#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rokovania Mestského zastupiteľstva v Hnúšti 

Volebné obdobie 2022 - 2026

Volebné obdobie 2018 - 2022

Volebné obdobie 2014 - 2018

 

POZVÁNKY A MATERIÁLY NA ROKOVANIA MSZ

ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ MSZ

VIDEO-ZÁZNAMY Z ROKOVANí MSZ

___________________________________________________________________________________________________________

 

ROKOVACI PORIADOK MsZ HNUSTA 2010

 

Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a členov ZPOZ pri MsZ v Hnúšti 2024 

 

 

 

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Hnúšti - zrušené

Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov mesta Hnúšťa - zrušené

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Hnúšti - ÚPLNÉ ZNENIE - zrušené

 

*Poznámka: Všetky platné dokumenty sú k dispozícii aj na MsÚ

 

Mesto Hnúšťa, ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné , ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. To neplatí, ak je predmetom rokovania použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny, spojené s výkonom funkcie orgánov mesta, ich členov, zamestnancov mesta, alebo osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre mesto za odplatu, ak je predmetom nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, prevod vlastníctva, nadobudnutie vlastníctva, prenechania do užívania.

Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica a písomné uznesenia. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta. Podľa § 78 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Mesto Hnúšťa ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského zastupiteľstva).

Prevádzkovateľ z rokovaní mestského zastupiteľsva vyhotovuje aj obrazový a zvukový záznam pre potreby informovania občanov masovokomunikačnými prostriedkami. Právnym základom je osobitný zákon – zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a príjemcami informácií sú návštevníci webovej stránky mesta. Prenos osobných údajov do tretej krajiny nebude a doba uchovávania osobných údajov je do pominutia účelu spracovania.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:

  • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Kontakt na zodpovednú osobu: +421 48/4146759