#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Smernica Mesta Hnúšťa

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernica sa vydáva v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 189/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov  (ďalej aj „zákon”), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

Mesto Hnúšťa  a jeho výkonný orgán Mestský úrad (ďalej len „úrad”) chce aj touto smernicou prispieť k transparentnej a etickej kultúre na pracovisku. Zamestnanci a osoby     v inom obdobnom vzťahu s úradom majú mať možnosť bezpečne, s dôverou a bez obáv z postihu oznámiť akúkoľvek nekalú praktiku, s ktorou sa stretnú pri výkone svojej práce. Úrad deklaruje, že všetky podnety budú preverené, oznamovateľ chránený a zistené porušenia budú podľa svojho druhu v zmysle príslušných zákonov riešené  a preto  vydáva  túto

Smernicu číslo 04/2023

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernica č. 04/2023 o ochrane oznomovateľov protispoločenskej činnosti

Zápisnica o ústnom podaní oznámenia

Zápisnica z preverenia oznámenia