#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správa o činnosti Ms Polície v Hnúšti za rok 2006

Typ: ostatné
1. Úvod – Zhodnotenie činnosti Ms Polície za rok 2006.
2. Činnosť zamestnancov Ms Polície počas výkonu služby.
3. Riešenie priestupkov.
4. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste a spolupráca s PZ SR.
5. Návrhy a podnety na skvalitnenie činnosti Ms Polície v Hnúšti.

1. Úvod – Zhodnotenie činnosti Ms Polície za rok 2006.

Ms Polícia v Hnúšti mala počas roku 2006 štyroch členov vrátane náčelníka, a to počas letných mesiacov po dobu cca 2 mesiacov len troch členov, pretože bez vyjadrenia sa náčelníka Ms Polície bolo umožnené vycestovanie zamestnanca Ms Polície na brigádu na Britské ostrovy, čo výrazne znížilo kompaktibilnosť Ms Polície s poukázaním na fakt, že v letných mesiacoch je najviac práce vzhľadom aj na konanie sa diskoték, ako aj nočných služieb. Zvládali to traja členovia Ms Polície na úkor čerpania si svojich dovoleniek a poctivo slúžili aj každú nočnú smenu počas konania sa diskoték. Následným prijatím zmeny Organizačného poriadku , podľa ktorého pracujeme aj v nočných smenách a kontrolujeme dodržiavanie zatváracích hodín v reštauráciách vzhľadom na malú početnosť zamestnancov, ako aj nutnosti dodržiavať Zákonník práce vznikajú vo výkone služby medzery, ktoré nedovoľujú výkon služby v ktorúkoľvek dobu a to nehovorím o tom, že zamestnanci Ms Polície si počas celého letného dovolenkového obdobia nemohli súvisle čerpať riadnu dovolenku, čo dobiehajú v terajšom období. Napriek týmto negatívam, členovia Ms Polície v Hnúšti odviedli počas roka 2006 podľa môjho názoru zodpovednú prácu na všetkých úsekoch, ktoré im Zákon ukladá a ktorá často bola aj nad rámec ich pracovnej náplne. Nebolo ničím výnimočným, že zasahovali na pokyn p. primátora mesta aj v čase osobného voľna , alebo na vlastný popud chránili majetok mesta, napr. bývalý Klub dôchodcov v Záhrade 1. Mája, garáže, alebo bývalú Základnú školu v Likieri a to podotýkam bez akéhokoľvek nároku na prípadnú odmenu, či preplatený nadčas. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti môžem konštatovať, že zamestnanci Ms Polície vykonali zodpovednú prácu na úsekoch dodržiavania VzN mesta, bezpečnosti občanov, dodržiavania záverečných hodín v podnikoch, dopravy, riešenia nahlásených priestupkov, o čom budem bližšie hovoriť v časti č.3. Je potrebné poďakovať p.primátorovi za súčasné prijatie piateho člena Ms Polície, ktorý je plne vyškolený a s bohatou praxou z Policajného zboru ako aj z útvaru PPU a tým sme mestu ušetrili všetky náklady na jeho prípravu, ktoré v konečnom vyčíslení v prípade nováčika dosiahli čiastku cca 50.000.- Sk.

Zamestnanci Ms Polície aj napriek uvedenej nízkej početnosti podľa môjho názoru boli blízko k občanom a riešili problémy , ktoré sa ich osobne dotýkali a vlastne na tento účel Ms Polícia vznikla a v meste pracuje. Musím vyzdvihnúť prínos p.primátora mesta za jeho prístup k riešeniu problémov, ako aj poslancov Ms zastupiteľstva, pracovníkov jednotlivých oddelení Ms úradu, ako aj aktívnych členov KOVP počas výkonu našej práce.

Zo svojho pohľadu musím konštatovať, že málo pozornosti sa venuje Ms častiam (Polom, Brádno, Hačava a Maša) kde sme v priebehu roka z dôsledku úspory financií na benzín boli cca 4 x . Naše návštevy však neboli bezúčelné, hovorili sme s občanmi, ktorí nám uviedli svoje problémy, ktoré sme v zmysle Zákona a našich možností riešili.

