#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zriaďovanie komisií

 • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

 

Rokovací poriadok komisií

organizačný poriadok komisií Doplnok č. 1

 

M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O    H N Ú Š Ť A


s c h v á l i l o  vo volebnom období 2022 - 2026 zriadenie stálych, iniciatívnych a kontrolných komisií pri MsZ: 

Komisia finančná                                                                                                                                                            ODKAZ

 1. Ing. Danka Kiráľová, MPH - predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. Hilda Ginisová - podpredsedníčka komisie, poslanec MsZ
 3. Ing. Ján Antal
 4. Ing. Eva Balciarová
 5. Jolana Macháčková
 6. Roman Moncoľ
 7. Ing. Juraj Remeň
 8. Mária Zdechovanová

Komisia investícií a správy mestského majetku

 1. Mgr. Michal Bagačka – predseda komisie, poslanec MsZ
 2. Ing. Miroslava Vargová - podpredsedníčka komisie, poslanec MsZ
 3. Michal Macháček - podpredseda komisie, poslanec MsZ
 4. Ing. Ján Antal
 5. Ing. Tomáš Jurík
 6. Pavel Kyseľ
 7. Ing. Michal Lumnither
 8. Jaroslav Petrok
 9. Mgr. Lucia Sojková

Komisia školstva, kultúry a športu

 1. Mgr. Marián Petrok – predseda komisie, poslanec MsZ
 2. Mgr. Viktor Brádňanský - podpredseda komisie, poslanec MsZ
 3. Mgr. Gabriela Füssyová
 4. Denisa Kamoďová
 5. Mgr. Lukáš Petrok
 6. PaedDr. Eva Ulická
 7. Mgr. Diana Vojenčiaková

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie                                                                         ODKAZ 

 1. Mgr. Katarína Moncoľová – predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. Bc. Filip Rohárik - podpredseda komisie, poslanec MsZ
 3. Mgr. Marcela Bábelová
 4. Mgr. Martina Danielisová
 5. Mgr. Mária Demeová
 6. PhDr. Erika Kováčová
 7. Ing. Marián Michalík
 8. Vladimír Zán

Komisia na ochranu verejného poriadku

 1. Bc. Erika Morová - predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. Peter Vojtek - podpredseda komisie, poslanec MsZ
 3. Mgr. Karol Anger
 4. Ivan Černák
 5. Diana Sopóciová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

 1. Hilda Ginisová - poslanec (KDH)
 2. Mgr. Michal Bagačka - poslanec (HLAS - sociálna demokracia)
 3. Ing. Danka Kiráľová, MPH - poslanec (NEKA)
 4. Mgr. Marián Petrok - poslanec (DS)