#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

marianna balašková

PaedDr. Marianna BALAŠKOVÁ

Zástupkyňa primátora mesta Hnúšťa

Tel: +421 47 202 88 11

Mobil: +421 918 682 548

E-mail: marianna.balaskova@gmail.com

 

Zastupovanie primátora mesta

 1. Primátora mesta počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jehozástupca, ktorého na návrh primátora spravidla na celé funkčné obdobie volí mestské zastupiteľstvo. zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celého funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo . Zastupovanie primátora podrobne upravuje § 13 b zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Zastupovanie primátora mesta v plnom rozsahu – ak zanikne mandát primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia / § 13 a odst. 1 písm c) až i) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov/ , plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
 3. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70% mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny[1].

 

ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA

Mesto Hnúšťa zverejňuje mesačnú odmenu pre poslanca, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, a ktorú určil primátor mesta PhDr. Roman Lebeda vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie zástupkyni primátora mesta Hnúšťa PaedDr. Marianne Balaškovej. Kompetencie a právomoci zástupcu primátora v zmysle § 13b bod (3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú určené k dátumu menovania v písomnom poverení.

Určenie odmeny zástupkyne primátora

 

Fond viceprimátorky

Čo je to fond viceprimátorky?

Fond viceprimátorky vznikol s cieľom podpory športu a vzdelávania detí a mládeže v našom meste, a tiež ako podpora výsadby a údržby stromov, krov, kvetinových záhonov a drobných skrášlení v prostredí nášho mesta. Rozhodla som sa začať v malom a prevažnú pozornosť v súčasnosti venovať deťom a mládeži.

Podporovať vzdelávanie považujem za dôležité, pretože vzdelanie je nevyhnutnosťou pre perspektívnu budúcnosť a stabilný život každého dieťaťa.  Vzdelaný človek má väčšiu šancu získať dobre platenú prácu, vzdelanie mu otvára svet príležitostí a pomáha mu stať sa aktívnym členom spoločnosti.

Vďaka svojmu obrovskému dosahu, popularite a základom pozitívnych hodnôt hrá významnú úlohu v našom živote aj šport. Najdôležitejším prínosom športu pre deti je zlepšenie ich fyzického aj duševného života. Pokiaľ sa dieťa venuje športovým aktivitám ocitá sa vo svete, kde sa snaží byť čo najlepšie. Zapojené sú všetky jeho zmysly, pohybové ústrojenstvo a intelektuálne schopnosti. Učí sa prekonávať prekážky a výzvy, ktoré sa mu postavia do cesty. Učí sa rešpektovať autoritu, pravidlá, tímových kolegov aj súperov. Charakter a morálne princípy detí sa formujú prostredníctvom fair play.

Stretávame sa však aj s menej šťastnými deťmi. S tými, ktoré vzdelávanie a svoje koníčky musia kvôli ťažkej chorobe odložiť na vedľajšiu koľaj. Sú to detičky s ochorením vyžadujúcim si celodennú starostlivosť jedného z rodičov. Sú to situácie, ktoré prinášajú bolesť, strach, trápenie, a tiež sa to odzrkadlí aj na finančnom rozpočte rodiny. Mnohé mamy nemôžu pracovať, pretože sú s dieťaťom dlhodobo na PN. Príspevok z fondu by mohol odľahčiť ich rodinný rozpočet zakúpením dezinfekčných a hygienických potrieb, respirátorov, rúšok a iných ochranných pomôcok, pokryť náklady na cestu spojenú s liečbou, ubytovanie, podporné lieky, vitamíny a pod.

Záujem si v súčasných klimatických podmienkach a environmentálnej záťaži zaslúži však aj naša zeleň. V meste sa budujú nové parkoviská, chodníky a čoskoro pribudne obchodné centrum... Nesmieme však pritom zabúdať na zeleň, pretože je nenahraditeľnou súčasťou mestského organizmu. Preto rada podporím výsadbu kvetinových záhonov a zelených trávnatých plôch.

