#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

ROZHODNUTIE  PREDSEDU  NÁRODNEJ  RADY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY
Z 1. FEBRUÁRA 2019  O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU-


Podľa čl. 89 ods. 2písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu  volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil predseda NR SR                         voľby do Európskeho parlamentu a určil :

1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019                                                       a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

Na hlasovacom lístku pre jednu stranu-koalíciu sa krúžkujú dvaja kandidáti.

 

Elektronická /emailová/ adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky: podatelna@hnusta.skandrea.balintova@hnusta.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 03.05.2019.  Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi :

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené
  • štátnu príslušnosť
  • adresu trvalého pobytu – obec, číslo domu,
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Ak volič  v elektronickej  žiadosti  uvedie,  že hlasovací  preukaz  prevezme  iná osoba,  musí    v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Informácie :

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia pre voliča Voľby do EP 2019

zverejnenie-elektronickej-adresy-a-urcenie-okrskov-pre-volby-ep

http://www.minv.sk/?ep-klkandidati

Oznámenie o čase, mieste konania volieb pre občanov s TP Hnúšťa

 

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/?volby-ep

Správy

.

Infolinka pre voličov v EUROVOĽBÁCH

Ministerstvo vnútra v pondelok 20. mája 2019 sprístupnilo informačnú linku k voľbám do Európskeho parlamentu. Infolinka pre voličov v eurovoľbách bude fungovať až do uzavretia volebných miestností v sobotu o 22. hodine. celý text

ostatné | 22. 5. 2019 | Autor: Správca Webu
ep

ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY A URČENIE OKRSKOV PRE VOĽBY EP

Na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií v meste Hnúšťa je určená elektronická adresa :
mesto@hnusta.sk , podatelna@hnusta.sk

celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správca Webu