#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Balašková Marianna, PaedDr.
nezávislý poslanec
poslankyňa+421 918 682 548
marianna.balaskova@gmail.com
Féderová Margita, PhDr.
poslanec za SNS
poslankyňa+421 902 099 462
mafe@gymhnusta.eu
Ginisová Hilda
poslanec za KDH
poslankyňa+421 914 103 323
hilda.ginisova@centrum.sk
Golian Matúš
nezávislý poslanec
poslanec+421 914 219 085
m.golian@centrum.sk
Kiráľová Danka, Ing., MPH
nezávislý poslanec
poslankyňa+421 908 939 375
kiralova.danka@slovanet.sk
Moncoľová Katarína, Mgr.
nezávislý poslanec
poslankyňa+421 903 896 527
kmoncolova@gmail.com
Morova Erika
nezávislý poslanec
poslankyňa+421 907 489 731
morova.erika@gmail.com
Petrok Marian, Mgr.
poslanec za Demokrati Slovenska
poslanec+421 905 837 809
mpetrok33@gmail.com
Pliešovský Martin, Mgr.
poslanec za SNS
poslanec+421 910 980 682
pliesovsky@centrum.sk
Šamin Grigorij, Mgr.
nezávislý poslanec
poslanec00421 47 202 8811
+421 905 272 230
viceprimator@hnusta.sk
Vargová Miroslava, Ing.
nezávislý poslanec
poslankyňa+421 903 772 453
mirkakubka@gmail.com
Vinclavová Janka
nezávislý poslanec
poslankyňa
Zollerová Ľubica, MUDr.
nezávislý poslanec
poslankyňazollerova@gmail.com

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý je základným zákonom výkonu samosprávnych funkcií mesta definuje, že orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

§ 10 Základné ustanovenie

(1) Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce (ďalej len „starosta“).

(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.10a)

§ 11 Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d) podľa osobitného zákona.10b)

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v zmysle zákonného odst. f) takto:

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.