#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Povinne zverejňované informácie

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 • Na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba)
 • Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje
 • Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie
 • Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná
 • Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov
 • Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam

 

KTO má nárok na informácie? KTO musí sprístupňovať informácie? ČO musí byť sprístupnené? ČO musí bť sprístupnené bez žiadosti? ČO nemôže byť sprístupnené?
Každý Orgány štátnej správy a územnej samosprávy, fyzických a právnických osôb Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii, ak to nevylučuje iný zákon Právomoci, kompetencie, organizačná štruktúra, povinných osôb, postup ako vybavovať informácie Tajomstvá (štátne, služobné , bankové, daňové, obchodné, osobné údaje, duševné vlastníctvo... )

Ako získať informácie?

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t.j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu
 2. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný
 3. Žiadosť musí obsahovať:
  • identifikáciu povinnej osoby
  • komu je žiadosť určená (povinná osoba)
  • identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ)
  • určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti)
  • určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

 

Spôsob podania žiadosti o informáciu Kontaktné údaje Mestského úradu v Hnúšti
ústne V pracovných dňoch počas pracovnej doby u ktoréhokoľvek zamestnanca mestského úradu
písomne Mesto Hnúšťa, Nám. Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
telefonicky Telefónny zoznam
elektronickou poštou Kontakty na oddelenia MsÚ

Lehota vybavenia

1. Žiadosť o sprístupnenie informácií kancelária primátora vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti mestu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
2. Zo závažných dôvodov môže primátor mesta prostredníctvom kancelárie primátora predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní.
Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Mesta,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

Predĺženie lehoty oznámi pracovník kancelárie primátora žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty

OPRAVNÉ PROSTRIEDY A MOŽNOSŤ SÚDNEHO PRESKÚMANIA

1. Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Doručené odvolanie je zamestnanec povinný doručiť do podateľne na zaevidovanie. Po zaevidovaní podateľňa postúpi odvolanie vedúcemu oddelenia, ktorý rozhodnutie v mene mesta vydal alebo mal vydať.
2. O odvolaní proti rozhodnutiu mesta rozhoduje primátor mesta.
3. Odvolací orgán – teda primátor mesta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania mesta. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

ÚHRADA NÁKLADOV

1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
2. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša mesto.
3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
4. Žiadateľ môže uhradiť náklady spojené so sprístupnením informácií v hotovosti, a to v Pokladni MsÚ, číslo dverí 3, na prízemí budovy MsÚ v Hnúšti.

 

Príloha Veľkosť
ziadost-o-poskytnutie-informacii_tlacivo.rtf 17.37 KB