#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

ZBERNÝ DVOR MESTA HNÚŠŤA – Areál TS mesta Hnúšťa

Zberný dvor

Prevádzkovateľ  Mesto Hnúšťa
                           Kotlište č. 980, 981 01 Hnúšťa
 
č.t.                      0475423113

e- mail:               tshnusta@pmxmail.sk

                                      

Umiestnenie:   Kotlište č. 980, 981 01 Hnúšťa

Zameranie:      Zber vybraných druhov odpadov od občanov mesta  Hnúšťa

Zberný dvor bude otvorený podľa otváracích hodín uverejnených na tejto stránke. 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Odovzdať možno biologicky rozložiteľný odpad zo záhrád ako napr: trávu, lístie, konáre, pne stromov a pod. Odovzdávanie odpadu bude možné iba počas prevádzkových hodín zberného dvora a bude regulované zamestnancom technických služieb. Odpad Vás žiadame vysypať/vkladať bez vriec a iného obalového materiálu do kontajnerov výlučne na to určených. Do kontajnerov nie je možné umiestniť zeminu, kamenivo a iné druhy odpadov. Prosíme o dodžiavanie pokynov zamestnanca technických služieb a udržiavanie poriadku v okolí kontajnerov.

 

U P O Z O R N E N I E !

Priestor zberného dvora je monitorovaný kamerovým systémom so záznamom.
 

PREVÁDZKOVÁ DOBA – OTVÁRACIE HODINY POČAS ZIMNÉHO OBDOBIA OD 1.10.2023-31.3.2024
PONDELOK   8:00 – 13.00
UTOROK        ZATVORENÉ
STREDA        8:00 – 17.00
ŠTVRTOK       ZATVORENÉ
PIATOK         8:00 - 13:00
SOBOTA        ZATVORENÉ
NEDEĽA        ZATVORENÉ

Počas štátnych sviatkov bude Zberný dvor zatvorený.

V prípade zmeny otváracieho času bude verejnosť včas informovaná.

Ďalšie informácie
Fyzickej osobe, ktorá odovzdá drobný stavebný odpad na zbernom dvore vyplýva povinnosť uhradiť poplatok.

Poplatok za 1 kg drobného stavebného odpadu umiestneného na zbernom dvore Technických služieb mesta Hnúšťa bude ocenený sadzbou 0,091 € za 1kg drobného stavebného odpadu. Poplatok sa uhrádza priamo na zbernom dvore v hotovosti poverenému zamestnancovi Technických služieb Hnúšťa.

Hmotnosť drobného stavebného odpadu privezeného na zberný dvor bude prevážená pomocou veľkokapacitnej váhy alebo prepočítaná pomocou prepočtovej tabuľky z objemu odpadu na jeho hmotnosť.

Upozornenie: Chemické látky pri odovzdaní na zbernom dvore musia byť v uzatvorenej nádobe, avšak nesmú byť v sklenenej nádobe! Za pochopenie ďakujeme.

 

Mesto Hnúšťa v snahe stále zlepšovať služby pre občanov mesta Hnúšťa prevádzkuje zberný dvor na ulici Kotlište 980, kde možno odovzdať nasledovné druhy odpadov.

 

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, chaty, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď.. Sú to stavby, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obci a nevyžaduje sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).


Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý produkujeme pri realizovaní stavebných prác, ako sú:

 • prístavba a opravy rodinných domov (výmena okien dorábanie okien, výmena dverí, dorábanie dverí, budovanie schodísk, prístreškov atď. ),
 • stavba a opravy bytových jadier (murované bytové jadrá a ich opravy, výmena a oprava okien, výmena a oprava dverí, oprava balkónov, oprava stien a stropov atď.),
 • stavba a oprava garáží, altánkov, záhrad, chodníkov atď..

 

Objemový odpad

Objemné (nadrozmerné) odpady (katalógové číslo 20 03 07) sú také KO, ktoré nie je možné pre ich rozmer a veľkosť umiestniť do štandardne používaných zberných nádob na zmesový odpad, ktoré sú poskytnuté do užívania držiteľovi tohto odpadu (napr. starý nábytok a jeho časti, sedačka a pod...) Objemným odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným KO.

