#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

PODPORTE PROJEKT V PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTE HNÚŠŤA 2024.

Hlasuje vo VÝZVE MESTA HNÚŠŤA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PROJEKTOV V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 2024 od 1.5.2024 do 15.5.2024.

O váš hlas sa uchádza celkovo 7 verejnoprospešných projektov občanov Hnúšte.

A práve vy môžete rozhodnúť o tom, ktoré z nich budú podporené a zrealizované a ktoré zvýšia kvalitu života v našom meste podľa Vašich predstáv. 

Svojím hlasom môžete podporiť najmenej jeden a maximálne dva projekty. Tie, ktoré získajú najviac hlasov budú v roku 2024 zrealizované vďaka vyčlenenej sume v mestskom rozpočte vo výške 8 000 eur. 

Zoznam projektov a hlasovanie prebieha na: 

 

PODMIENKY HLASOVANIA:

Hlasovania sa zúčastňujú obyvatelia mesta Hnúšťa, t.j. fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Hnúšťa a to nasledovne:

 • elektronicky prostredníctvom hlasovacieho portálu zverejnenom na webovej stránke mesta Hnúšťa a sociálnej sieti mesta
 • papierovou formou v Klientskom centre mesta Hnúšťa.

Hlasovanie bude prebiehať od 01.05.2024 do 15.05.2024 a hlasovania sa môže zúčastniť fyzická osoba jeden krát s ohľadu na formu hlasovania.

Ochrana osobných údajov Typ: PDF dokument, Velkosť: 190.56 kB

Krajšie miesto pre krajšie myšlienky

ZŠ Klokočova

Tematický okruh projektu: Životné prostredie

Umiestnenie projektu (presný popis miesta realizácie projektu):

Projekt bude realizovaný na ploche pred budovou Základnej školy Klokočova 742/15 Hnúšťa. Nachádza sa na ulici Klokočova 742/15, číslo parcely registra C 150/115.

Zámer a cieľ projektu:

Zámerom projektu je naďalej zatraktívňovať priestor pred budovou ZŠ Klokočova 742/15, ktorý sme doposiaľ obohatili o edukačné tabule, vyvýšené záhony, vtáčie búdky, hmyzie domčeky a mestský mobiliár. Vznikol tak esteticky atraktívny priestor slúžiaci na oddych nie len pre žiakov našej školy ale aj okoloidúcich. O tento priestor sa pravidelne staráme nielen počas akčných dní, ale aj v priebehu vyučovania na prírodovedných predmetoch a hodinách THD. Ulahodiť oku obyvateľov Hnúšte by sme chceli vysadením kvetinových záhonov a krovín.

Hlavným cieľom je vytvorenie oddychovej rekreačno - edukačnej zóny pred budovou Základnej školy Klokočova 742/15 Hnúšťa. Ide o priestranstvo voľne dostupné širokej verejnosti. Prínos projektu vidíme v jeho estetickej, praktickej funkčnosti a taktiež v podobe participácie hnúšťanskej verejnosti v starostlivosti oň.

Čiastkové ciele:

 • Vytvorenie atraktívneho, funkčného a bezpečného verejného priestranstva využiteľného na edukáciu žiakov základnej a materskej školy a trávenie voľného času občanov mesta.
 • Obnova prvkov zelene  v podobe kvetinových záhonov.
 • Zvýšenie pridanej hodnoty verejného priestoru pri Základnej škole Klokočova 742/15.
 • Zvýšenie biodiverzity hmyzích opeľovačov vďaka výsadbe medonostných rastlín.
Rozpočet projektu: 1200 €
Hlasovanie za projekt: HLASUJEM

Hnúšťanská bežecká JUNIORKA

detský beh

Tematický okruh projektu:  Šport

Umiestnenie projektu (presný popis miesta realizácie projektu):

Námestie J.F.Rimavského Hnúšťa  alebo futbalový štadión FK Iskra Hnúšťa

Zámer a cieľ projektu: Podporiť mladú generáciu k športu a behaniu

Aj keď sa hovorí, že dnešné deti sú lenivejšie ako generácie pred nimi, nie je to tak. Behať sa im chce rovnako, čo dokazuje nielen ich rastúca účasť na bežeckých podujatiach, ale aj skúsenosti trénerov. S rastúcim vekom ich však k telesnej lenivosti zvádzajú možnosti a výdobytky techniky, aké deti kedysi nemali.

