#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všetky dôležité informácie o novom koronavíruse COVID19,

dôležité telefónne číslo príslušného

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)

0918 542 763

 

ďalšie informácie, opatrenia a usmernenia získate na  https://korona.gov.sk/

alebo  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=250&layout=blog&Itemid=153

Infolinka Okresného úradu v Banskej Bystrici k problematike týkajúcej sa COVID19,  ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod. na telefónnych číslach call centra:    0961 699 555,   048/4306 555

Verejná vyhláška - rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška - rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí

Usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie hlavného hygienika o karanténe

Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Hnúšťa dňa 10.03.2020 - prijaté opatrenia

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Prostredníctvom tejto stránky môžete získať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

https://www.pomahameludom.sk/?fbclid=IwAR1nleu9Iy9xGWXCybPdtpWdC40dhEXFS7I_fnsRFS8fKjkTdBuyLxRr76M

 

Mnohé informácie o koronavíruse COVID 19 môžete nájsť aj na stránke:

https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus-po-slovensky/

KONTAKTY: 

MsÚ Hnúšťa kontakty/telefonny-zoznam-e-maily/

📞 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

📞 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

💻 novykoronavirus@uvzsr.sk

 

OPATRENIA VLÁDY SR POČAS VEĽKEJ NOCI

Vláda rozhodla o rozšírení núdzového stavu obmedzením slobody pohybu zákazom vychádzania.
Platí od polnoci 8. apríla do 13. apríla 23:59.

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na:

 • obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, teda nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá či doplnenie pohonných hmôt,
 • cestu s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb (vymenovaných v predchádzajúcom bode) pre inú osobu v rámci územia okresu (v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta), t. j. dobrovoľníctvo či susedská výpomoc,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou či príbuzným,
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta,
 • cestu na pohreb blízkej osoby.

NÚDZOVÝ STAV

 • Vláda SR vyhlásila NÚDZOVÝ STAV
 • Núdzový stav sa vzťahuje na:
  • držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby,
  • držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby,
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
  • právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
  • právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
  • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
  • Úrad verejného zdravotníctva SR,
  • regionálne úrady verejného zdravotníctva,
  • zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť.
   Štát chce chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň uzavrie činnosť denných stacionárov a pre sociálne zariadenia vydá hygienické pokyny.
   Viac tu: Verejná vyhláška – poskytovanie sociálnych služieb

ODPORÚČANIA A NARIADENIA PRE OBČANOV

 • Povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
  Viac tu: Verejná vyhláška – povinnosť nosiť rúška
 • Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri).
 • Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom SR obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia.
 • Vláda vyzýva rodičov, aby v súvislosti s prerušením vyučovania nedávali deti do opatery starým rodičom z dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.
 • Pre seniorov nad 65 rokov sú určené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 h do 12.00 h.
 • Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali seniorov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí.
 • Vláda vyzýva seniorov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch.
 • Vláda zakáže predaj respirátorov bežnej verejnosti, keďže môžu byť nebezpečné (chorý človek, ktorý používa respirátor s výdychovým ventilom, vydychuje infikovaný vzduch). Respirátory budú k dispozícii iba pre zdravotníckych pracovníkov.

KARANTÉNA a CESTOVANIE

 • Všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. Následne po zistení negatívneho výsledku sa týmto osobám nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Izolácia sa nariaďuje i osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

 • tehotné ženy,
 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne ťažko postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi (potvrdenie o tomto zdravotnom stave sa doloží dodatočne bezodkladne správou od lekára),
 • osoby nad 75 rokov,
 • osoby, ktoré na území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu a osoby im blízke a sprevádzajúce v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky.

  Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti.
 • Všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 • Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám, ktoré v období od 6. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Povinná karanténa sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
 • posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
 • členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu
 • členov posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov, repatriačných letov lietadiel na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
 • rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia prepravy medzinárodných nákladných vlakov,
 • vodičov nákladnej dopravy, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,
 • vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných náhrad,
 • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia.

Celé znenie opatrenia Na webe ÚVZ SR.

Formuláre pre neodkladné vycestovanie a pre návrat domov:

 • Formulár pred plánovaným vycestovaním do zahraničia za účelom poskytnutia plánovanej alebo pokračujúcej protokolárnej liečby život limitujúceho ochorenia nájdete TU
 • Formulár po návrate zo zahraničia za účelom poskytnutia plánovanej alebo pokračujúcej protokolárnej liečby život limitujúceho ochorenia nájdete TU

Česko – podmienky cestovania v krajine a postup pre vybavenie nóty pre tranzit.

