#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VÝBORY MESTSKÝCH ČASTÍ

 

Výbor mestskej časti je iniciatívny a poradný orgán Mestského zastupiteľstva Mesta Hnúšťa. Výbor reprezentuje obyvateľov v mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta. 

Územná pôsobnosť výborov v rámci mestských častí sa určuje tak, aby výbor reprezentoval komunitu obyvateľov žijúcich na území so spoločnými historickými, kultúrnymi, sociálnymi, spoločenskými, ekonomickými a komunálnymi väzbami. Zároveň sa prihliada na potreby samotnej mestskej časti.

Členom výboru sa môže stať každý občan s trvalým pobytom v meste Hnúšťa, ktorý dovŕšil 18. rok fyzického veku a ktorý je bez obmedzení spôsobilý na právne úkony.

Pôsobnosť Výborov mestských častí upravuje Organizačný a rokovací poriadok Výborov mestských častí Mesta Hnúšťa.

V meste Hnúšťa pôsobia nasledovné výbory:

 

VMČ č. 1

VMČ č. 2

VMČ č. 3

VMČ č. 4