#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatky za komunálny odpad - na čo máte nárok?

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Za komunálny odpad každá fyzická osoba zaplatí 36,50 eura za rok. O 50 %-né zníženie poplatku môžu požiadať len tí obyvatelia, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území mesta. V prípade, že sa poplatník dlhodobo nachádza v inom štáte, poplatok za toto obdobie mu bude znížený o 80%.

Kto má nárok na zľavu či odpustenie poplatku

Mesto Hnúšťa tak, ako aj iné samosprávy, v dôsledku navýšenia energií, zásahov vlády do rozpočtov miest a obcí bolo nútené pristúpiť k nepopulárnym opatreniam. Na konci roka 2022 mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny niektorých všeobecne záväzných nariadení, v rámci ktorých došlo aj k úprave poplatkov za komunálny odpad na území mesta. Z dôvodu minimalizácie finančného zaťaženia obyvateľov mesta, mesto nezvyšuje sadzby ostatných daní.

Od 1. januára fyzické osoby za komunálny odpad zaplatia 0,10 eura za osobu a kalendárny deň, t. j. 36,50 eura za rok. Nárok na zľavu (50%) majú len obyvatelia, ktorí sa viac ako 90 dní v aktuálnom roku nezdržiavajú na území mesta z dôvodu štúdia, zamestnania, prechodného pobytu v inej obci v rámci SR. K žiadosti treba doložiť potvrdenie (napríklad potvrdenie od zamestnávateľa), z ktorého musí byť zrejmé, koľko dní v aktuálnom roku sa zdržiavate mimo mesta, kde a z akého dôvodu. Ak predložíte doklad o zapojení sa do systému zberu komunálneho odpadu v inom meste/obci, v ktorej sa zdržiavate viac ako 90 dní v priebehu roka, mesto zníži poplatok o 80%.

Občania vo veku nad 70 rokov majú poplatok znižený o 10%. 

Ak sa poplatník nachádza v inom štáte, môže mu byť na základe žiadosti poplatok za toto obdobie znížený tiež o 80%. Doložiť však treba potvrdenie o štúdiu, zamestnaní či povolení na pobyt v inom štáte, ktoré preukazujú dlhodobý pobyt v zahraničí a ak je vystavené v inom jazyku ako slovenský, prípadne český, aj voľný preklad.

 

Mesto odpustí poplatok za zdaňovacie obdobie, za ktoré občan preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu z dôvodu že:

- bol hospitalizovaný v zariadení poskytujúce služby zdravotnej starostlivosti

- sa mu poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou

- je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody

- je umiestnený v reedukačnom zariadení alebo v detskom domove

 

 

O zníženie, resp. odpustenie poplatku za komunálny odpad treba požiadať čím skôr na oddelení ekonomiky a financovania Mestského úradu v Hnúšti (kancelária č. 1 na poschodí), aby vo vydanom rozhodnutí bola vyrubená správna výška poplatku. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podľa § 82 ods. 5 zákona o daniach a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženia alebo odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

Poplatník je povinný predkladať doklady preukazujúce nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne s dátumom vystavenia v príslušnom kalendárnom roku, za ktoré sa zníženie alebo odpustenie uplatňuje.

 

Bližšie informácie na. č. tel.: 047/2028823 v úradných hodinách: pondelok - piatok: 7.00 hod. – 15:00 hod.


Vytvorené: 25. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2023 14:02
Autor: Správca Webu