 

Biologicky rozlozitelný odpad zo záhrad a parkov

PATRIA SEM: kuchynský odpad ako napr. zvyšky jedál a potravín z domácností, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky pečiva a obilnín, zvyšky rastlín a kvetov, BRKO zo záhrad ako sú kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezu krovín a stromov (dĺžka max. 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod.;

NEPATRIA SEM: uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.

 

Zberný dvor neodoberá nasledovné odpady

 • komunálny odpad
 • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
 • nebezpečný stavebný odpad ( azbestová strešná krytina , azbestové rury a pod.)

 

Mimo prevádzky zberného dvora je zakázané nechávaď odpad pri bráne  vchodu do areálu technických služieb ako aj v samotnom areály. Objekt technických služieb ako aj zberný dvor sú monitorované kamerovým monitorovacím zariadením.

sz

zd

Podmienky prijatia odpadu

 1. Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor musí byť obyvateľom mesta Hnúšťa a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (poplatok za smetné).
 2. Obyvateľ mesta Hnúšťa môže na zberný dvor uložiť za sumu 0,091 €/tona odpadu + zákonný poplatok drobný stavebný odpad a objemný odpad.
 3. V Zbernom dvore môžu fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ako aj osoby s iným miestom trvalého bydliska odovzdať bezplatne zložky separovaného zberu (PET fľaše, kovové obaly, tetrapacky, fólie, sklo, papier), elektrický a elektronický odpadu v primeranom množstve.
 4. Objemný odpad je dovozca povinný poukladať do zberného kontajnera tak, aby zaberal čo najmenej miesta.
 5. Obyvateľ je povinný odpad vyseparovať, ak ho už vyseparovaný nepriviezol a uložiť ho do kontajnerov na to určených.
 6. Na ZD bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na ZD prijať.

 

PODMIENKY VSTUPU

Trvalý pobyt v meste Hnúšťa a mestských častí mesta Hnúšťa , príp. preukázanie vlastníctva k nehnuteľnosti  v meste Hnúšťa alebo mestských častí mesta Hnúšťa doklad o zapojení sa do množstvového zberu komunálneho odpadu v Hnúšti. Dodržiavanie pokynov obsluhy.

Každý návštevník je povinný:

 • ohlásiť sa na vrátnici ZD,
 • preukáže sa potrebnými dokladmi. Zapísať sa do príslušného zošita a až po zapísaní môžete vstúpiť do areálu za účelom odovzdania odpadu,
 • riadiť sa pokynmi zamestnancov ZD,
 • pohybovať sa len po trase určenej zamestnancami ZD a v ich sprievode,
 • svojpomocne ukladať odpad do vyznačených nádob s dôrazom na separáciu podľa pokynov zamestnancov ZD tak, aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozložiť, sklenenú výplň z dverí oddeliť a pod.) vo vlastnej réžii na vlastné nebezpečenstvo,
 • na vjazd návštevníka do areálu ZD použiť osobné motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 t  a s prívesným vozíkom max. objemu 1m³,
 • pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max. rýchlosť 5 km/h, zdržiavať sa v priestore len na čas nevyhnutný na vyloženie odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor zberného dvora opustiť.

 

Zásady ochrany životného prostredia:

 • dodržiavať predpisy v oblasti životného prostredia a zásady environmentálneho manažérstva, odpad ukladať do určených nádob
 • zabezpečiť svoje dopravné prostriedky a mechanizmy tak, aby z nich neunikali ropné a chemické látky
 • v prípade havarijného úniku nebezpečných látok informovať zamestnanca ZD a pokúsiť sa zabrániť rozšíreniu havárie.

 

Separovaný zber

Záleží nám na životnom prostredí. Otázka tejto témy je pre nás všetkých veľmi dôležitá. Aj malým pričinením v rámci svojich možností, dokážeme spolu veľké veci. Opätovne odporúčame a pripomíname, PRILOŽME VŠETCI RUKY K DIELU: V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov... Obrovské skládky odpadov, ktoré zaberajú krajinu, alebo komíny spaľovní odpadov sa môžu znížiť až o 31%.

Správy