#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zriaďovanie komisií

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O    H N Ú Š Ť A


s c h v á l i l o  zriadenie stálych, iniciativnych a kontrolných komisií pri MsZ: s

Komisia finančná 

 1. Ing. Danka Kiráľová, MPH - predsedkyňa komisie, poslanec MsZ

  

 

Komisia podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku

 1. Mgr. Grigorij Šamin predseda – predseda komisie, poslanec MsZ

 

 

Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

 1. Ing. Miroslava Vargová – predsedkyňa komisie, poslanec MsZ

 

 

 1. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
 2. Matúš Golian predseda – predseda komisie, poslanec MsZ

 

 

Komisia školstva, kultúry a športu

 1. Mgr. Marian Petrok – predseda komisie, poslanec MsZ

 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

 1. Mgr. Katarína Moncoľová – predsedkyňa komisie, poslanec MsZ

 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku

 1. Janka Vinclavová - predsedkyňa komisie, poslanec MsZ

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

 1. Hilda Ginisová - poslanec (KDH)

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.