#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vo volebnom období 2022 - 2026 Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti nezriaďuje Mestskú radu. 

Mestská rada

Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť Mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Rokovací poriadok MsR Hnúšťa.pdf

 

Vo volebnom období 2018 - 2022 členmi Mestskej rady v Hnúšti boli :
1. PaedDr. Marianna Balašková (od 1.7.2022)
2. Mgr. Grigorij Šamin
3. Ing. Danka Kiráľová, MPH
4. Mgr. Martin Pliešovský
5. Matúš Golian
 
Vo volebnom období 2014 - 2018 členmi Mestskej rady v Hnúšti boli :
  1. PhDr. Roman Lebeda, od 29.01.2018 PhDr.Margita Féderová
  2. Hilda Ginisová
  3. Matúš Golian
  4. Mgr. Marián Petrok
  5. Mgr. Grigorij Šamin