V prípade, že ste sa nenašli v cieľovej skupine mojej podpory neznamená to, že sa vás nijako nedotýka. Vzdelanosť ľudí pomáha celej spoločnosti, pomáha rozvoju krajiny, vyvíja lepšie morálne a etické hodnoty. Na udržanie rozumnej, racionálnej, mierumilovnej, potenciálne životaschopnej spoločnosti musí každý člen spoločnosti prejsť určitou formou vzdelávania. Preto som sa rozhodla podporovať najmä túto oblasť. Deti sú predsa prítomnosťou našej budúcnosti. Všetkých sa nás tiež týka výsadba zelene. Stromy, kry a trávnaté plochy sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej vlhkosti a vytvárajú krajšie a zdravšie životné prostredie. Tvoria aj prirodzenú scenériu, ktorá dokáže človeka upokojiť a zlepšiť náladu. Navyše znižujú hluk, veternosť a zvyšujú biodiverzitu. Vo všeobecnosti zelená farba navodzuje príjemné pocity ako je harmónia, nádej, pokoj, oddych a obnovujú fyzické a psychické sily človeka. Mesto už s výsadbou stromov a krov začalo. Rada tento krok podčiarknem a podporím aktivity aj v tomto smere. Je potrebné držať sa moderného trendu v rozvoji zelenej infraštruktúry.

V budúcnosti si dokážem predstaviť aj užšiu spoluprácu a budovanie vzťahov viceprimátora s materskými a základnými školami, športovými klubmi, komunitnými a charitatívnymi organizáciami, s ktorými by sme spoločne dokázali identifikovať najväčšie potreby detí a mládeže v našom meste. Cieľ podpory by sme tak mohli následne zamerať práve na tie oblasti, ktoré budeme považovať za najproblematickejšie.

Odkiaľ prichádzajú peniaze do fondu viceprimátorky?

V tomto volebnom období viceprimátorka v prospech fondu venuje zo svojej mesačnej odmeny každý mesiac 250€ a rovnakou čiastkou 250€ prispeje do fondu zo svojho platu aj primátor PhDr. Roman Lebeda.  Preto bude možné mesačne prerozdeliť sumu vo výške 500€ mesačne. Fond sa bude vytvárať a rozdeľovať pravidelne každý mesiac. Keďže maximálna výška príspevku je 50 €, mesačne budem môcť podporiť minimálne 10 žiadateľov.

Kto sa môže uchádzať o príspevok?

O príspevok sa môže uchádzať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a má trvalý pobyt v meste Hnúšťa. Pokiaľ žiada o príspevok pre dieťa musí byť zároveň jeho zákonným zástupcom.

Na aké oblasti môžete žiadať príspevok?

 • náklady na školské potreby a ďalšie nevyhnutné pomôcky ku vzdelávaniu v školách,
 • poplatky za školské aktivity a voľnočasové aktivity organizované školou alebo školským zariadením (Školský klub detí, školské výlety a exkurzie, workshopy,
 • škola v prírode, semináre, kurzy, plavecké výcviky, lyžiarske výcviky, tábory a iné),
 • náklady na plynulý rozvoj športovo nadaných detí (športové potreby a náklady spojené
 • náklady s dochádzaním na športovisko, športové sústredenia, kurzy, workshopy, vybavenie pre mladých športovcov...
 • náklady spojené s umeleckými aktivitami na podporou rozvoja umelecky nadaných detí (výtvarné, hudobné, literárno-dramatické, tanečné nadanie)
 • finančná podpora pre dieťa s ochorením, ktoré si vyžaduje celodennú starostlivosť jedného z rodičov (podporná liečba, vitamíny, zdravotnícke pomôcky, cestovné na vyšetrenia, ubytovanie a pod.)
 • náklady na výsadbou stromov, krov, kvetinových záhonov a trávnatých plôch na verejných priestranstvách v našom meste a náklady súvisiace s udržiavaním a zveľaďovaním verejných priestorov v našich mestských častiach.

Ako a kedy podať žiadosť?

Fond viceprimátora je otvorený pre podávanie žiadostí počas celého volebného obdobia viceprimátorky Marianny Balaškovej. Žiadosti môžete zasielať na mail viceprimatorka@gmail.com . Postačuje mi zaslať mail s vyplneným jednoduchým formulárom na aký účel budete finančnú podporu čerpať. Maximálna výška podpory je 50€.

Ako sa schvaľujú žiadosti?

O udelení finančných prostriedkov rozhoduje výhradne zástupkyňa primátora. Žiadosti budú posudzované 1 krát do mesiaca.

Fond viceprimátorky - žiadosť

 

 

 

V predchádzajúcich volebných obdobiach funkciu zástupcu primátora vykonávali:

 • Mgr. Grigorij Šamin - 2018 - 2022 (1.2.2019 - 30.4.2022)
 • PhDr. Margita Féderová - 2014 - 2018 (6.11.2017 - 10.12.2018)
 • PhDr. Roman Lebeda - 2014 - 2018 (28.12.2014 - 6.11.2017)
 • Mgr. Martin Pliešovský - 2010 - 2014
 

[1] § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov