#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ing. Anna Baričová

hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa

tel. č.  +421472028816

e-mail: kontrolor@hnusta.sk

 

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18 až 18g Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a)

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)

Správa z kontroly č.10/2017 - kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok mesta 

Správa z kontroly č.9/2017 - evidencia hrobových miest 

Stanovisko k programovému rozpočtu na rok 2018.pdf

Plan prace HK1 polrok 2018.pdf

Správa z kontroly č.8/2017 - čerpanie výdavkov na zimnú údržbu.pdf

Sprava z kontroly č.7/2017 - poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta.pdf

Správa z kontroly č. 1/2018

Správy z kontroly za rok 2017

Správa z kontroly č. 2/2018

Správa z kontroly č. 3/2018

Plán práce HK1 2018 2POLROK MsZ

Stanovisko HK k ZU 2017 OK

MŠNR MsZ 4 2018

Správa pohľadávky 5 2018

Správa opatrovateľky 6 2018

Správa dotácie 7 2018 MsZ

Plán práce HK 1 2018 2polrok MsZ