#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

MESTO ZREALIZOVALO PRVÉ KROKY PRÍPRAVY NOVÉHO KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Typ: ostatné
MESTO ZREALIZOVALO PRVÉ KROKY PRÍPRAVY NOVÉHO KOMUNITNÉHO PLÁNU  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 1 Hnúšťa, 17.5.2024 - Vstupná správa pre spracovanie Aktualizovaného komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2025-2028 s výhľadom do roku 2030 je základným podkladovým materiálom pre rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o aktualizácii KPSS.

Vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb je jednou z povinnosti obce podľa §80 písm. a) a §83 ods.  8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028 (ďalej „KPSS“) je strednodobý strategický dokument vypracovaný na obdobie rokov 2018 až 2023. Zabezpečenie kontinuálnej platnosti strategického dokumentu bolo dôvodom na predĺženie platnosti KPSS na rok 2024. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 16/239/2023 zo dňa 19.12.2023 bola platnosť strategického dokumentu predĺžená do doby schválenia nového, resp. aktualizovaného KPSS, najdlhšie však do 31.12.2024.

Dokument analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb v meste Hnúšťa a regióne, požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a spracováva sociologické a demografické údaje. Určuje ciele a opatrenia rozvoja sociálnych služieb na nasledujúce štyri roky, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS.

Vstupná správa pre spracovanie Aktualizovaného komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2025 – 2028 s výhľadom do roku 2030  je základným podkladovým materiálom pre rozhodnutie územnej samosprávy o aktualizácii KPSS a zároveň zadávacím dokumentom a plánom pre participatívnu tvorbu Aktualizovaného KPSS. Schválením Vstupnej správy zo strany mesta ako zadávateľa sa potvrdzuje nielen rozhodnutie o spracovaní Aktualizovaného KPSS, ale aj rámcová definícia kľúčových výziev, problémov a

impulzov, na ktoré má KPSS reagovať, a tiež sa identifikujú kľúčový sociálno-ekonomický partneri a postup. Zároveň sa jej schválením nastavuje východiskové zloženie koordinačnej štruktúry procesu tvorby KPSS vrátane tímu pre koordináciu tvorby.

Predkladaná Vstupná správa je vypracovaná v súlade s aktuálnou verziou Metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja.

 

Vypracovaniu návrhu vstupnej správy predchádzali:

-           fáza č. 1 – identifikácia potreby a impulzov vypracovania Aktualizovaného KPSS a rozhodnutie o začatí prác

-           fáza č. 2 – prípravné práce, spracovanie a schválenie vstupnej správy

 

 

Ing. Anna Václaviková


Príloha

Vytvorené: 17. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2024 12:44
Autor: Správca webu II