Počas uplynulého roka 2006 sme vykonávali nasledovné činnosti – uvediem odrážkovite podľa okruhu problematiky :

obhliadková činnosť zameraná na verejný poriadok v meste a to mobilne – služobným autom, vzhľadom na vzdialenosť miesnej časti Kolónia a Likier, v letných mesiacoch na služobných bicykloch , ako aj pešími pochôdzkami po centre mesta. Pri týchto službách bolo zistených nieloľko porušení či už Vzn mesta, alebo Zákona, ako aj bolo zachránených niekoľko osôb, kde niektoré z nich boli na chodníkoch pod vlyvom alkoholu a vzhľadom na to, že neexistuje Záchytná stanica ako v minulosti, sme ich boli nútení po prehliadke ešte aj odviezť domov.

Osobitnými prípadmi boli zásahy a poskytnutie ošetrenia napadnutým občanom, ktorí boli nami odvezení do nemocnice, za čo sa nám aspoň v jednom prípade prostredníctvom Internetu od ich príbuzdných dostalo ocenenia a poďakovania.

Kontrola a zabezpečenie objektov mesta ako aj občanov, konkrétne námestia, Domu smútku, areálov škôl ako aj Pošty so zameraním na výskyt hlavne vo večerných hodinách na zhluky Rómov, ktorých pravidelne z priestorov vykazujeme, čo má však jeden problém, musíme si vždy nájsť nejakú zákonnú zámienku (znečisťovanie a pod.) aby sme ich z priestorov vykázali. Intenzívna bola aj pravidelná kontrola garáží v meste, kde sa po našich nálezoch narušení objektov a písomných upozorneniach zvýšila bezpečnosť týchto objektov. V týchto priestoroch sme viackrát pristihli občanov rómskeho pôvodu na vozidlách s EČ - VK a PT, avšal tvrdili, že tam odpočívajú.

Ako som už vyššie uviedol aj počas osobného voľna sme zabezpečovali narušené objekty privarením mreží a pod.

Ďalej boli prevádzané práce v spolupráci s odd. výstavby na zisťovaní čiernych skládok a pokiaľ bolo v našich možnostiach, sme tieto priestupky aj riešili. Záverom musím podotknúť, že na otázky občanov -“nevidno vás „ odpovedať - štyria ľudia ( chvíľu traja ) pracujúci podľa platného zákonníka práce nemôžu byť vždy a všade.

Ďalším nedoriešeným problémom je výskyt túlajúcich sa psov, kde ich odchytom sa problém nerieši- zo Zákona sme povinní zviera uzavrieť do koterca, vyhlásiť do Mestského rozhlasu jeho nález a v prípade nezistenia jeho majiteľa privolať veterinára k jeho utrateniu (ktoré náklady znáša mesto ) a následne jeho odvoz do kafilérie vo Zvolene, čo je tiež na náklady mesta. Podotýkam, že návrhy riešení od občanov – strieľajte ich na ulici sú bezpredmetné a zákonom v obývanej oblasti zakázané.Jediné možné použitie zbrane Ms Policajtom je podľa Zákona „krajná núdza a nutná obrana“ , čo znamená len v nevyhnutnom prípade ohrozenia zdravia a života osôb.

Pracovníci Ms Polície úzko spolupracujú s oddelením rómskych asistentov, kde prevádzame činnosť pri ich doprave na miesta ich pôsobenia, ako aj zabezpečujeme ich bezpečnosť.Pri tejto činnosti boli viackrát zistené čierne odbery elektrickej energie hlavne v miestnej časti Maša, kde boli súčasne napojené ako aj na sieť SEZ-u i na Mestské osvetlenie viaceré rodinné domy. O zistených skutočnostiach sme informovali príslušné orgány v meste, ako aj pracovníkov SEZ-u.

Podarilo sa nám počas našich oznámení v spolupráci s Obvodným úradom v Rim.Sobote umiestniť viacero neprispôsobivých a zanedbaných detí Rómskeho pôvodu do ústavov v rámci okresu, ktoré sme na miesto aj odviezli.

Ďalej zamestnanci Ms Polície spolupracovali pri exekučných konaniach a doručovaní súdnych zásielok.

