#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

 

 

§  15   Komisie

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

 

(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

 

(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

ROKOVACÍ PORIADOK HNUSTA - KOMISIE pri MsZ.pdf

 

M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O    H N Ú Š Ť A

uznesením č. 2/3/2015 zo dňa 26.1.2015

s c h v á l i l o  zloženie stálych, iniciatívnych a kontrolných komisií pri MsZ

Komisia finančná

 1. Ing. Michaela Hroncová - poslanec MsZ,

    od 27.2.2018 - Ing. Danka Kiráľová – poslanec MsZ

 1. Hilda Ginisová člen – poslanec MsZ

 2. Mária Kradláková

 3. Mária Zdechovanová

 4. Emília Hrušková

 5. PhDr. Erika Kováčová

 6. Viera Polčániová

  Zapisovateľka: Miroslava Karasová

   

Komisia podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku, regionálnej politiky, obchodu a cestovného ruchu

 1. Mgr. Grigorij Šamin predseda – poslanec MsZ

 2. Ing. Danka Kiráľová, MPHod 27.2.2018 - PaeDr. Eva Ulická – poslanec MsZ

 3. Ján Wágner

 4. Ing. Miroslava Vargová

 5. Zuzana Boľfová

 6. Mgr. Karol Anger

 7. Karol Teicher

Zapisovateľka: Martina Stejskalová

 

 1. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
 2. Matúš Golian predseda – poslanec MsZ

 3. Zdenek Radič člen – poslanec MsZ

 4. Ing. Michal Lumnitzer

 5. Ján Krištof

 6. Dalibor Drozdík

 7. Juraj Šutta

 8. Ing. Anna Miklová

  Zapisovateľka : Ing. Vlasta Pervanová

 

Komisia školstva, kultúry a športu

 1. PhDr. Margita Féderová predseda – poslanec MsZ

 2. Mgr. Marián Petrok člen – poslanec MsZ

 3. Mária Halászová DiS. art.

 4. PaeDr. Eva Ulická

 5. Mgr. Janka Cikraiová

 6. Mgr. Oľga Berceliová

 7. Mgr. Miroslava Štefániková

  Zapisovateľka: Drahomíra Krnáčová

   

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

 1. Mgr. Marta Jurčová predseda – poslanec MsZ

 2. Viera Lulčová člen – poslanec MsZ

 3. Mgr. Katarína Moncoľová

 4. PhDr. Boris Mauer

 5. Ing. Juraj Remeň

 6. MUDr. Eva Farkašovská

 7. Peter Thomka

  Zapisovateľka : Mgr. Andrea Bálintová

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

 1. Ján Ridzoň predseda – poslanec MsZ

 2. Ivan Černák člen – poslanec MsZ

 3. Ján Berceli

 4. Dušan Varga

 5. Milan Krnáč

 6. Pavel Grendel

 7. Zapisovateľka: Bc. Katarína Bálintová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

 1. Mgr. Marta Jurčová predseda - poslanec MsZ (SMER-SD)

 2. Viera Lulčová člen – poslanec MsZ (KSS)

 3. PhDr. Margita Féderová člen – poslanec MsZ (SNS)

 4. Hilda Ginisová člen – poslanec MsZ (KDH)

 5. Mgr. Marian Petrok člen – poslanec MsZ (SDKÚ-DS)

 6. Ing. Danka Kiráľová člen – poslanec MsZ (NEKA)