Detské behy majú zmysel. Riadim sa heslom, že všetok čas a peniaze venované deťom sú najlepšou investíciou, akú môže ľudstvo urobiť, lebo deti sú naša budúcnosť. Ak toto spoločnosť nepochopí, bude s ňou zle.


Projekt by mal byť zameraný na deti od 4 do 18 rokov.  V rámci projektu by sme chceli zorganizovať bežecké preteky pre deti z našich materských , základných ale aj stredných škôl. Chceme sa zamerať viac na masovosť ako výkonnosť. Chceme pritiahnuť k športu ( behu) čo najviac mladých športovcov.
Rozpočet projektu: 1400 €
Hlasovanie za projekt: HLASUJEM

 

Revitalizácia tenisových kurtov pri športovej hale

tenisové kurty

Tematický okruh projektu: Šport/ drobná komunitná infraštruktúra

Umiestnenie projektu (presný popis miesta realizácie projektu):

Tenisové kurty pri mestskej športovej hale a kúpalisku v Hnúšti, adresa Športová hala, 981 01 Hnúšťa

Zámer a cieľ projektu:

Zámerom projektu je revitalizácia  tenisových kurtov a areálu pri mestskej športovej hale s cieľom zatraktívnenia tohto športu, ako aj možnosť organizácie iných podujatí v danom areáli. Revitalizácia tenisových kurtov a areálu mestskej športovej haly prispeje k zlepšeniu kvality života obyvateľov, podporí zdravý životný štýl a posilní sociálne väzby v komunite. Tento projekt má potenciál na dlhodobý pozitívny vplyv na mesto a jeho obyvateľov.

Podrobný popis návrhu projektu a jeho stručné zhrnutie

Revitalizácia tenisových kurtov pri mestskej športovej hale má za cieľ modernizovať a vylepšiť existujúce zariadenia a infraštruktúru. Na tenisových kurtoch, ktoré sú dostupné aj verejnosti,  sa nielen organizujú tenisové turnaje, ale každoročne sa tam organizujú aj volejbalové turnaje.

Ako dobrovoľníci sa staráme o tenisové kurty už niekoľko rokov, organizujeme tenisovú ligu, ktorá funguje už tretí rok, zúčastňuje sa jej 10-15 hráčov, organizujeme tenisové turnaje, ktoré sú dostupné nielen pre našich občanov. Hlavné aspekty projektu zahŕňajú:

 • úpravu vrchnej vrstvy antuky
 • plastové  čiary
 • obnovu/výmenu lavičiek pre návštevníkov
 • inštaláciu osvetlenia za účelom využívania areálu aj počas neskorších hodín
 • oplotenie/plachtu, ktorá zamedzuje prieniku svetla na kurt zo zadnej časti kurtov
 • obnova zariadení slúžiacich k údržbe povrchu tenisových kurtov.

 

Stručné zhrnutie:

Projekt Revitalizácie tenisových kurtov pri Mestskej Športovej hale sa zameriava na modernizáciu existujúcich zariadení a infraštruktúry s cieľom poskytnúť obyvateľom mesta kvalitnejšie a bezpečnejšie prostredie pre športové aktivity. Hlavné zmeny zahŕňajú príspevok na novú antuku, inštaláciu nových plastových čiar, obnovu lavičiek, výmenu plachty na plot a vylepšenie osvetlenia. Tento projekt bude mať pozitívny dopad na komunitu tým, že vylepší dostupnosť a kvalitu športových možností a prispieva k zvýšeniu aktivity a zdravia obyvateľov.