OBCHODY, PREVÁDZKY

 • S účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6.00 h sa do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
  • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
  • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
  • predajní drogérie,
  • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
  • predajní novín a tlačovín,
  • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
  • prevádzok telekomunikačných operátorov,
  • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením (bez prítomnosti verejnosti),
  • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
  • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,
  • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
  • autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby,
  • taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
  • práčovní a čistiarní odevov.
 • Od 30. 3. 2020 sa povoľuje otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok:
  • očné optiky,
  • služby STK a emisnej kontroly,
  • leasingové služby,
  • predajne a servis bicyklov,
  • notári a advokáti,
  • stavebniny, záhradníctva,
  • galantérie, metrový textil
  • farby, laky,
  • elektroinštalačné služby,
  • železiarstva,
  • zberné dvory,
  • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
  • kľúčové služby.
  • Štát zavádza limit na počet zákazníkov v predajni, v jednom čase bude môcť byť v obchode len jeden zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy.
  • V obchodoch musí byť zabezpečená povinná dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť rúško. Prevádzky musia zabezpečiť minimálny odstup v radách pri pokladniciach aspoň dva metre.
  • Zatvorené naďalej zostanú veľké obchodné domy a veľké prevádzky. Výnimku majú predajne potravín, drogérií a lekární v obchodných domoch.
  • Všetky predajne budú v nedeľu zatvorené z dôvodu sanitárneho dňa a oddychu personálu, výnimku dostali len pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie.
  • V obchodoch a prevádzkach sa odporúča meranie telesnej teploty.
  • Zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.
   Viac tu: Opatrenie ÚVZ SR OLP/2595/2020Opatrenie ÚVZ SR OLP/2596/2020.

VLÁDA, SAMOSPRÁVY

 • Obce a mestá zriadia telefónne linky na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.
 • Vláda predloží návrh zákona, podľa ktorého budú môcť štátne orgány v čase krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori.
 • Vláda spúšťa všetky kanály na informovanie obyvateľstva a potrebných opatreniach a takisto aj reklamnú kampaň na ich propagáciu.
 • Vláda požiada riaditeľa RTVS, aby každý deň bola na RTVS svätá omša o 18.00 h. Takisto sa zavedie vysielanie školských spotov a online škola na RTVS.

EKONOMIKA

PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám a SZČO

 • Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.
 • Štát poskytne príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy:
  • viac ako 20 % - 180 €
  • viac ako 40 % - 300 €
  • viac ako 60 % - 420 €
  • viac ako 80 % - 540 €
 • Štát poskytne bankové záruky vo výške 500 mil. € mesačne.
 • Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % z ich hrubej mzdy.
 • Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 • Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 • Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.

KULTÚRA, ŠPORT

 • Zatvárajú sa akvaparky a lyžiarske strediská, ako aj všetky zábavné podniky, detské kútiky, wellness a fitness centrá, kúpele.
  Viac tu: Opatrenie ÚVZSR
 • Od 24. 3. 2020 sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania.
  Viac tu: Verejná vyhláška – zákaz hromadného podujatia

ŠKOLSTVO

 • S účinnosťou od 3. 4. 2020 sa zakazuje prevádzka zariadení pre deti a mládež okrem zariadení školského stravovania tak, že je možná (na základe individuálneho rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti.
  Viac tu: Opatrenie ÚVZSR
 • Prerušuje sa vyučovanie na školách a v školských zariadeniach.
  Viac tu: Usmernenie ministerstva školstva

ZDRAVOTNÍCTVO

 • Z dôvodu predídenia šírenia možnej nákazy v nemocničnom prostredí boli zakázané všetky návštevy vo všetkých nemocniciach na území SR.
  Viac tu: Vyhláška ÚVZSR
 • S účinnosťou od 18. 3. 2020 sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb.
 • Pri vstupe do nemocníc, fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať teplota tela.
 • Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery sa zriadia drive – thru. Ide o testovacie body na koronavírus z áut. Jedno takéto miesto za deň urobí 70 odberov vzoriek.
 • Pred nemocnicami, v ktorých dochádza k výtržnostiam neprispôsobivými ľuďmi budú vojaci a policajti, aby urobili poriadok.
 • Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východe a strede Slovenska a v Bratislave, ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných nemocniciach budú na tento účel vyšpecifikované celé pavilóny.
 • Posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k práci.
 • Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné.
 • Ministerstvo zdravotníctva vyrokuje so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám aj počas zníženého počtu pacientov dávali 75 percent platieb z priemeru, ktorý zvyčajne dostávajú.

CIRKEV

 • V súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zostávajú verejné bohoslužby pozastavené aj počas veľkonočných sviatkov. Kňazi môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí.
  Viac tu: Usmernenie hlavného hygienika

ÚRADY

 • Klientske centrá budú od pondelka 16.3. fungovať len tri hodiny denne.
  Viac tu: Tlačová správa MVSR
 • Do 30. apríla 2020 nesmie byť spustená žiadna exekúcia ani dražba.
 • V skrátenom legislatívnom konaní bude prerokovaný návrh zákona, aby mohli pracovať notári a advokáti. Napríklad na prípravu závete alebo obhajoby.

