#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

1. RozpočetZákladom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

2. Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v meste, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť (§ 9 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v platnom znení). To isté sa týka záverečného účtu mesta, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

3. Rozpočet mesta obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu), výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky, dotácie zo štátneho rozpočtu, výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou mesta.
Výdavkovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta, výdavky na údržbu majetku mesta a investičné výdavky.

4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

5. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového fondu mesta, alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.

6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Mestský úrad v Hnúšti. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Zákon o rozpočtových pravidlách.

7. Mesto môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

8. Výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov mesta obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

9. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor (§ 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení v platnom znení).

Rozpočtový harmonogram 2022 Stiahnuté: 85x | 09.09.2021

Formulár rozpočtovej požiadavky 2022 - 2024 Stiahnuté: 67x | 09.09.2021

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek 2022 Stiahnuté: 59x | 09.09.2021

Rozpočtový harmonogram 2021 Stiahnuté: 120x | 08.09.2020

Formulár rozpočtovej požiadavky 2021 - 2023 Stiahnuté: 101x | 08.09.2020

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek 2021 Stiahnuté: 89x | 08.09.2020

Rozpočtový harmonogram 2020 Stiahnuté: 167x | 06.09.2019

Formulár rozpočtovej požiadavky 2020 - 2022 Stiahnuté: 127x | 06.09.2019

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek 2020 Stiahnuté: 123x | 06.09.2019

VZN dotácie na MŠ,ZŠ, ZUŠ 2019 Stiahnuté: 329x | 23.11.2018

Formulár rozpočtovej požiadavky 2019 - 2021 Stiahnuté: 232x | 04.09.2018

Výzva na predloženie požiadaviek na rok 2019 Stiahnuté: 234x | 04.09.2018

Rozpočtový harmonogram 2019 Stiahnuté: 37787x | 04.09.2018

Stránka

  • 1