#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ing. Anna Baričová

hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa

tel. č.  +421472028816

e-mail: kontrolor@hnusta.sk

 

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje § 18 až 18g Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.16a)

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)

 

Správy z kontroly rok 2018:

______________________________________________________________________

Správa z kontroly č. 1/2018

Správa z kontroly č. 2/2018

Správa z kontroly č. 3/2018

Správa z kontroly č. 4/2018

Správa z kontroly č. 5/2018

Správa z kontroly č. 6/2018

Správa z kontroly č. 7/2018

Správa z kontroly č. 8/2018

Správa z kontroly č. 9/2018

Správa z kontroly č. 10/2018

Správa ročná 2018

 

Správy z kontroly rok 2017:

______________________________________________________________________

Sprava z kontroly č.7/2017

Správa z kontroly č.8/2017

Správa z kontroly č.9/2017

Správa z kontroly č.10/2017

Správy z kontroly za rok 2017

 

Plány práce HK:

______________________________________________________________________

Plán práce 1.polrok 2019

Plán práce 2. polrok 2018

Plan prace 1. polrok 2018

 

Odborné stanoviská:

______________________________________________________________________

Stanovisko k Programovému rozpočtu na rok 2019

Stanovisko k Programovému rozpočtu na rok 2018

Stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017