#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

dPhDr. Margita Féderová

zástupkyňa primátora

tel.č.: +421 902 099 462

e-mail: mafe@gymhnusta.eu

Na zástupkyňu primátora mesta sa môžete osobne obrátiť

v pracovných dňoch vo štvrtok a piatok od 08.00 do 14.00 hodiny

v kancelárii riaditeľky Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti na ulici Hlavnej.

§ 13B Zastupovanie starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.11)

 

Vo volebnom období 2010-2014 funkciu zástupcu primátora vykonával

Mgr. Martin Pliešovský.

 

Vo volebnom období 2014-2018 funkciu zástupcu primátora vykonával

od 28. decembra 2014 do 6. novembra 2017

PhDr. Roman Lebeda.