#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ing. Anna Baričová

hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa

tel. č.  +421472028816

e-mail: kontrolor@hnusta.sk

 

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18 až 18g Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a)

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)

 

Správy z kontroly rok 2022:

______________________________________________________________________

 

 

Správy z kontroly rok 2021:

______________________________________________________________________

 

 

Správy z kontroly rok 2020:

_____________________________________________________________________

 

Správy z kontroly rok 2019:

______________________________________________________________________

 

 

Správy z kontroly rok 2018:

______________________________________________________________________

 

Správy z kontroly rok 2017:

______________________________________________________________________

 

Plány práce HK:

______________________________________________________________________

Plán prace 2 polrok 2022

Plán práce 1. polrok 2022 

Plán práce 2. polrok 2021

Plán práce 1. polrok 2021

Plán práce 2. polrok 2020

Plán práce 1. polrok 2020

Plán práce 2. polrok 2019

Plán práce 1. polrok 2019

Plán práce 2. polrok 2018

Plán prace 1. polrok 2018,

 

 

Odborné stanoviská:

______________________________________________________________________

Stanovisko_HK_K_Zaverecnemu_uctu_mesta_za_rok_2022

stanoviskoHK_k_ZU_2021.pdf

Stanovisko k programovému rozpočtu na rok 2022 

Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020

Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019

Stanovisko k Programovému rozpočtu na rok 2020

Stanovisko HK mesta Hnúšťa  k vzťahu medzi Mestom Hnúšťa a Mestským bytovým podnikom Hnúšťa, s.r.o.

Stanovisko k Programovému rozpočtu na rok 2019

Stanovisko k Programovému rozpočtu na rok 2018

Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017