Rozpočet projektu: 2000 €
Hlasovanie za projekt: HLASUJEM

Športové ihrisko na Hačave

ihrisko Hačava

Tematický okruh projektu:

Rozvoj komunít a sociálnych vzťahov - drobná komunitná infraštruktúra

Revitalizácia verejných priestranstiev - športoviska

Umiestnenie projektu (presný popis miesta realizácie projektu):

Mestská časť - Hačava skálie, k.ú. Hnúšťa (816515), obec Hnúšťa 2652/3*

*v prípade úspešnosti projektu v hlasovaní sa bude projekt realizovať len za podmienky vysporiadania vlastníckych/nájomných vzťahov k miestu realizucie projektu. 

Zámer a cieľ projektu:

Dokončenie revitalizácie  futbalového Ihriska ako jediného športoviska v mestských častiach Hačava - Hačava Skálie .

Zlepšenie sociálnych vzťahov obyvateľov mestských časti ,podieľaním sa na revitalizácii a po ukončení oprav, využívaním športoviska pre spoločne športove udalosti ,nohejbalové a futbalové turnaje .

Zveľadenie prostredia mestskej časti Hačava skálie .

Dokončením oplotenia sa zvýši bezpečnosť deti a mládeže ktoré teraz hrávajú futbal a nohejbal.

Aktivity projektu: novy náter tyči oplotenia, doplnenie chýbajúceho oplotenia a výmena poškodených časti starého oplotenia pre zvýšenie bezpečnosti deti užívajúcich ihrisko, osadenie vstupnej brány, aby bolo možne Ihrisko uzavrieť pred vandalmi mimo prevádzkových hodín, doplnenie piesku ako podkladu hracej plochy a jej zrovnanie, vysadenie zelene ako vetrolamu, kúpa chýbajúcich sieti na futbalové brány, vybudovanie altánku / sedenia  ako oddychovej zóny, pripadne iné zázemie slúžiace k športovým udalostiam.

Rozpočet projektu: 1500 €
Hlasovanie za projekt: HLASUJEM

Upravujeme, zlepšujeme svoje okolie v komunitách

clementisa

Tematický okruh projektu: životné prostredie a drobná komunitná infraštruktúra

Umiestnenie projektu (presný popis miesta realizácie projektu):

Projekt by sa realizoval v lokalite Likier konkrétne na ulici V. Clementisa 200 v našom meste Hnúšťa.

Zámer a cieľ projektu:

Zámerom projektu je zveľadiť a zlepšiť podmienky komunít žijúcich na uliciach V. Clementisa 200, kde občania sa aktívne zapájajú do komunitných aktivít a chcú si zlepšiť podmienky svojich komunít a bývania okolo svojich obytných domov a bytov ako aj v ich vnútri a to zlepšovaním životného prostredia a malými komunitnými infraštruktúrnymi prácami.

Podrobný popis návrhu projektu a jeho stručné zhrnutie

Na ulici V. Clementisa 200 majú obyvatelia záujem vyrobiť si lavičky a stoly na sedenie, nakoľko nemajú priestor a miesto ako spoločne tráviť voľný čas na úrovni a nie posedávaním na schodoch alebo zeleni. Tiež si chcú okrášliť bytovku vysadením zelene a okrášliť tak obytný dom.

Očakávame angažovanosť komunít MRK, a to tým, že prispejú k zlepšeniu životného prostredia,  prispejú priamo svojou prácou a aktivitou na celom projekte, a to vysadením zelene, inštalovaním stola a lavičiek  a budú sa o to viac starať a vážiť si to, nakoľko si to samy svojou prácou urobia a pričinia sa o zveľadenie svojich komunít v ktorých žijú.

Tiež očakávame motiváciu ďalších komunít a obyvateľov, ktorí keď uvidia výsledky prace týchto občanov a komunít, budú motivovaní a budú si chcieť tiež skrášliť svoje okolie bytoviek alebo domov.

V neposlednom rade očakávame zlepšenie životného prostredia ako aj okrášlenie komunít a ich zveľadenie na menovaných uliciach.

Rozpočet projektu: 700 €
Hlasovanie za projekt: HLASUJEM

 

 

Nadrozmerná hojdačka na ceste Mária Széchy

hojdačka

Tematický okruh projektu:

Životné prostredie – aktivity zamerané na rozvoj vzťahov k prírode

Umiestnenie projektu (presný popis miesta realizácie projektu):

Hnúšťanský Laz (na ceste Mária Széchy), Hnúšťa *

*v prípade úspešnosti projektu v hlasovaní sa bude projekt realizovať len za podmienky vysporiadania vlastníckych/nájomných vzťahov k miestu realizucie projektu. 

