#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zriaďovanie komisií

 • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.
 • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
 • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

 

Rokovací poriadok komisií

 

M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O    H N Ú Š Ť A


s c h v á l i l o  vo volebnom období 2022 - 2026 zriadenie stálych, iniciativnych a kontrolných komisií pri MsZ: 

Komisia finančná                                                                                                                                                            ODKAZ

 1. Ing. Danka Kiráľová, MPH - predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

Komisia investícií a správy mestského majetku

 1. Mgr. Michal Bagačka – predseda komisie, poslanec MsZ
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

Komisia školstva, kultúry a športu

 1. Mgr. Marián Petrok – predseda komisie, poslanec MsZ
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie                                                                         ODKAZ 

 1. Mgr. Katarína Moncoľová – predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

Komisia na ochranu verejného poriadku

 1. Bc. Erika Morová - predsedníčka komisie, poslanec MsZ
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

 1. Hilda Ginisová - poslanec (KDH)
 2. Mgr. Michal Bagačka - poslanec (HLAS - sociálna demokracia)
 3. Ing. Danka Kiráľová, MPH - poslanec (NEKA)
 4. Mgr. Marián Petrok - poslanec (DS)
 5. Michal Macháček - poslanec (NEKA)