#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Oddelenie služieb 

 

Predmet činnosti:

 • prevádzka a údržba verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, čistenie mesta, dopravné výkony pre mesto v rámci zabezpečovania údržby MK a verejných priestranstiev
 • prevádzka Zberného dvora
 • správa, údržba a prevádzka telovýchovných a športových zariadení
 • zabezpečovanie komplexných pohrebných služieb a správa cintorínov
 • zabezpečovanie ďalších úloh, ktoré sú charakterom verejnoprospešných prác

 

Predmet činnosti v zmysle živnostenského oprávnenia:

 • dopravné výkony pre občanov, organizácie a podnikateľské subjekty - Cenník poskytovaných služieb
 • správa trhu, trhoviska a príležitostného predaja
 • správa a údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
 • prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska - CENNÍK
 • údržba a čistenie komunikácií
 • prevádzka športových zariadení
 • prevádzkovanie kúpaliska
 • prevádzkovanie tenisových kurtov

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

Názov: Mestský úrad Hnúšťa, oddelenie služieb, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Sídlo: Kotlište 980/5, 981 01 Hnúšťa

 

K o n t a k t y:

email: tshnusta@pmxmail.sk

Telefónny kontakt: 047 542 3113

 

Pohrebné služby:

Jozefa Koncočová – vedúca pohrebných služieb, tel: 0907 966 969, e- mail: pohrebnictvo.tshnusta@pmxmail.sk

 

 • Komplexné zabezpečovanie pohrebných služieb
 • Skladové hospodárstvo
 • Vedenie mesačných výkonov v doprave
 • Vedenie a kontrola čerpania pohonných hmôt motorových vozidiel
 • Vyhodnocovanie spotreby pohonných hmôt
 • Vedenie sociálneho fondu v organizácií
 • Správa cintorínov, cintorínske služby
 • Evidencia osobných kariet a ochranných pomôcok zamestnancov

 

Zberný dvor: 

Peter Horčík - vedúci strediska, e- mail: tshnusta@pmxmail.sk, tel: 047/ 5423113

 

 • Dozor na zbernom dvore, kontrola dovezeného a vytriedeného odpadu
 • Váženie stavebného odpadu a jeho evidencia
 • Overovanie totožnosti držiteľov odpadov, zaevidovanie údajov do evidenčnej knihy príjmov
 • Mesačná sumarizácia odpadu
 • Zabezpečenie poriadku a čistoty na zbernom dvore
 • komunálny odpad
 • stavebný odpad

 

Ďalšie informácie