Viackrát sme zamedzili tzv.podomovému predaju šatstva a iných produktov , kde boli privolaní pracovníci Colnej správy SR. Záverom tohto zhodnotenia musím povedať, že sa po novele Trestného Zákona navrhnutej počas účinkovania bývalého ministra Palka vypustili ustanovenia o „verbálnom útoku na verejného činiteľa „ začali množiť hrubé nadávky na policajtov, či už Mestských, alebo príslušníkov Policajného zboru, ktoré sú však nepostihnuteľné. O to horšie je, že sa stali priame fyzické útoky na príslušníkov Ms Polície a odpoveď z prokuratúry po prešetrení bola - „vzhľadom na predošlú bezúhonnosť páchateľa , ako aj skutočnosť, že je dôstojníkom Slovenskej armády a písomne sa napadnutému ospravedlnil, odkladám jeho trestné stíhanie na skúšobnú dobu jedného roka“.

Po takomto oznámení nás napadne – hocijaký opitý grázel môže policajtovi či už beztrestne nadávať, alebo ho aj biť.

Teda takáto je súčastná pozícia príslušníkov Ms Polícií, ako aj Policajného zboru.

2. Činnosť zamestnancov Ms Polície počas výkonu služby.

Činnosť Ms Polície je jasne vymedzená v Zákone č. 564/ 91 Z.z. o „Obecnej polícii“, ktorým sa pri svojej činnosti riadime a preto jej obsah bližšie nebudem rozoberať, s dôrazom na jej celkové skvalitnenie vo všetkých úsekoch činnosti, ako aj zlepšenie spolupráce s OO PZ v Hnúšti, jednotlivými oddeleniami MsÚ, ako aj organizáciami patriacimi pod pôsobnosť mesta.

Dopoludňajšia smena - 7.30-15.00 : - zabezpečuje dohľad pri prechodoch pre chodcov pri Základných školách počas nástupu na vyučovanie, prípadne vykonávaním besied na školách na rôzne témy, ako sú dopravná výchova, šikanovanie právomoci Ms Polície a pod., ktoré sú uskutočnené na požiadanie učiteľov, alebo riaditeľa školy.

Pochôdzkovou službou sa pravidelne skontroluje centrum mesta a priľahlé lokality (napr. záhrada 1.mája a cintorín – opakovane aj poobedných a nočných hodinách), služobným mot. vozidlom ,alebo najnovšie aj služobnými bicyklami sa skontroluje dodržiavanie dopr. značenia v meste, hliadka prevádza kontrolu miestnej časti Likier – Kolónia a miest s najväčšou koncentráciou Rómov, poprípade koná podľa vývoja situácie, alebo oznámení občanov. Časť pracovnej doby venujú členovia hliadky objasňovaniu priestupkov, ako aj výsluchom poškodených, alebo svedkov. Pravidelnú pozornosť venujeme kontrole a zisťovaniu pôvodcov čiernych skládok, ktoré sa nám v katastri mesta neustále množia. Musím konštatovať, že vypátranie ich pôvodcov je často zložité a objasňovanie by si vyžadovalo neustály dohľad hlavne vo večerných a nočných hodinách. Pri riešení priestupkov často narážame na aroganciu, nevšímavosť a nezáujem občanov, ako aj na neochotu podávať vysvetlenie, alebo vypovedať proti priestupcovi . O to však je viac anonymných podaní, ktoré sa v zmysle zákona len obtiažne objasňujú, pretože proti uvedenému priestupcovi nikto nepodal oficiálne oznámenie, ani nie je ochota svedčiť.

Popoludňajšia smena 14.30 – 22.00 : - činnosť hliadky je zameraná hlavne na zabezpečenie verejného poriadku v meste, kontrolu pohostinských a reštauračných zariadení, prípadne na zásahy pri oznámeniach občanov, ako aj na kontrolu objektov v meste vo večerných a nočných hodinách. Úzka spolupráca je s členmi KOVP, ktorí sa viackrát zúčastnili kontrol dodržiavania záverečných hodín a nalievania mladistvým osobám v pohostinstvách. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť prínos Mgr.Kpt.Pavla Žiga , ako aj p.Bohuša Palúša, p. Jozefa Vranca, Jána Berceliho, ktorí viackrát s členmi hliadok absolvovali nočné kontroly podnikov a to na prosté požiadanie v osobnom voľne. V dnešnej dobe je to ojedinelý prístup , ale ako členom KOVP im to dodalo prehľad o súčasnom morálnom stave v pohostinstvách v meste.

