#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zriaďovanie komisií

 • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

 

Rokovací poriadok komisií

 

M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O    H N Ú Š Ť A


s c h v á l i l o  zriadenie stálych, iniciativnych a kontrolných komisií pri MsZ: 

Komisia finančná 

 1. Ing. Danka Kiráľová, MPH - predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. Hilda Ginisová - podpredsedníčka komisie, poslanec MsZ
 3. Ing. Ján Antal st.
 4. Ing. Eva Balciarová
 5. Mária Kradláková
 6. Roman Moncoľ
 7. Ing. Juraj Remeň
 8. Mária Zdechovanová  

Komisia podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku

 1. Mgr. Grigorij Šamin predseda – predseda komisie, poslanec MsZ
 2. PaedDr. Marianna Balašková - podpredseda, poslanec Msz
 3. Peter Fačka
 4. Mgr. Lucia Sojková
 5. Marcel Kaločai
 6. Igor Machyniak
 7. Jaroslav Petrok
 8. Ján Wagner

Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja                                                                                            ODKAZ

 1. Ing. Miroslava Vargová – predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. Mgr. Martin Pliešovský - podpredseda, poslanec MsZ
 3. Mgr. Viktor Brádňanský
 4. Mgr. Martina Fecková
 5. Mgr. Štefan Horváth
 6. Jana Kišová
 7. Bohus Kováčik
 8. Michal Macháček

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

 1. Matúš Golian predseda – predseda komisie, poslanec MsZ
 2. Mgr. Grigorij Šamin - podpredseda, poslanec MsZ
 3. Ing. Ján Antal
 4. Ing. Martina Horváthová
 5. Pavel Kyseľ
 6. Ing. Michal Lumnitzer
 7. Ing. Anna Miklová
 8. Juraj Šutta  

Komisia školstva, kultúry a športu

 1. Mgr. Marián Petrok – predseda komisie, poslanec MsZ
 2. PhDr. Margita Féderová - podpredsedníčka, poslanec MsZ
 3. Štefan Bukviar
 4. Mgr. Janka Cikraiová
 5. Dušan Ďubek
 6. Mgr. Lukáš Petrok
 7. Mgr. Miroslava Štefániková
 8. PaedDr. Eva Ulická

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie                                                                         ODKAZ 

 1. Mgr. Katarína Moncoľová – predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. MUDr. Ľubica Zollerová - podpredsedníčka, poslanec MsZ
 3. Mgr. Martina Danielisová
 4. Mgr. Mária Demeová
 5. PhDr. Erika Kováčová
 6. Mgr. Elena Medveďová
 7. Ing. Marián Michalík
 8. Filip Rohárik

Komisia na ochranu verejného poriadku

 1. Janka Vinclavová - predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2. Erika Morová - podpredsedníčka, poslanec MsZ
 3. Peter Brádňanský ml.
 4. Zdenko Búr
 5. Kamil Hýbela
 6. Pavel Polčáni
 7. Radoslav Repka
 8. Peter Vojtek

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

 1. Hilda Ginisová - poslanec (KDH)
 2. PhDr. Margita Féderová - poslanec (SNS)
 3. Ing. Danka Kiráľová, MPH - poslanec (NEKA)
 4. Mgr. Marián Petrok - poslanec (DS)