#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

1

Mgr. Grigorij ŠAMIN

Zástupca primátora mesta Hnúšťa

Tel: +421 47 202 88 11

Mobil: +421 905 27 22 30

E-mail: viceprimator@hnusta.sk

 

Zastupovanie primátora mesta

  1. Primátora mesta počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jehozástupca, ktorého na návrh primátora spravidla na celé funkčné obdobie volí mestské zastupiteľstvo. zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celého funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo . Zastupovanie primátora podrobne upravuje § 13 b zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
  2. Zastupovanie primátora mesta v plnom rozsahu – ak zanikne mandát primátora mesta pred uplynutím funkčného obdobia / § 13 a odst. 1 písm c) až i) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov/ , plní úlohy primátora mesta v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
  3. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70% mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny[1].

 

 

ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA

V súlade s ustanovením § 25 ods. 7 vety 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 2/8/2019 zo dňa 22. 01.2019, ktorým poslanci MsZ zobrali na vedomie informáciu o poverení zastupovaním primátora mesta dňom 1. februára 2019, Mesto Hnúšťa zverejňuje mesačnú odmenu pre poslanca, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, a ktorú určil primátor mesta PhDr. Roman Lebeda vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie zástupcu primátora mesta Hnúšťa Mgr. Grigorijovi Šaminovi. Kompetencie a právomoci zástupcu primátora v zmysle § 13b bod (3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú určené k dátumu menovania v písomnom poverení.

Určenie odmeny zástupcu primátora

Určenie odmeny zástupcu primátora od 1.1.2021

 

V predchádzajúcich volebných obdobiach funkciu zástupcu primátora vykonávali:

  • PhDr. Margita Féderová - 2014 - 2018 (6.11.2017 - 10.12.2018)
  • PhDr. Roman Lebeda - 2014 - 2018 (28.12.2014 - 6.11.2017)
  • Mgr. Martin Pliešovský - 2010 - 2014