DOPRAVA

 • Zatvorili sa hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len:
  • nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar,
  • osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým či prechodným pobytom – a platným cestovným dokladom,
  • osoby, ktoré dochádzajú na územie SR za prácou z prihraničných obcí; musia sa preukázať občianskym preukazom/pasom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa/pracovnou zmluvou.
 • Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.

Železničná doprava

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov, kým budú školy zatvorené, aby sa im menej umožnilo tráviť čas cestovaním.
 • Medzinárodná železničná doprava nebude premávať od 13. 3. 2020 od 7.00 hod.
 • Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. 3. 2020 premávať v obmedzenom režime. Železničná spoločnosť Slovenska (ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii železničných vozňov.
 • Rovnako Železnice slovenskej republiky (ŽSR) dezinfikujú priestory staníc.

Autobusová doprava

 • Počnúc dňom 13.3.2020 o 7.00 hod. nebudú medzinárodné autobusové linky premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko.

Kamiónová preprava tovaru

 • Nákladná kamiónová doprava je povolená na vnútroštátnych aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Vodiči kamiónov (profesionálni) musia byť vybavení ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.

Lodná doprava

 • Počnúc dňom 13. 3. 2020 od 7.00 hod. lode prepravujúce osoby nesmú zastavovať v prístavoch nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je povolený len tranzit cez územie Slovenskej republiky.

Letecká doprava

 • Dňom 13. 3. 2020 od 7.00 hod. bude pozastavená medzinárodná letecká doprava na všetkých letiskách na území Slovenskej republiky.

POŠTA

 • Slovenská pošta bude fungovať v upravenom režime tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie univerzálnej poštovej služby – môžu byť však upravené prevádzkové hodiny. Všetky pobočky sa v priebehu dňa budú pravidelne dezinfikovať.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

 • Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov aj na ošetrovné (OČR) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Stačí vyplniť formulár na webe Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk).

MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY

Marginalizované rómske komunity (MRK) tvoria v rámci prevencie a ochrany obyvateľstva pred šírením koronavírusu špecifickú rizikovú (ohrozenú) skupinu (zlý zdravotný stav, nedostatočné hygienické podmienky, zhoršený prístup k zdravotným službám, nižšie povedomie o hygiene, vyššia hustota obyvateľstva, migrácia príslušníkov MRK za prácou do a zo zahraničia). V rámci súčasnej epidemiologickej situácie zaznamenávame zvýšený návrat príslušníkov MRK zo zahraničia na Slovensko. Vracajú sa a cestujú cez krajiny s výrazne horšou epidemiologickou situáciou, čo vytvára veľké riziko zanesenia ochorenia COVID-19 do rómskych osád s extrémne vysokou pravdepodobnosťou jeho šírenia a vzniku epidémií v osadách aj mimo nich.
Úrad verejného zdravotníctva SR prináša Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

 

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Výskytom ochorenia COVID-19 (koronavírus) čelí v súčasnosti Slovensko najväčšej bezpečnostnej výzve za uplynulé desaťročia.

Vláda SR s účinnosťou od 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav a prijala ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu medzi obyvateľstvom SR.

Rozšírenie koronavírusu vyžaduje konkrétne opatrenia a celospoločenskú informačnú kampaň zo strany zodpovedných.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny preto minulý týždeň zabezpečil preklad základných informácií o koronavíruse do maďarského, rómskeho, rusínskeho, ukrajinského a nemeckého jazyka a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR boli tieto informácie zverejnené na webových stránkach príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, resp. zaslané priamo na obce s rómskym, rusínskym, ukrajinským a nemeckým obyvateľstvom. Dňa 11. marca 2020 splnomocnenec listom požiadal predsedníčku Ústredného krízového štábu SR pani Denisu Sakovú, ministerku vnútra SR, aby sa pri informovaní verejnosti v súvislosti s hrozbou koronavírusu nezabúdalo na príslušné ustanovenia menšinového jazykového zákona (§4 ods. 6 zák. č. 184/1999 Z. z.), podľa ktorého sa v tzv. menšinových obciach (obce, ktoré sú uvedené v nariadení vlády č. 221/1999 Z. z.) informácie, nápisy a oznamy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov uvádzajú pre verejnosť aj v menšinových jazykoch.

