#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hospodárenie

 

Hospodárenie a nakladanie s nehnuteľným i hnuteľným majetkom mesta Hnúšťa upravujú interné smernice Mesta Hnúšťa

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hnúšťa 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.09 MB

Dotácie z rozpočtu mesta môžu byť poskytnuté na aktivity zamerané na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov za podmienok stanovených všeobecne záväzným nariadením mesta.

Prioritne podporovanými oblasťami sú:

 • a) šport
 • b) kultúra a vzdelávanie
 • c) sociálne služby a zdravotná starostlivosť
 • d) cestovný ruch

 

Finančné prostriedky nesmú byť požadované, poskytnuté ani použité na:

 • a) dary, finančné operácie, leasingové splátky, splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 • b) úhradu miezd, odmien a honorárov pre žiadateľa a jeho členov
 • c) úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), ak je žiadateľom platca DPH
 • d) stravné a nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • e) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 • f) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,

 

Zdrojom finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií podľa tohto VZN sú vlastné príjmy mesta Hnúšťa.

Mesto Hnúšťa môže poskytnúť dotáciu žiadateľom, ktorými môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia, ktoré:

 • a) majú sídlo alebo prevádzku na území mesta, alebo
 • b) pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo
 • c) poskytujú služby obyvateľom mesta.

Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, hnutiam a ich koalíciám.

Všeobecné podmienky poskytovania dotácií upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 160/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Hnúšťa na všeobecne prospešné účely.

 

Správy

DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2024 1

DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2024

Hnúšťa, 7.3.2024 - Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti dňa 27. 2. 2024 schválilo na základe odporučenia hodnotiacej komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2024. celý text

ostatné | 7. 3. 2024 | Autor: Správca webu II
OZNÁMENIE O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2024 1

OZNÁMENIE O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2024

Mesto Hnúšťa zverejňuje oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024. celý text

ostatné | 3. 11. 2023 | Autor: Správca webu II
i

OZNÁMENIE O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2023

Mesto Hnúšťa zverejňuje oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023. celý text

ostatné | 7. 11. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

Oznámenie o PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2022

Mesto Hnúšťa zverejňuje oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022.
celý text

ostatné | 19. 10. 2021 | Autor: Správca Webu