#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Mesto Hnúšťa je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE ZADÁVATEĽA :

MESTO HNÚŠŤA
MSÚ HNÚŠŤA
FRANCISCIHO 74
981 01 HNÚŠŤA
IČO: 00318744,
DIČ: 2021230156

Tel.: 047 2028811
E-mail:
info@hnusta.sk
podatelna@hnusta.sk

Úrad pre verejné obstarávanie spustil do prevádzky elektronické úložisko. Verejný obstarávateľ – Mesto Hnúšťa je povinné podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5215.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje mesto Hnúšťa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle svojich interných smerníc (zákazky s nízkou hodnotou) a za pomoci odborne spôsobilých osôb (podlimitné a nadlimitné zákazky). Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

- zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

- zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

- zákazky s nízkou hodnotou zverejňované na internetovej stránke Mesta Hnúšťa.