekoľko sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne. Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne právnych predpisov:

  1. o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia poistenia

  2. o priestupkoch

  3. o slobodnom prístupe k informáciám

Od poplatkov sú oslobodené aj úkony a konania vykonané v dôsledku živelnej pohromy. Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou čiastkou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.

Poplatky vyberané mestom sa platia v hotovosti do pokladne mesta

Poplatková povinnosť vzniká pri podaní. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v správnej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie.

Ak poplatky nebudú zaplatené mesto úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nedá odvolať

Mesto vráti správny poplatok v plnej výške ak sa nemohol vykonať úkon bez zavinenia poplatníka alebo ak poplatok bol zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Ak sa úkon nevykonal, alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodu na strane poplatníka môže správny orgán na žiadosť poplatníka poplatok vrátiť najviac však vo výške 65 %. Vrátenie poplatku sa vykoná na základe rozhodnutia proti ktorému sa nemožno odvolať.

Poplatok alebo preplatok sa nevracia ak neprevyšuje sumu 1,65 eura

V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur.

Správne poplatky vyberané mestom Hnúšťa 2017

Správne poplatky vyberané Policajným zborom - Ministerstvom vnútra pri úkonoch evidencie motorových vozidiel sa vyberajú podľa priloženého odkazu :

https://www.minv.sk/?spravne-poplatky-1

Správne popaltky pri vybavovaní cestovných pasov sú nasledovné:

https://www.minv.sk/?spravne-poplatky

Poplatky za úkony a konania FR SR, DÚ a CÚ vyplývajúce zo sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. – Katalóg (agenda) služieb s platnosťou od 1. januára 2018:

Finančná správa - SPRÁVNE POPLATKY 2018

Úplné znenie zákona č. 145/1995 v platnom znení :

http://www.epi.sk/zz/1995-145