Zámer a cieľ projektu:

Zámerom projektu je vybudovanie nadrozmernej hojdačky na ceste Mária Széchy na Hnúšťanskom Laze pri vyhľadávanom turistickom mieste,kde sú aj nadrozmerné Kliešte.Vybudovanie nadrozmernej hojdačky by mohlo zatraktívniť toto miesto a prispieť k rozvoju turistiky a cestovnéhoruchu v meste ako aj zvýšeniu kvality života obyvateľov, podporí zdravý životný štýl a posilní sociálne väzby v komunite. Tento projekt má potenciál na dlhodobý pozitívny vplyv na mesto a jeho obyvateľov.

Vybudovanie nadrozmernej hojdačky na atraktívnom mieste z pohľadu turistiky kde sa stretáva niekoľko turistických chodníkov môže dopomôcť k zvýšeniu záujmu o turizmus medzi obyvateľmi Hnúšte, ale tiež môže dopomôcť k rozvoju cestovného ruchu v našom meste a okolí. Podobné hojdačky sú vybudované napr. V Zázrivej, známa je aj Lietavská Svinná-Babkov.

Hlavné aspekty projektu zahŕňajú:

 • Vybudovanie dostatočných základov pre osadenie trámov
 • Impregnácia drevených trámov
 • Osadenie trámov s dostatočným spevnením
 • Upevnenie lán na hojdačku

 

Projekt vybudovania nadrozmernej hojdačky na Ceste Mária Széchy, ktorá je vyhľadávanou turistickou trasou, prihliada na trend rozvoja cestovného ruchu a turizmu v našom meste a blízkom okolí. Daný projekt má za cieľ zatraktívniť turizmus a podnietiť všetky vekové generácie k pohybu a tým napomôcť k zvýšeniu kvality života.

Rozpočet projektu: 1000 €
Hlasovanie za projekt: HLASUJEM

 

Stretneme sa na Polome

Polom

Tematický okruh projektu: Prezentácia dediny a jej okolia

Umiestnenie projektu (presný popis miesta realizácie projektu):

Polomské námestie – Hnúšťa, časť Polom

Zámer a cieľ projektu:

Zámerom je zviditeľnenie miestnej časti Polom ako turistickej oblasti s nádhernými výhľadmi a tradičnými baníckymi chalupami. Cieľom projektu je zatraktívniť dedinu, vychutnať si deň plný pohody, radosti a zábavy uprostred dediny a nedotknutej prírody.

Podrobný popis návrhu projektu a jeho stručné zhrnutie

 • prehliadka dediny, kostola
 • turistická vychádzka blízkym okolím v prírode
 • ponuka remeselníckych výrobkov chalupárov, popr. pozvaných hostí
 • tvorivé dielne (napr.  bábiky, koníky)
 • aktivity pre deti (zabíjanie klincov, maľovanie na tvár)
 • ponuka jedla (guľáš, kapustnica)
 • hudba

Mnoho obyvateľov Hnúšte nepozná dedinu, jej históriu, nádherne prostredie s malebnými výhľadmi z jednej strany na Nízke Tatry a z druhej strany na Južné Slovensko. Chceme spropagovať časom zabudnutú časť Hnúšte, banícke domčeky, ktoré ožívajú pričinením chalupárov, opustený kostol. Mnoho obyvateľov Hnúšte v tejto mestskej časti neboli a nezoznámili sa s unikátnym prostredím a ponúkanou krásou v prírode. Ďalším prínosom je utužovania chalupárskych vzťahov a unikátny spoločný zážitok. Na polomskom námestí si návštevníci užijú skvelú atmosféru sprevádzanú hudbou, pravdepodobne bluegrassovou, chutným jedlom a rodinnými aktivitami. Prezentovať sa budú ľudové remeslá aj história obce.

Rozpočet projektu: 2000 €
Hlasovanie za projekt: HLASUJEM