Preto vyzývam orgány verejnej správy (miestnu štátnu správu, obce a mestá), nimi zriadené právnické osoby (školy, kultúrne, zdravotné a sociálne zariadenia, atď.), právnické osoby (sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, zdravotné zariadenia, nemocnice, obchodné reťazce - napr. Tesco, Billa, Jednota, Kaufland, Lidl, ŽSR, Slovenská pošta, atď.) a fyzické osoby – podnikateľov, aby v zmysle uvedeného dodržali zákon a všetky informácie, nápisy a oznamy v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou uverejňovali v menšinových obciach aj v menšinových jazykoch.

Nedodržanie tejto povinnosti je správnym deliktom a všetkým povinným subjektom hrozí finančná pokuta od 50,- až do 2 500,-Eur!

Verím, že dodržaním tejto povinnosti a efektívnejšou formou informovania verejnosti prispejeme k bezpečnosti a ochrane životov našich občanov!

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Informácie Sociálnej poisťovne Rimavská Sobota

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a vyhlásením núdzového stavu, Sociálna poisťovňa, pobočka RS oznamuje, že od 16. marca 2020 bude osobný styk s poistencami zabezpečovať iba v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. na preberanie podaní a formulárov v osobitnom režime vo vyčlenených priestoroch vestibulu. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Nové informácie zo zasadnutia krízového štábu mesta Hnúšťa

Prinášame Vám informácie o nových opatreniach KŠ počas mimoriadnej situácie, žiadosť primátora mesta o dodržiavanie prijatých opatrení a nariadení. Jedným z nich je aj zabezpečovanie ROZVOZU A NÁKUPU ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN A LIEKOV, ktoré mesto začína organizovať pre občanov, ktorí majú nad 70. rokov, prostredníctvom sociálneho oddelenia a MsP dňom 17.3.2020. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Klienske cetrum MV SR v utorok bude zatvorené!

V súvislosti s opatreniami týkajúcich sa ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, oznamujeme občanom miest a obcí, že dňa 17.03.2020 bude pracovisko oddelenia dokladov v Hnúšti uzatovorené. Občania si budú môcť potrebné doklady vybaviť na pracovisku oddelenia dokladov v Rimavskej Sobote na ul. Hostinského 3 (budova pod Okresným riaditeľstvom Policajného zboru – pri BILLE) a to len v dobe od 08.00 hod do 11.00 hod., nakoľko doba vybavovania stránok je obmedzená len na 3 hodiny denne a to do 23.03.2020. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

COVID-19 - Zákaz a obmedzenia pre prevádzky a nariadenie izolácie skupín osôb.

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Infromácie o nariadeniach domácej izolácie a karantény

Zverejňujeme obyvateľom mesta Hnúšťa na vedomie Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods.2 písm. b) a I) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo: OLP/2567/2020. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Informácie pre občanov - COVID-19 - koronavírus

Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu? celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU - II.

na základe usmernenia Ústredného krízového štábu a uznesenia vlády SR o mimoriadnej situácii dnes 12.03.2020 opäť zasadol krízový štáb a prijal preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Opatrenia sú nepríjemné, ale sú prijaté predovšetkým na vašu ochranu. celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Vyhlásenie MIMORIADNEJ SITUÁCIE - COVID-19

„Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky - VYHLASUJE podľa §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej republiky. Je potrebné prísne dodržiavať Rozhodnutia a usmernenia vydané úradom verejného zdravotníctva a ministerstvom vnútra Slovenskej republiky „ celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie zápisnice zo zasadania Krizového štábu mesta Hnúšťa 10.3.2020

Podľa usmernenia Ministerstva vnútra SR a v zmysle Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9.3.2020 ohľadom vydávania rozhodnutia o nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. prijal Krízový štáb mesta Hnúšťa opatrenia, ktoré sú uvedené v zápisnici KŠ. Doporučujeme obyvateľom mesta sledovať pravidelne aktualizovanú stránku https://mesto.hnusta.sk/mesto/koronavirus-opatrenia/ celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

OZNÁMENIE - ÚPSVaR

OZNÁMENIE - Úrad PSVR v záujme predchádzania šíreniu vírusu COVID-19 a v záujme ochrany zdravia klientov a osôb využívajúcich služby úradu, žiada klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a pracovísk a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt.
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ilustračné foto

Koronavírus - rozhodnutia o dôležitých nariadeniach

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dňa 9.3.2020 rozhodnutia o podstatných obmedzeniach a zákazoch súvisiacich so šírením vírusu Covid-19 (Koronarírus).
celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
19

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu - usmernenie

Nové ochorenie COVID-19, ktoré sa vo svete šíri, bolo na Slovensku potvrdené ku dnešnému dňu v 5(piatich) prípadoch. V zmysle záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 6. marca 2020 a prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva vydávame odporúčania, ako vírusovému ochoreniu predísť, prípadne, ako postupovať, ak zbadáte prvé príznaky. celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
prvá
z 2
ďalší posledná