#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie - učiteľ/ka chémie

Typ: ostatné
logo Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: učiteľ/ka chémie.

Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, Hnúšťa, zastúpená riaditeľkou PaedDr. Barborou Foldiovou, vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta: učiteľ/ka chémie. 

Miesto výkonu práce: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času-37,5hod.

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2023

Pracovná doba: 07:30-15:30

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Náplň práce: vyučovanie žiakov 5. až 9.ročníka v predmete chémia

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Kvalifikačné predpoklady: pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Odborná prax: nie je podmienkou

Ďalšie kritéria a požiadavky:

  • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
  • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
  • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
  • spôsobilosť na právne úkony

 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

• žiadosť o zaradenie do výberového konania,

• profesijný štruktúrovaný životopis,

• doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),

• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,

• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,

• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),

• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,

• úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

najneskôr do 15.novembra 2022 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) na adresu: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa.

Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru.

Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v odbore chémia alebo v technickom smere.

Zamestnávateľ (vyhlasovateľ) si vyhradzuje právo neuzatvoriť pracovný pomer so žiadnym z uchádzačov.


Vytvorené: 12. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2022 14:20
Autor: Správca Webu