#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa

Poskytovanie finančných príspevkov je dobrovoľná sociálna pomoc občanom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa vypláca oprávnenej osobe pri splnení podmienok pre poskytnutie tohto príspevku poskytne Mesto Hnúšťa za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností. Príspevok je dobrovoľným príspevkom, na ktorý nie je právny nárok.

O príspevok môže požiadať oprávnená osoba:

 • jeden z rodičov dieťaťa, ktorí sú manželmi, aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v meste Hnúšťa najmenej 10 mesiacov pred narodením dieťaťa
 • matke, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v meste Hnúšťa najmenej desať mesiacov pred narodením dieťaťa
 • otcovi dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v meste Hnúšťa najmenej desať mesiacov pred narodením dieťaťa v prípade ak:
  • má dieťa aj matka trvalý pobyt v meste menej ako 10 mesiacov
  • matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie
  • dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
 • osobe s trvalým pobytom v meste Hnúšťa najmenej desať mesiacov pred narodením dieťaťa, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu podľa zákona o rodine, ak príspevok na toto dieťa už nebol vyplatený.

Podmienky na poskytnutie príspevku:

 • dieťa dovŕšilo najmenej 28 dní života
 • narodené dieťa má v čase narodenia a v čase podania žiadosti v meste Hnúšťa trvalý pobyt
 • oprávnená osoba, resp. rodičia dieťaťa nemôžu mať voči mestu Hnúšťa záväzky po lehote ich splatnosti, a to minimálne 1 mesiac pred podaním žiadosti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami
 • v prípade, ak oprávnená osoba, resp. rodičia dieťaťa majú školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny. Uvedené platí pre každé dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s oprávnenou osobu v aktuálnom školskom roku.
 • dieťa musí byť v zdravotníckej starostlivosti pediatra

Mesto poskytne oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa na základe jeho písomnej žiadosti. Žiadosť je možné podať do jedného roka od narodenia dieťaťa. K žiadosti oprávnená osoba doloží:

 • Rodný list dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje v sume 50 eur na jedno dieťa. Ak sa rodičom narodia súčasne dve a viac detí, jednorazový finančný príspevok sa poskytne pre každé dieťa.

O priznaní resp. zamietnutí príspevku vyhotoví Mesto Hnúšťa oznámenie o priznaní príspevku. Oprávnená osoba si na základe uvedeného prevezme finančný príspevok v hotovosti v pokladni MsÚ alebo na požiadanie mu bude príspevok uhradený prevodom na ním určený bankový účet.

Poskytovanie príspevku podľa tohto článku sa vzťahuje výlučne na oprávnené osoby, ktoré splnili podmienky na poskytnutie príspevku počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Žiadosť o príspevok podľa tohto článku je možné podať od 1.1.2021.

Správy

ilustračný obrázok

Rodičia môžu požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom aprílovom zasadnutí uznieslo na doplnení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hnúšťa, vďaka ktorému budú môcť občania Hnúšte od 1.5.2021 požiadať o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 50 €. celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správca Webu