Opakovanými kontrolami, ako aj zhromaždením materiálov o priiestupkoch v pohostinstve Peklo na Francisciho ulici za spolupráci s oddeleniami Ms úradu ako aj Živnostenským odborom Obvodného úradu V Rim.Sobote sa nám podarilo zrušiť prevádzku tohto zariadenia, v ktorom boli sústavné problémy a grupovali sa maloletí a mladiství.

Nočná smena 22.00 – 05.30 : - sa zameriava na kontrolu záverečných hodín podľa nového VZN mesta, prípadne pokutuje priestupcov na mieste. Po zatvorení všetkých podnikov v meste sa zameriava na kontrolu objektov v meste a mestských častiach, kontrolu miestneho cintorína, Domu smútku, a ako som už uviedol aj miestnych garáží a to nielen v meste, ale aj v Kolónii a Likieri. Do konca smeny hliadka kontroluje verejný poriadok v meste a mestských častiach.

3. Riešenie priestupkov.

Na úseku riešenia priestupkov pre porovnanie pracovníci Ms Polície v Hnúšti v roku 2006 zaevidovali a riešili priestupky, aj v spolupráci s orgánmi mesta, ako aj oddelením Všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Rim. Sobote, niektoré závažné činy boli odstúpené OO PZ v Hnúšti, pričom v blokovom konaní sa vyrúbilo na pokutách 11,200 .- Sk , pričompodotýkam, že ľahšie priestupky boli riešené pohovorom. Z toho aj vyplýva skutočnosť, že Ms Polícia nie je len represívny orgán, ale aj výchovný, pretože keď by sme začali surovo pokutovať všetky aj malé previnenia, mali by sme tu veľké množstvo sťažností.V neposlednom rade je potrebné podotknúť, že je potrebné čím najskôr doplniť chýbajúce dopravné značenie v meste, aby sme mali legitímny dôvod na sankcionovanie.

Je potrebné zvážiť zo strany orgánov mesta zriadenie oddelenia správneho, ktoré po odstúpení priestupkov, ktoré sa nedajú vyriešiť blokovou pokutou na mieste a toto oddelenie má možnosť zo Zákona udeľovať pokuty ďaleko vyššie.

Pokuty boli udelené pri nasledovných priestupkoch :

na úseku porušovania dopravy a cestnej premávky
na úseku porušovania VZN mesta
na úseku poškodzovania majetku
na úseku porušovania verejného poriadku
na úseku narúšania občianskeho spolunažívania
na úseku podávania alkoholu mladistvým a maloletým
na úseku hospodárenia s bytmi

Záverom by som chcel navrhnúť zriadenie platených parkovísk na mestských plochách podľa seriózneho zváženia výšky poplatku, ako aj k využitiu aktivačných pracovníkov k výberu poplatkov-v prípade neochoty parkujúcich zasiahnu príslušníci Ms Polície.

4. Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste a spolupráca s PZ SR

Reorganizáciou OO PZ v Hnúšti z pôvodných 32 na terajší stav 17 – tich príslušníkov a 6 príslušníkov zameraných na „skrátené vyšetrovanie“vrátane riaditeľa a zástupcu a zrušením OO PZ v Tisovci a zrušením stálej služby v nočných hodinách po 22.00 hodine sa v porovnaní s minulosťou značne znížila bezpečnostná situácia v meste a mestských častiach. Pre celý obvod pôsobnosti OO PZ v Hnúšti tj. v smere Rim.Baňa – Tisovec, Klenovec – Ratkovská Suchá je v poobedných a nočných hodinách k dipozícii jedna hliadka o počte dvoch príslušníkov, ktorí sú po spomenutej 22.00 hod. riadení operačným oddelením OR PZ v Rim.Sobote, čo je značne komplikované a pomalé. Naše poznatky získané z dennej praxe ako aj od občanov poukazujú na skutočnosť, že osoba, ktorá nutne potrebuje zásah hliadky OO PZ sa tel.číslom 158 dovolá na operačné oddelenie v Rim.Sobote, odkiaľ je rádiom vyrozumená hliadka, ktorá sa v mnohých prípadoch nachádza v danom momente mimo územia mesta, napr. Ratková,Tisovec, a tak k reálnemu zásahu dochádza niekedy až po 20–30 min. po oznámení občanom. Bol prevedený osobný pohovor s riaditeľom OR PZ v Rimavskej Sobote pplk.Mgr Miroslavom Bitalom, ktorý však povedal, že nie je v jeho moci rozhodnúť o navýšení početných stavov príslušníkov Policajného zboru.Tento stav je dlhodobo neudržateľný pretože nie je fyzicky možné s týmto počtom príslušníkov OO PZ v Hnúšti efektívne zasahovať na spomenutej rozlohe obvodu . Tento stav bol zapríčinený reformou Policajného zboru,ktorá podľa vyjadrení bývalého ministra vnútra mala „priblížiť policajtov do ulíc-bližšie k občanom“…..Čo sa týka nášho pohľadu na bezpečnostnú situáciu, výkonom služieb v nočných smenách sa docielilo zlepšenie predchádzajúceho stavu, pretože zavedením jednotných záverečných hodín je v meste relatívny kľud a nedochádza k rušeniu pokoja a výtržnostiam. Napriek pripomienkam podnikateľov o obmedzovaní podnikania, majú možnosťpožiadať o predĺženie záverečných hodín na konkrétnu akciu, ktoré im po predošlej konzultácii s Ms Políciou Ms úrad v Hnúšti povolí, čo sa aj v praxi praktizuje a bez predošlého schválenia Ms Políciou podnik v ktorom sa vyskytli výtržnosti toto povolenie nedostane. Tieto skutočnosti sú pravidelne na poradách konzultované s p.primátorom.

Je nutné podotknúť, že napriek horeuvedným skutočnostiam sa spolupráca s OO PZ v Hnúšti výrazne zlepšila, či už vo výmene poznatkov, spoločných zásahov počas smien, alebo v komunikácii s jej riaditeľom. Osobitne treba vyzdvihnúť prínos Riaditeľa poriadkovej polície v Rim.Sobote Ing. Pplk.Alexandra Barnu a Mgr. Kpt Pavla Žiga, ktorý nám vždy pri výkone kontrol pohostinstiev fyzickou prítomnosťou často až štyrmi motorizovanými hliadkami veľmi pomohli.

5. Návrhy a podnety na skvalitnenie činnosti Ms Polície v Hnúšti.

1, Podľa Zákona č.567/91 Zb. O Obecnej polícii sme k termínu 1.1. 2007 povinní zosúladiť oblečenie,ako aj vzhľad a označenie služobného motorového vozidla normám ustanoveným v tomto zákone a síce vozidlo je potrebné prestriekať na bielo a opatriť súvislým modrým pruhom s označením Ms Polícia.

2, Ďalším problémom sú nevyhovujúce priestory zamestnancov Ms Polície, v minulosti bol podaný návrha na jej premiestnenie do priestorov CO skladu, čo sa však neuskutočnilo.

3, Posledným uznesením Komisie verejného poriadku bolo doporučené zvýšiť počet členov Ms Polície na 6, čo by znamenalo možnosť obsadiť rannú, poobednú ako aj nočnú smenu – čo doporučujem.

4, Ďalej je nám naliehavo potrebné zaoberať sa problémom bezdomovcov, ktorých musíme vyvádzať hlavne v zimných mesiacoch z verejných budov, ako aj z vchodov činžiakov a máme pritom možnosť podľa Zákona o Sociálnej pomoci zriadiť buď prístrešok, alebo útulok – rozdiel je ako definuje Zákon v štandarte ubytovania a vybavenia.

5, V neposlednom rade by som doporučil zriadiť čo i len základný solídny kamerov ýsystém aspoň na námestí s otočnou hlavicou a nahrávaním, aby sme vedeli, čo sa aj počas neprítomnosti Polície deje a tak mohli odhaliť páchateľov priestupkov, prípadne trestných činov. Mohli by sme uvažovať a hľadať možnosti nad využitím prostriedkov prostredníctvom projektu z Eurofondov.

V Hnúšti dňa 10. 3. 2006

náčelník Ms Polície
Jozef GINIS


Vytvorené: 3. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2017 15:41
Autor: Správca Webu