#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Bagačka Michal, Mgr.
poslanec za Hlas - sociálna demokracia
Zástupca primátora+421 905 311 283
mso.bagacka@gmail.com
Brádňanský Viktor, Mgr.
nezávislý poslanec
poslanec+421 47 202 88 11
viktor.bradnansky@dobrykraj.sk
Ginisová Hilda
poslanec za KDH
poslankyňa+421 914 103 323
hilda.ginisova@centrum.sk
Kiráľová Danka, Ing., MPH
nezávislý poslanec
poslankyňa+421 908 939 375
kiralova.danka@slovanet.sk
Macháček Michal
nezávislý poslanec
poslanec+421 907 367 180
michal.machi@gmail.com
Moncoľová Katarína, Mgr.
nezávislý poslanec
poslankyňa+421 903 896 527
kmoncolova@gmail.com
Vojtek Peter
nezávislý poslanec
poslanec
Morova Erika, Bc.
nezávislý poslanec
poslankyňa+421 907 489 731
morova.erika@gmail.com
Petrok Marian, Mgr.
poslanec za Demokrati Slovenska
poslanec+421 905 837 809
mpetrok33@gmail.com
Rohárik Filip, Bc.
nezávislý poslanec
poslanec+421 949 535 126
filip.roharik@gmail.com
Vargová Miroslava, Ing.
nezávislý poslanec
poslankyňa+421 903 772 453
mirkakubka@gmail.com

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý je základným zákonom výkonu samosprávnych funkcií mesta definuje, že orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

§ 10 Základné ustanovenie

(1) Orgánmi obce sú

a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce (ďalej len „starosta“).

(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.10a)

§ 11 Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d) podľa osobitného zákona.10b)

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v zmysle zákonného odst. f) takto:

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Hnúšti

V zmysle §192 ods.2 zákona č.180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov primátor mesta Hnúšťa týmto oznamuje nastúpenie náhradníka Petra Vojteka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Hnúšti.

Podľa § 192 ods. (1) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. 

V zmysle Zákona NR SR číslo 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  v z.n.p.p.  ustanovenia § 26 a ako náhradník podľa § 25 ods. (1) písm. a)   Peter Vojtek zloží sľub na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva v Hnúšti,  dňa 27. februára 2024.

 

Majetkové priznania poslancov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 7 je Komisia pre ochranu verejného záujmu povinná zverejniť na webovom sídle mesta písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti tejto komisie (čl. 7 ods. 5 ústavného zákona) a to v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 357/2004 Z.z. z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  Upravuje:

  • nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
  • povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
  • zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.

 

Komisia pre ochranu verejného záujmu týmto spôsobom plní svoju povinnosť uvedenú v uvedenom čl. 7 ods. 7 ústavného zákona. Po zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri mestskom zastupiteľstve budeme stránku aktualizovať.

Vzor tlačív oznámení :

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare#fab