#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hnúšťa pracuje na nomináciách pamätihodností mesta

Typ: ostatné
iPráve teraz sa môžete stať spolutvorcami zoznamu pamätihodností v našom meste. Ten má prispieť k zachovaniu historických odkazov našich predkov. Nominácie máte čas poslať do 8. augusta 2022.

Mesto vyzýva širokú verejnosť k spolupráci pri navrhovaní zoznamu pamätihodností nášho mesta. Zoznam môže v budúcnosti veľkou mierou napomôcť rozvíjaniu nových možností ochrany kultúrnohisto­rických hodnôt a tiež môže vytvárať priestor pre ďalšie zviditeľnenie regionálnej histórie a prvkov kultúrneho dedičstva, ako aj napomôcť podpore rozvoja cestovného ruchu. 

Navrhované pamätihodnosti odporúča mesto rozdeliť do nasledovných kategórií:

 

 1. Register nehnuteľných pamätihodností

Nehnuteľné veci

 • objekty, uvedené v Súpise pamiatok na Slovensku neevidované Ústrednom zozname pamiatok, ktoré však  majú hodnotu z hľadiska stavebného vývoja mesta,
 • objekty miestneho významu, vyradené z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu,
 • sochy, plastiky, mozaiky a iné objekty umiestnené na verejných priestranstvách alebo na budovách a nehnuteľnostiach viditeľných z verejných priestranstiev,
 • objekty prístupné verejnosti s kultúrno-výchovnou a vzdelávacou funkciou, napr. rodné domy významným rodákov, pamätné izby, pamätné miesta, súkromné múzeá, pamätníky a pod.,
 • sakrálne objekty, napr. kostoly, kláštory, kaplnky, kríže, zvonice  a pod,
 • historické cintoríny, kasárenské areály, industriálne areály,

Kombinované diela prírody a človeka

 • pútnické miesta, pramene alebo iné prírodné útvary  viažuce sa na historickú  alebo pamätnú udalosť, či osobnosť,
 • pramene s liečivou alebo pitnou vodou, pokiaľ sú upravené,
 • vyhliadkové veže, udržiavané besiedky v parkoch alebo lesoch,
 • iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravené človekom

Významné krajinné prvky, najmä

 • les, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, park, aleja, prírodný útvar a pod., ktoré utvárajú  charakteristický vzhľad krajiny, alebo prispievajú k jej ekologickej stabilite,
 • dreviny (stromy alebo kry) rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho  fondu.

 

2. Register hnuteľných pamätihodností

 • artefakty, sochy, pamätné tabule, technické pamiatky (historické vozidlá) a pod.
 • erb mesta, vlajka mesta, zástava mesta, pečať mesta, reťaz primátora mesta a pod.,
 • kronika mesta,  listiny a dokumenty, ktoré sa viažu ku vzniku mesta, k významným udalostiam a osobnostiam mesta, k založeniu významných inštitúcií na území mesta,
 • cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali na území mesta,
 • športové a iné trofeje, ktoré získali športové kluby alebo iné spolky a krúžky
 • predmety, ktoré mesto získalo v rámci družby s iným mestom doma alebo v zahraničí,
 • veci charakteristické alebo viažuce sa na miestnu históriu alebo folklór (remeselné výrobky, nábytok, kroje a pod).

 

3. Register nehmotných pamätihodnosti

 • pamätné dni, napr. deň založenia mesta, deň narodenia alebo úmrtia významných rodákov, 
 • historické udalosti, napr. významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie     významných budov, založenie významných inštitúcií, škôl  a pod.,
 • pôvodné historické názvy, napr. názvy ulíc, námestí alebo častí územia mesta, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta a  pod.,
 • hudobné diela a ľudové piesne viažuce sa k mestu a ďalšie fenomény nehmotného dedičstva.

 

4. Register hrobov

 • významné hroby, napr. hroby významných rodákov alebo významných osobností pochovaných na území mesta, hroby, ktoré majú historickú alebo umeleckú hodnotu a pod.
 • vojnové hroby, ktoré sú vedené podľa § 10 ods. 2 zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch

 

V zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu môže mesto ako orgán samosprávy rozhodnúť o vytvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností mes­ta. 

Nominovať môžete hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy a iné, súvisiace s históriou mesta Hnúšte.

Nominácie na jednotlivé pamätihodnosti by mali stručne zahŕňať: zdôvodnenie výberu a krátku charakteristiku predmetu, popis/návrh na prípadné využitie a propagáciu pamätihodnosti vzhľadom na mesto/región a návštevníkov a fotografiu pamätihodnosti.

Písomné nominácie môžete zasielať do 8. augusta 2022 na e-mailovú adresu: michaela.hroncova@hnusta.sk, poštou na adresu Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa, alebo osobne v kancelárii č. 3 mestského úradu (na poschodí). 

 


Vytvorené: 29. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 29. 7. 2022 13:50
Autor: Správca Webu